Home Kontakty z dzieckiem Alienacja rodzicielska

Alienacja rodzicielska

autor ADWOKAT MARTA WNUK
Alienacja rodzicielska

Alienacja rodzicielska to dość powszechny problem. Dlaczego tak często dochodzi do alienacji rodzicielskiej? Jakie mamy prawa i obowiązki? Jakie mamy szanse na skuteczne rozwiązanie problemu?

Alienacja to inaczej Zespół Alienacji Rodzicielskiej (PAS).

Przede wszystkim często nie zdajemy sobie sprawy, jaką krzywdę robimy dziecku. 

Konsekwencje mogą być w przyszłości bardzo bolesne.

Jakie? Dla przykładu, dziecko może borykać się z takimi problemami, jak blokada własnej indywidualności, łatwość uzależniania się, obniżona samoocena, agresja, depresja, niepokój, trudności w budowaniu intymnych związków i wiele innych.

 

 „Artykuł na onet.pl, gdzie opowiadam o alienacji rodzicielskiej – zachęcam do lektury! https://kobieta.onet.pl/stop-alienacji-rodzicielskiej-w-kilkunastu-miastach-polski-zawisly-billboardy/xk9jntj „

 

Alienacja rodzicielska

Dlatego warto rozważyć opiekę naprzemienną, dzięki której zupełnie inaczej wychowuje się dzieci. Uważam, że w wielu przypadkach opieka naprzemienna jest najlepszym rozwiązaniem. Oczywiście nie zawsze jest możliwa.

Opieka naprzemienna w innych krajach jest standardem – niestety, w Polsce jeszcze jest bardzo rzadko stosowana. Dlatego aby sąd mógł ją orzec, konieczna jest zgoda obydwojga rodziców.

Alienacja rodzicielska

Dlatego czekamy na zmiany.

Obecnie projekt autorów petycji „Stop alienacji rodzicielskiej” ma to zmienić.

Dzięki tym zmianom będziemy mieli możliwości podjęcia konkretnych działań i zmian, takich jak konsekwencje finansowe i karne za alienację rodzicielską oraz wprowadzenie opieki naprzemiennej jako standard.

 

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Opieka naprzemienna – Projekt zmian. Na stronie senatu -> SENAT

Cieszę się, że zmiany mają na celu wskazanie orzekania opieki naprzemiennej jako priorytetowego sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej.

Obecnie często jest tak, że my prawnicy mamy związane ręce.

Dlatego też zgodnie z projektem czekamy na zmiany.

Ponadto należy zauważyć, iż większość rodziców wyraża satysfakcję ze sprawowania opieki naprzemiennej nad swoimi dziećmi.

Niestety, w Polsce mamy duży problem w zakresie alienacji rodzicielskiej.

Obecnie mamy kilka możliwości:

 

Wyrok karny za brak kontaktu z dzieckiem – Patrz niżej. 

Niestety, dobro dzieci jest zagrożone. Dlatego konieczne są zmiany w tym zakresie!

Alienacja rodzicielska – Zmiany

Planowane zmiany w zakresie opieki naprzemiennej.

Uwaga – jest projekt ustawy!

USTAWA z dnia o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks karny

Art. 1. W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682, z 2018 r. poz. 950 oraz z 2019 r. poz. 303) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 58 § 1a otrzymuje brzmienie:

„§ 1a. W braku porozumienia, o którym mowa w § 1, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom oraz określić wykonywanie opieki nad dzieckiem w ten sposób, że dziecko będzie mieszkało przemiennie z każdym z rodziców w porównywalnych okresach, z wyjątkiem przypadku, gdy jedno z rodziców zamieszkuje za granicą.”;

2) w art. 97 dodaje się § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Rodzice, o których mowa w ust. 1, obowiązani są do wzajemnego informowania się o bieżących sprawach dziecka oraz przekazywania dokumentów dziecka, w szczególności dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także dokumentacji medycznej.”;

3) w art. 107 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W braku porozumienia, o którym mowa w § 1, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom oraz określić wykonywanie opieki nad dzieckiem w ten sposób, że dziecko będzie mieszkało przemiennie z każdym z rodziców w porównywalnych okresach, z wyjątkiem przypadku, gdy jedno z rodziców zamieszkuje za granicą.”

Alienacja rodzicielska

Alienacja rodzicielska – Nawet wyrok karny

 

WYROK KARNY ZA UTRUDNIANIE KONTAKTÓW!

 

Art. 3. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077) po art. 244b dodaje się w art. 244c w brzmieniu:

 

„Art. 244c. § 1. Kto utrudnia lub uniemożliwia wykonanie kontaktów lub sprawowanie opieki nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, wynikających z orzeczenia albo ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem, podlega karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 2. Jeżeli w wyniku czynu określonego w § 1 małoletni dozna uszczerbku na zdrowiu psychicznym, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 3. § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.”.

 

[ ZMIANY ZGODNIE Z SPRAWOZDANIEM KOMISJI USTAWODAWCZEJ oraz KOMISJI RODZINY, POLITYKI SENIORALNEJ I SPOŁECZNEJ o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks karny (druk nr 776) z dnia 19 marca 2019 r.

 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego11 w 2016 r. liczba rozwodów w Polsce dotyczyła 63 497 małżeństw (spadek o 5,6% w porównaniu do roku ubiegłego), z których 58,7% (37 288) posiadało małoletnie dzieci. Liczba małoletnich dzieci pozostających z małżeństw rozwiedzionych w 2016 r. wynosiła 54,7 tys. 

 

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

 

Władza i opieka – dla kogo?

W przypadku tych małżeństw władzę rodzicielską i opiekę nad małoletnimi dziećmi na podstawie decyzji sądu powierzono: 

  • matce: 17 395 (46,65%), 
  • ojcu: 1 480 (3,97%), 
  • razem matce i ojcu: 17 753 (47,61%)*, 
  • oddzielnie matce i ojcu (jeśli małżeństwo posiadało dwoje lub więcej dzieci): 250 (0,67%), 
  • placówce wychowawczej lub rodzinie zastępczej (0,95%), 

Myślę, że nie trzeba być prawnikiem, żeby to zrozumieć. Jednakże jeśli masz jakieś wątpliwości lub pytania, nie wahaj się skonsultować z adwokatem. Najważniejsze, żebyś wiedział, na czym stoisz.

Podobne wpisy

Skomentuj

Umów się na Konsultacje [Płatną]