Kontakty z dzieckiem,  rozwód

Alienacja rodzicielska✅☎✅

Alienacja rodzicielska

 

Alienacja rodzicielska to dość częsty problem…..

Zespołu alienacji rodzicielskiej (PAS) – to to jest.

Dlaczego często dochodzi do alienacji rodzicielskiej?

Jakie mamy prawa i obowiązki ?

Jakie szanse mamy na skuteczne rozwiązanie problemu.

Zacznijmy od końca… Nie zdajemy sobie sprawy czasem jaką krzywdę robimy dziecku. 

Konsekwencje są na przyszłość dość bolesne.

Jakie? Dla przykładu, blokada własnej indywidualności, łatwość uzależniania się, obniżona samoocena,  agresja, depresja, niepokój, trudności w budowaniu intymnych związków i wiele innych.

Alienacja rodzicielska

 

Dlatego warto rozważyć, opiekę naprzemienną. Dzięki której zupełnie innaczej wychowuje się dzieci. Opieka naprzemienna,  uważam że w wielu przypadkach najlepszą forma.Oczywiście nie zawsze jest możliwa.

 

Opieka naprzemienna w innych krajach jest standardem zaś w Polsce nie. W Polsce jednak jest bardzo rzadko stosowana i aby sąd mógł ją orzec konieczna jest zgoda obydwojga rodziców.

Dlatego czekamy na zmiany.

Obecnie projekt autorów petycji „Stop alienacji rodzicielskiej” ma to zmienić.

Dzięki tym zmianom będziemy mieli  możłiwości na konkretne działania i zmianę.

 

Konsekwencje finansowe i karne za alienacje rodzicielską.

Wprowadzenie opieki naprzemiennej jako standard.

Opieka naprzemienna  Projekt zmian. Na stronie senatu z->   SENAT

Cieszę się, że  zmiany mają na celu wskazanie orzekania opieki naprzemiennej jako priorytetowego sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej.

Obecnie często jest tak że my prawnicy mamy związane ręce.

 

Zgodnie z projektem czekamy na zmiany.

Należy zauważyć, iż  większość rodziców wyraża satysfakcję ze sprawowania opieki naprzemiennej nad swoimi dziećmi.

Niestety, w Polsce mamy duży problem w zakresie  alienacji rodzicielskiej.

Obecnie mamy kilka możliwości:

 

Wyrok karny za brak kontaktu z dzieckiem – Patrz niżej. 

Niestety dobro dzieci jest zagrożone. Dlatego, konieczne są zmiany w tym zakresie !

Alienacja rodzicielska – Zmiany

Planowane zmiany w zakresie opieki naprzemiennej.

Uwaga jest projekt

USTAWA

z dnia o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks karny

Art. 1. W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682, z 2018 r. poz. 950 oraz z 2019 r. poz. 303) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 58 § 1a otrzymuje brzmienie:

„§ 1a. W braku porozumienia, o którym mowa w § 1, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom oraz określić wykonywanie opieki nad dzieckiem w ten sposób, że dziecko będzie mieszkało przemiennie z każdym z rodziców w porównywalnych okresach, z wyjątkiem przypadku, gdy jedno z rodziców zamieszkuje za granicą.”;

2) w art. 97 dodaje się § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Rodzice, o których mowa w ust. 1, obowiązani są do wzajemnego informowania się o bieżących sprawach dziecka oraz przekazywania dokumentów dziecka, w szczególności dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także dokumentacji medycznej.”;

3) w art. 107 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W braku porozumienia, o którym mowa w § 1, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom oraz określić wykonywanie opieki nad dzieckiem w ten sposób, że dziecko będzie mieszkało przemiennie z każdym z rodziców w porównywalnych okresach, z wyjątkiem przypadku, gdy jedno z rodziców zamieszkuje za granicą.”

Alienacja rodzicielska – Nawet wyrok karny

 

WYROK KARNY ZA UTRUDNIANIE KONTAKTÓW!

 

Art. 3. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077) po art. 244b dodaje się w art. 244c w brzmieniu:

 

„Art. 244c. § 1. Kto utrudnia lub uniemożliwia wykonanie kontaktów lub sprawowanie opieki nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, wynikających z orzeczenia albo ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem, podlega karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 2. Jeżeli w wyniku czynu określonego w § 1 małoletni dozna uszczerbku na zdrowiu psychicznym, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 3. § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.”. 

 

[ ZMIANY ZGODNIE Z SPRAWOZDANIEM KOMISJI USTAWODAWCZEJ oraz KOMISJI RODZINY, POLITYKI SENIORALNEJ I SPOŁECZNEJ o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks karny (druk nr 776)z dnia 19 marca 2019 r.

 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego11 w 2016 r. liczba rozwodów w Polsce dotyczyła 63 497 małżeństw (spadek o 5,6% w porównaniu do roku ubiegłego), z których 58,7% (37 288) posiadało małoletnie dzieci. Liczba małoletnich dzieci pozostających z małżeństw rozwiedzionych w 2016 r. wynosiła 54,7 tys. 

 

Władza i opieka dla kogo ?

W przypadku tych małżeństw władzę rodzicielską i opiekę nad małoletnimi dziećmi na podstawie decyzji sądu powierzono: 

 matce: 17 395 (46,65%), 

 ojcu: 1 480 (3,97%), 

 razem matce i ojcu: 17 753 (47,61%)*, 

 oddzielnie matce i ojcu (jeśli małżeństwo posiadało dwoje lub więcej dzieci): 250 (0,67%), 

 placówce wychowawczej lub rodzinie zastępczej (0,95%), 

 

Są to badania…. Myśle że nie trzeba być prawnikiem żeby zrozumieć. 

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

 

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń