Jak zmienić nazwisko po rozwodzie?

by ADWOKAT MARTA WNUK

Zmiana nazwiska w ciągu 3 miesięcy od orzeczenia rozwodu. Jak zmienić nazwisko po rozwodzie? Zgodnie z art. 59 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który w skutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa”.

Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego. Nie ma regionalizacji !

Należy zatem udać się do urzędu stanu cywilnego i złożyć:

  • wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego;
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk przelewu bankowego.

Przy składaniu wniosku należy okazać dowód osobisty, zaś opłata od wniosku wynosi 11 zł.

Zmiana nazwiska po upływie 3 miesięcy od orzeczenia rozwodu

Jeżeli chcemy wrócić do poprzedniego nazwiska po upływie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód, należy złożyć wniosek o zmianę nazwiska w trybie administracyjnym. Musimy jednakże pamiętać, że zmiana ta może nastąpić tylko z ważnych powodów. W tym wypadku konieczne będzie wykazanie, że zmiana nazwiska jest uzasadniona. Każda sprawa rozstrzygana jest indywidualnie. Potrzebujesz pomocy? KONTAKT ✅

Zmiana nazwiska Ważne powody Jak zmienić nazwisko po rozwodzie?

Przede wszystkim, zgodnie z ustawą o zmianie imienia i nazwiska, zmiany można dokonać „wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

1) imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;

2) na imię lub nazwisko używane;

3) na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;

4) na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada”.

Co musi zawierać wniosek o zmianę nazwiska Jak zmienić nazwisko po rozwodzie

We wniosku o zmianę nazwiska należy zawrzeć:

  • imię, nazwisko i nazwisko rodowe,
  • numer PESEL,
  • nazwisko kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który sporządził akt małżeństwa,
  • dane do kontaktu,
  • uzasadnienie wniosku – „ważny powód”
  • oświadczenie, iż w tej samej sprawie wnioskodawca nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna w tym zakresie.

Wniosek o zmianę nazwiska w trybie administracyjnym również należy złożyć w urzędzie stanu cywilnego.

FAQ: Pytania o Zmianę Nazwiska Po Rozwodzie

1. Czy mogę zmienić nazwisko bezpośrednio po rozwodzie? Tak, masz możliwość powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa przez złożenie oświadczenia w dowolnym urzędzie stanu cywilnego lub u konsula w ciągu trzech miesięcy od momentu uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu, bez konieczności podawania dodatkowych powodów.

2. Jakie dokumenty są potrzebne do zmiany nazwiska po rozwodzie? Należy złożyć wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do poprzedniego nazwiska, potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej (11 zł) oraz okazać dowód osobisty.

3. Czy istnieje możliwość zmiany nazwiska po upływie 3 miesięcy od rozwodu? Tak, jednak wymaga to złożenia wniosku o zmianę nazwiska w trybie administracyjnym i wykazania ważnych powodów uzasadniających tę zmianę. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.

4. Jakie są przykłady „ważnych powodów” umożliwiających zmianę nazwiska po upływie terminu 3 miesięcy? Ważne powody mogą obejmować chęć zmiany nazwiska ośmieszającego, nielicującego z godnością człowieka, powrót do nazwiska używanego, korektę bezprawnie zmienionego nazwiska, lub dostosowanie do nazwiska zgodnego z prawem innego państwa, którego obywatelstwo posiadamy.

5. Co musi zawierać wniosek o zmianę nazwiska w trybie administracyjnym? Wniosek powinien zawierać dane osobowe (imię, nazwisko i nazwisko rodowe, numer PESEL), nazwisko kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który sporządził akt małżeństwa, dane do kontaktu, uzasadnienie wniosku z „ważnym powodem”, oraz oświadczenie, że wnioskodawca nie złożył wcześniej wniosku w tej samej sprawie do innego urzędu lub nie otrzymał już decyzji odmownej.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie
Kalendarz

tel.: +48691512933

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]