Rodzic przetrzymuje dziecko. Co zrobić?

by ADWOKAT MARTA WNUK
rodzic przetrzymuje dziecko co zrobic

Mimo postanowienia sądu drugi rodzic przetrzymuje dziecko i nie chce go wydać? Sąd wydał postanowienie zabezpieczające, ustalając, iż miejscem zamieszkania dziecka jest każdorazowe miejsce zamieszkania matki oraz ustalił kontakty, a drugi z rodziców, hipotetycznie zakładając ojciec, przetrzymuje dziecko? Co w takiej sytuacji zrobić?

Rodzic przetrzymuje dziecko. Co zrobić?

W pierwszej kolejności co znaczy przetrzymuje dziecko? Wszystko zależy od tego czy sąd wydał już jakieś postanowienie w tym zakresie. Czy mimo postanowienia jeden z rodziców je łamie? Czy też nie? A zatem co zrobić w takiej sytuacji jeżeli jeden z rodziców przetrzymuje dziecko i nie daje kontaktów drugiemu rodzicowi? Niezwłocznie trzeba zgłosić sprawę do sądu o ustalenie kontaktów tego rodzica, który jest pozbawiony kontaktu, a stanowisko główne to przejęcie dziecka z uwagi na brak kompetencji drugiej osoby. Można również wprowadzić nadzór kuratora nad taką osobą i nad rodziną, aby osoba zewnętrzne sprawdzała i ingerowała w sytuację rodzinną stron.

Zapraszam na konsultację. Zadzwoń pod numer +48691512933 lub umów się w kalendarzu.

Postanowienie określające, gdzie dziecko ma mieszkać

Kiedy w ogóle może dojść do sytuacji, gdy mamy legitymację czynną w zakresie złożenia wniosku do sądu o wydanie dziecka?

W pierwszej kolejności należy wiedzieć podstawowe rzeczy. Jeżeli na przykład mamy sprawę o rozwód w sądzie okręgowym, to właściwym sądem w zakresie małoletniego dziecka jest mimo wszystko sąd rejonowy. Aby móc wnieść wniosek w zakresie wydania dziecka, przede wszystkim musi zostać wydane postanowienie określające, gdzie dziecko ma mieszkać. Dopiero wtedy system prawny daje nam możliwość egzekwowania niniejszego postanowienia. Trzeba podkreślić, że postanowienia, które zostało wydane, należy bezwzględnie przestrzegać. Kontakty z małoletnimi dziećmi

Przetrzymanie to nie to samo co porwanie dziecka

Porwanie dziecka to przestępstwo opisane w artykule 211 Kodeksu karnego. Możemy o nim mówić dopiero wtedy, gdy rodzic nie ma pełnej władzy rodzicielskiej. To on popełnia przestępstwo, gdy przejmuje opiekę nad dzieckiem wbrew woli drugiego małżonka i wbrew postanowieniu sądu. Ważnym i niestety powtarzającym się zjawiskiem podczas spraw rozwodowych jest również alienacja rodzicielska.

Zapraszam Cię na mój kanał YouTube:

Postanowienie sądu

Wydanie dziecka

W postanowieniu o odebraniu dziecka sąd określa termin, w jakim dziecko powinno zostać wydane osobie uprawnionej. Orzeczenie sądu kończy pierwszą fazę, nazywaną fazą rozpoznawczą. Kolejną jest faza wykonawcza. Ma ona miejsce w sytuacji, gdy po wydaniu orzeczenia nie dochodzi do dobrowolnego wydania dziecka osobie uprawnionej.

Jak skutecznie odebrać dziecko drugiemu rodzicowi, który wbrew postanowieniu sądu nie przestrzega rozstrzygnięcia?

Poniżej kilka istotnych przepisów w tym zakresie.

Art. 100. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego § 1. Sąd opiekuńczy i inne organy władzy publicznej są obowiązane udzielać pomocy rodzicom, jeżeli jest ona potrzebna do należytego wykonywania władzy rodzicielskiej. W szczególności każde z rodziców może zwrócić się do sądu opiekuńczego o odebranie dziecka od osoby nieuprawnionej, a także zwrócić się do sądu opiekuńczego lub innego właściwego organu władzy publicznej o zapewnienie dziecku pieczy zastępczej.

§ 2. W wypadkach, o których mowa w § 1, sąd opiekuńczy lub inne organy władzy publicznej zawiadamiają jednostkę organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej, o potrzebie udzielenia rodzinie dziecka odpowiedniej pomocy. Właściwa jednostka organizacyjna wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej jest obowiązana informować sąd o rodzajach udzielanej pomocy i jej rezultatach.

Potrzebujesz pomocy? KONTAKT ✅

Co w sytuacji, gdy rodzic nie przestrzega postanowień sądu?

Kiedy rodzic nie przestrzega postanowień sądu może zostać obarczony karą pieniężną.

Art. 59815. Kodeksu postępowania cywilnego: § 1. Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

§ 2. Jeżeli osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem albo osoba, której tego kontaktu zakazano, narusza obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy zagrozi tej osobie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, stosując odpowiednio przepis § 1. § 3. Na postanowienia sądu, o których mowa w § 1 i § 2, przysługuje zażalenie.

Postępowanie w sprawach o wydanie dziecka

Postępowanie toczy się przed sądem rejonowym jako właściwym rzeczowo – sądem rodzinnym/opiekuńczym, bo jest to postępowanie opiekuńcze (art. 507 Kodeksu postępowania cywilnego, art. 568 Kodeksu postępowania cywilnego).

Udział prokuratura

Art. 5981. § 1. W sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prokuratorowi doręcza się odpis wniosku i zawiadamia się go o terminach rozprawy.

  • przepis ustanawia przywilej informacyjny na rzecz prokuratora

Jak ustalić miejsce pobytu?

Art. 5983 Kodeksu postępowania cywilnego: Jeżeli miejsce pobytu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką nie jest znane, sąd przeprowadzi stosowne dochodzenie w celu ustalenia jej miejsca pobytu. W szczególności sąd może zażądać ustalenia miejsca jej pobytu przez Policję.

W celu ustalenia miejsca pobytu takiej osoby sąd może podejmować wszelkie dozwolone czynności oraz korzystać z pomocy innych organów czyli np. policji. Inne organy to: Centralne Biuro Adresowe, Rządowe Centrum Informatycznego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności. Można skorzystać też z zasobów meldunkowych gmin.

Przymusowe odebranie dziecka

Art. 5986 Kodeksu postępowania cywilnego: Jeżeli zobowiązany do oddania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką nie zastosuje się do postanowienia, o którym mowa w art. 5985, sąd, na wniosek uprawnionego, zleci kuratorowi sądowemu przymusowe odebranie tej osoby.

  • zlecenie przymusowego odebrania następuje wyłącznie na wniosek uprawnionego
  • przymusowego odebrania osoby dokonuje kurator sądowy na zlecenie sądu opiekuńczego, wydane w formie postanowienia, na które nie przysługuje ani zażalenie, ani apelacja

Wykonanie orzeczenia wykonawczego o odebraniu dziecka musi być poprzedzone stwierdzeniem jego wykonalności (art. 5781). Czynność ta dokonywana jest z urzędu i wolna od opłaty sądowej.

Pomoc kuratora

Kurator sądowy jest organem wykonawczym, który może dysponować środkami przymusu. Status kuratorów sądowych określa ustawa z dnia z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych

Art. 59811 Kodeksu postępowania cywilnego § 1. Jeżeli przymusowe odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką napotyka przeszkody na skutek ukrycia tej osoby lub na skutek innej czynności przedsięwziętej w celu udaremnienia wykonania orzeczenia, kurator sądowy zawiadomi prokuratora.

Art. 59810. Na żądanie kuratora sądowego Policja jest zobowiązana do udzielenia mu pomocy przy czynnościach związanych z przymusowym odebraniem osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką.

Podsumowanie

Podsumowując, postępowanie wszczynane jest na wniosek. Może go złożyć każde z rodziców, któremu przysługuje władza rodzicielska. Ale pamiętaj – wcześniej musi być wydane postanowienie, co do miejsca zamieszkania dziecka. Dodatkowo przetrzymanie następuje wbrew postanowieniom sądu i wbrew osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem. O porwaniu możemy mówić dopiero wtedy, gdy rodzic nie ma pełnej władzy rodzicielskiej. Pismo należy złożyć do sądu opiekuńczego miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy postępowanie (dziecka). O toczącym się postępowaniu zawiadamia się prokuratora, dołączając mu odpis wniosku oraz informując o terminach rozpraw. Zajmuje się on przymusowym odebraniem dziecka. W celu ustalenia pobytu sąd może uzyskać pomoc m.in od policji, ale również innych organów.

Potrzebujesz informacji? Sprawdź:
JAK POMAGAM ❓

Więcej:

Chcę ograniczyć władzę rodzicielską
Porozumienie w sprawie władzy rodzicielskiej
Walka o dziecko z osobą toksyczną

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]