Mąż złożył pozew o rozwód – Mi jest cieżko – Co robić ?

by ADWOKAT MARTA WNUK

„Pani mecenas, mąż nagle złożył pozew o rozwód. Łoży na rodzinę około 30 000 zł i teraz zaproponował na rzecz syna kwotę 2000 zł. Poznał jakąś kobietę i odszedł… Boję się, że zostanę bez środków do życia”.

Jak odpowiedzieć na pozew o rozwód?

W pierwszej kolejności zawsze rekomenduję wyprzedzić drugą stronę i wnieść powództwo. Gdy jednak to my otrzymamy pozew, mamy prawo ustosunkować się do jego treści. W Pani sytuacji niewątpliwie należy jak najszybciej złożyć odpowiedź na pozew o rozwód z wyłącznej winy męża. Konieczne jest wskazanie, że dopuścił się zdrady, działał na szkodę rodziny oraz wnosić o wysokie alimenty na rzecz swoją i syna. Oczywiście trzeba pamiętać, że w przypadku alimentów istotne jest ustalenie rzeczywistych kosztów utrzymania dziecka oraz przedłożenie dowodów w tym zakresie. Jeżeli dziecko chodzi do prywatnej uczelni za granicą, należy to udokumentować i przedstawić. Nie ma konieczności zbierania paragonów ze sklepu spożywczego – najważniejsze, aby wskazać potwierdzenia większych kosztów, np. związanych ze szkołą, sportem czy zajęciami dodatkowymi.POTRZEBUJĘ ADWOKATA

Dlaczego rozwód z winy? Mąż złożył pozew o rozwód

Przede wszystkim jeżeli to głównie mąż przyczynił się do rozpadu pożycia małżeńskiego, zawsze są szanse na orzeczenie wyłącznej winy. Może się zdarzyć, że podczas procesu dowody w tym zakresie będą jeszcze uzupełniane. Dodatkowo często jest tak, że w trybie mediacji można odstąpić od orzekania o winie w sytuacji, gdy małżonkowie znajdą porozumienie w innych obszarach.

Wysokość alimentów od męża

Wysokość alimentów w przypadku rozwodu z winy jednej ze stron, w tym z wyłącznej winy męża, nie jest ustalana na podstawie samej winy, lecz przede wszystkim na podstawie potrzeb osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów oraz możliwości finansowych osoby zobowiązanej do ich płacenia. Brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości alimentów, to – Potrzeby osoby uprawnionej: Obejmują one nie tylko bieżące utrzymanie i opiekę zdrowotną, ale także edukację i rozwój osobisty. W przypadku dzieci uwzględnia się również koszty związane z wychowaniem oraz możliwości finansowe osoby zobowiązanej. Warto pamiętać, iż w przypadku alimentów na rzecz dzieci, ich wysokość jest ustalana głównie na podstawie potrzeb dzieci, a nie sytuacji małżeńskiej rodziców.

  • Alimenty na rzecz byłego małżonka mogą być przyznane, jeśli na przykład małżonek ten nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać z ważnych powodów, takich jak stan zdrowia, opieka nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, czy brak możliwości znalezienia pracy ze względu na długi okres pozostawania poza rynkiem pracy.Wysokie alimenty -Chirurg z wysokimi alimentami – 5 kluczowych rzeczy

Niewątpliwie trzeba przygotować dowody w zakresie winy, ale głównie skupić się na obszarze finansowym. W odpowiedzi powinien znaleźć się wniosek o udzielenie zabezpieczenia zaspokojenia potrzeb rodziny. W uzasadnieniu wniosku należy wskazać, iż powód nagle wystosował pozew, nie uprzedzając o tym fakcie rodziny najprawdopodobniej z uwagi na wejście w relację z inną kobietą, oraz proponuje alimenty w wysokości absolutnie niezgodnej ze stanem faktycznym. Do sprawy warto również załączyć dowody obrazujące uzyskiwane przez strony dochody, czyli, oprócz kosztów utrzymania małoletniego dziecka, przybliżyć sytuację majątkową stron. Niekiedy w tym obszarze załącza się również dokumentację fotograficzną, np. zdjęcia samochodów, zdjęcie domu czy też innych majątkowych rzeczy.

Dowody w sprawie rozwodowej

Gdy istnieje spór o winę oraz kwestie finansowe, zgromadzenie odpowiednich dowodów jest kluczowe dla skutecznego przedstawienia swojej sprawy przed sądem.

Kilka rodzajów dowodów, które mogą okazać się przydatne:

Dowody dotyczące winy:

  • Korespondencja elektroniczna: E-maile, SMS-y, wiadomości na mediach społecznościowych, które mogą świadczyć o niewierności, zaniedbaniach, agresji lub innych formach zachowań mogących wpływać na ustalenie winy.
  • Świadkowie: Osoby, które mogą zeznawać na temat zachowania stron, ich relacji, incydentów świadczących o niewłaściwym traktowaniu itd
  • Dokumentacja medyczna i policyjna: Jeśli miały miejsce przypadki przemocy, ważne są raporty z leczenia oraz interwencji policji.
  • Nagrania audio i wideo: Mogą stanowić dowód w przypadkach, gdy są legalnie uzyskane i dotyczą zachowań jednej ze stron.
  • Zaświadczenia o zarobkach i inne dokumenty dotyczące dochodów: Deklaracje podatkowe, wyciągi bankowe, zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, dokumenty związane z działalnością gospodarczą.
  • Wykazy wydatków: Rachunki, faktury, wykazy kosztów utrzymania rodziny, w tym wydatki na dzieci, które pomagają określić rzeczywiste potrzeby finansowe.
  • Dokumentacja majątkowa: Akt własności nieruchomości, umowy kredytowe, polisy ubezpieczeniowe, wycena majątku, zdjęcia majątku (np. samochodów, domu, cennych przedmiotów).Nagranie rozmowy jako dowód w sprawie o rozwód

Przygotowanie dowodów wymaga dokładnej analizy i często wsparcia prawnego, aby upewnić się, że są one odpowiednie i będą miały wartość dowodową w sądzie. Warto również pamiętać, że wszystkie dowody muszą być przedstawione w sposób legalny i etyczny, aby nie narazić się na zarzuty prawne. Warto również rozważyć powołanie świadków, którzy potwierdzą niniejsze okoliczności. Niekiedy też strategią procesową jest powołanie dużej liczby świadków, aby druga strona, której zależy na czasie, wyraziła większą chęć do negocjacji.

Przygotowanie dowodów wymaga dokładnej analizy i często wsparcia prawnego, aby upewnić się, że są one odpowiednie i będą miały wartość dowodową w sądzie. Warto również pamiętać, że wszystkie dowody muszą być przedstawione w sposób legalny i etyczny, aby nie narazić się na zarzuty prawne. Warto również rozważyć powołanie świadków, którzy potwierdzą niniejsze okoliczności. Niekiedy też strategią procesową jest powołanie dużej liczby świadków, aby druga strona, której zależy na czasie, wyraziła większą chęć do negocjacji.w trakcie postępowania rozwodowego wymaga starannego złożenia dokumentów i dokładnego przedstawienia sytuacji, która uzasadnia potrzebę takiego zabezpieczenia.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia zaspokojenia potrzeb rodziny:

Wniosek ten ma na celu zapewnienie, by do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy, potrzeby rodziny, a szczególnie dzieci, były zabezpieczone. W uzasadnieniu wniosku należy przedstawić sytuację finansową rodziny, ewentualne nagłe zmiany spowodowane postępowaniem drugiej strony oraz proponowane przez nią alimenty, które są nieadekwatne do standardów życia rodziny.

Oto ogólny zarys, jak można przygotować taki wniosek:

Na początku dokumentu należy wskazać nazwę sądu, do którego kierowany jest wniosek, np. Sąd Okręgowy w [miasto], Wydział Cywilny.Następnie podaj swoje pełne dane (imię, nazwisko, adres) jako wnioskodawcy oraz dane pozwanego, wskazując Wasze role w sprawie (wnioskodawca/pozwany). Krótkie wprowadzenie zawierające numer sprawy rozwodowej i krótkie uzasadnienie złożenia wniosku. Szczegółowe przedstawienie sytuacji finansowej rodziny, uwzględniające dotychczasowy standard życia, potrzeby, szczególnie dzieci (edukacja, opieka zdrowotna, codzienne wydatki). Opis wszelkich nagłych zmian w sytuacji finansowej spowodowanych postępowaniem drugiej strony, np. zaprzestanie wspierania finansowego rodziny. Wskazanie, dlaczego proponowana przez drugą stronę kwota alimentów jest nieadekwatna do faktycznych potrzeb rodziny. Lista dokumentów załączonych do wniosku, np. wyciągi bankowe, dokumenty potwierdzające wydatki, dowody dotyczące zmian w sytuacji finansowej rodziny.

Przykład zakończenia wniosku:

„Na podstawie powyższych okoliczności, zwracam się z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia zaspokojenia potrzeb rodziny w postaci przyznania alimentów w wysokości [kwota] zł miesięcznie na każde z dzieci oraz [kwota] zł miesięcznie dla mnie, jako wnioskodawcy, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy rozwodowej. Załączam niniejszym [lista załączników].”

FAQ: Odpowiedź na Pozew o Rozwód i Wniosek o Zabezpieczenie Alimentów

1. Czy mogę złożyć odpowiedź na pozew o rozwód, jeśli mąż nagle wystosował pozew?
Tak, ma Pani prawo złożyć odpowiedź na pozew, w której powinna Pani ustosunkować się do zarzutów podniesionych przez męża oraz przedstawić własną wersję sytuacji, w tym fakty dotyczące wyłącznej winy męża i ewentualnej niewierności.

2. Jak mogę udowodnić winę męża w procesie rozwodowym?
Dowody w zakresie winy mogą obejmować korespondencję elektroniczną, świadków mogących zeznawać o zdradzie i zachowaniu męża, dokumentację medyczną lub policyjną w przypadku przemocy oraz inne materiały, takie jak nagrania audio czy wideo, jeśli są legalnie uzyskane. POTRZEBUJĘ ADWOKATA

3. Na jakiej podstawie są ustalane alimenty na rzecz dzieci i byłego małżonka?
Alimenty są ustalane głównie na podstawie potrzeb osoby uprawnionej (zwłaszcza dzieci) i możliwości finansowych osoby zobowiązanej. W przypadku dzieci ważne są koszty związane z wychowaniem, a dla małżonka, na przykład, jego stan zdrowia czy możliwości zarobkowe.

4.Jakie dowody mogę dołączyć do wniosku o zabezpieczenie alimentów?
Do wniosku warto dołączyć dowody finansowe takie jak: wyciągi bankowe, zaświadczenia o zarobkach, dokumentację majątkową (np. akty własności, zdjęcia majątku), a także dokumenty potwierdzające wydatki, np. związane ze szkołą, sportem czy zajęciami dodatkowymi dzieci.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie
Kalendarz

tel.: +48691512933

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]