Podział majątku firma – Co z biznesem jednego małżonka po rozwodzie?

by ADWOKAT MARTA WNUK
podział majątku

Co z biznesem jednego małżonka po rozwodzie? Podział majątku

„Jestem w trakcie rozwodu, a przede mną sprawa o podział majątku. Niestety szykuje się walka o pieniądze z mojego biznesu. To jest moja firma – w Warszawie – branża IT, a żona nie ma do niej żadnych praw. Wczoraj mi powiedziała, że była u swojego adwokata w Warszawie i dowiedziała się, że należy jej się połowa. Potrzebuję fachowej pomocy. Podział majątku – to będzie wojna… Ile trwa w Warszawie podział majątku?”

Podział majątku w przypadku rozwodu często stanowi skomplikowany proces, zwłaszcza gdy w grę wchodzi firma. Rozumienie, jak prawidłowo podzielić wartość firmy, jest kluczowe dla obu stron. W tym artykule omówimy, jakie elementy należy wziąć pod uwagę przy podziale majątku firmy i jakie metody wyceny mogą być stosowane.

Co Wchodzi w Skład Majątku Małżonków?

Majątek małżonków może obejmować różne składniki, w tym firmę. Jeśli działalność gospodarcza została rozpoczęta w trakcie trwania małżeństwa i do jej rozwoju wykorzystywane były wspólne środki, wówczas firma zazwyczaj wchodzi w skład majątku wspólnego.

Wycena Firmy przy Rozwodzie.

Profesjonalna wycena firmy jest niezbędna do ustalenia, jaka część jej wartości przypada każdemu z małżonków. Istnieje kilka metod wyceny, które mogą być stosowane w zależności od specyfiki i kondycji finansowej firmy:

 1. Metoda Dochodowa (Cash Flow): Idealna dla firm stabilnych i generujących zyski. Opiera się na prognozowanych przepływach pieniężnych.
 2. Metoda Porównawcza Rynkowa: Używa wskaźników finansowych z innych, podobnych firm do oszacowania wartości.
 3. Metoda Aktywów Netto: Polega na odjęciu wartości zobowiązań od wartości aktywów.
 4. Metoda Zysku: Koncentruje się na zysku operacyjnym firmy.
 5. Metoda Zdyskontowanych Przepływów Pieniężnych (DCF): Zaawansowana metoda uwzględniająca przyszłe przepływy pieniężne i ryzyko.
 6. Metoda Podziału Dobra Woli: Stosowana, gdy firma posiada znaczącą wartość niematerialną.

Długi firmy – Zobowiązania Finansowe Firmy.

Nie należy zapominać o zobowiązaniach firmy, takich jak długi czy kredyty. Mają one bezpośredni wpływ na wartość firmy i sposób jej podziału.

Trzy możliwości podziału majątku:

 1. Podział Majątku u Notariusza:
  • Opis: Podział majątku może być dokonany w formie aktu notarialnego, jeśli małżonkowie osiągną porozumienie co do sposobu podziału majątku. Jest to możliwe, gdy obie strony zgadzają się na warunki podziału i nie ma sporu co do składu majątku wspólnego.
  • Zalety: Jest to zazwyczaj najszybszy i najmniej kosztowny sposób na podział majątku. Umożliwia małżonkom samodzielne ustalenie zasad podziału bez konieczności długotrwałego procesu sądowego.
  • Wymagania: Wszystkie ustalenia muszą być dokonane w formie aktu notarialnego, co zapewnia ich prawną ważność i egzekwowalność.
 2. Podział Majątku w Sądzie Okręgowym:
  • Opis: Podział majątku może być dokonany przez sąd okręgowy, gdy jest to konieczne. Sąd okręgowy zwykle zajmuje się sprawami bardziej skomplikowanymi lub o wyższej wartości.
  • Zalety: Pozwala na dokonanie podziału w sytuacji, gdy małżonkowie nie mogą osiągnąć porozumienia, a sprawa wymaga rozstrzygnięcia przez sąd.
  • Wymagania: Konieczne jest złożenie pozwu o podział majątku wspólnego, a sprawa rozpatrywana jest w postępowaniu kontencyjnym. Sąd bierze pod uwagę różne aspekty majątkowe, w tym wartość aktywów i zobowiązań.
 3. Podział Majątku w Sądzie Rejonowym:
  • Opis: W przypadkach mniej skomplikowanych i o mniejszej wartości majątku, sprawą podziału mogą zajmować się sądy rejonowe.
  • Zalety: Sądy rejonowe są bardziej dostępne i mogą szybciej rozpatrywać sprawy o mniejszej wartości.
  • Wymagania: Podobnie jak w sądzie okręgowym, wymaga to złożenia pozwu i przeprowadzenia postępowania sądowego. Sąd rejonowy określa sposób podziału majątku, biorąc pod uwagę wnioski i argumenty obu stron.

Mediacja przy Podziale Majątku.

W niektórych przypadkach możliwe jest osiągnięcie porozumienia między małżonkami co do przyszłości firmy bez konieczności angażowania sądu.

Podział Majątku – Historia Małżeństwa.

Wartość firmy i sposób jej podziału często zależy od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jeżeli firma została założona po zawarciu małżeństwa i rozwijała się dzięki wspólnym środkom, zazwyczaj stanowi część majątku wspólnego. Ale nawet wtedy kiedy została załona wcześniej ale w trakcie wspólnoty – rozwinęła się.

Jak Wygląda Sądowy Podział Majątku

Sądowy podział majątku obejmuje ustalenie składu i wartości majątku wspólnego oraz dokonanie faktycznego podziału. Strony mogą zgłaszać swoje propozycje, ale ostateczna decyzja zależy od sądu.

Podział Majątku a Wycena Firmy

Jeśli spór trafi do sądu, konieczne będą dowody i możliwe jest powołanie biegłego do wyceny firmy. Metoda wyceny przyjęta przez biegłego może mieć znaczący wpływ na ocenę wartości firmy.

Sprzedaż Firmy

W niektórych przypadkach sąd może zarządzić sprzedaż firmy, szczególnie jeśli żadna ze stron nie chce lub nie może przejąć biznesu.

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]