Wysokie postanowienie zabezpieczające dotyczące alimentów

by ADWOKAT MARTA WNUK
postanowienie zabezpieczające dotyczące alimentów

Wysokie postanowienie zabezpieczające dotyczące alimentów. „Postanowienie o alimentach i co dalej? Wciąż mieszkam z żoną. Dostałem postanowienie dot. alimentów. Nie odwołałem się od postanowienia i nie płacę”.Co zrobić, gdy zostały zasądzone wysokie alimenty, a nie dokonaliśmy odwołania w terminie? W takiej sytuacji należy złożyć wniosek o zmianę postanowienia, które zostało wydane w sprawie. Działaj w Sądzie – niech Sąd widzi twoje zaangażowanie. Można również prosić sąd o szybkie wyznaczenie rozprawy, powołując się na napiętą sytuację między stronami i konieczność uregulowania istotnych okoliczności w sprawie. Wniosek o zmianę postanowienia podlega opłacie w wysokości 100 zł. W sądzie ważne są dowody – wiec przedstaw swoją sytuację. Potrzebujesz pomocy? KONTAKT ✅

Co napisać we wniosku o zmianę postanowienia?

We wniosku należy wskazać naszą sytuację materialną, opisać stan faktyczny sprawy i dlaczego żąda Pan zmiany. Do wniosku należy również załączyć dowody, np. wezwania żony do uiszczania opłat za zamieszkanie. Jeżeli twierdzimy, że to my płacimy za mieszkanie – wówczas należy załączyć świadczące o tym dowody. Pamiętajmy, iż w Sądach ważne są dowody. Jeśli powołujemy się na problemy zdrowotne i brak możliwości zarobkowania, musimy załączyć dokumentację medyczną. W sprawach alimentacyjnych trzeba wykazać w formie zestawienia, jakie koszty Pan ponosi. Należy wskazać Sądowi, jakie są zarobki, a jakie są koszty. Reasumując, należy dokonać zestawienia kosztów – podliczyć koszty wraz z alimentami i przedstawić przed sądem.Jeżeli zatem mamy czynne postanowienie w zakresie świadczenia alimentacyjnego, to możemy wnosić do Sądu o zmianę.

Dowody do zmiany alimentów

Aby zmienić postanowienie dotyczące alimentów, istotne jest, aby precyzyjnie przygotować wniosek i odpowiednio go uzasadnić, przedstawiając aktualną sytuację finansową i dowody na zmianę okoliczności.

Ważne aby we wniosku o zmianę alimentów zawrzeć :

  • Opis zmian w sytuacji materialnej: Należy dokładnie opisać swoją aktualną sytuację finansową, wskazując na wszelkie zmiany, które miały miejsce od czasu wydania poprzedniego postanowienia o alimentach. Może to obejmować zmianę pracy, dochodów, utratę zatrudnienia lub inne okoliczności wpływające na możliwości finansow
  • Wydatki – Ważne jest, aby przedstawić wykaz miesięcznych wydatków, takich jak opłaty za mieszkanie, rachunki, edukację, wyżywienie, opiekę zdrowotną, itd. Takie zestawienie powinno odzwierciedlać rzeczywiste koszty utrzymania zobowiązanego do płacenia alimentów
  • Dowody potwierdzające wydatki: Jeżeli twierdzisz, że ponosisz określone koszty, powinieneś załączyć do wniosku odpowiednie dowody, takie jak faktury, rachunki, potwierdzenia przelewów, które mogą udokumentować twoje obciążenia finansowe
  • Dokumentacja medyczna: Jeśli powołujesz się na problemy zdrowotne wpływające na zdolność zarobkową, konieczne jest dołączenie zaświadczeń lekarskich, diagnoz, opinii biegłych itp.

Wniosek o uzasadnienie postanowienia Kiedy i jak złożyć

Jeśli sąd nie zmieni niniejszego postanowienia albo wyda postanowienie niekorzystne, wówczas składamy w ciągu 7 dni wniosek o uzasadnienie postanowienia. Dopiero po otrzymaniu uzasadnienia wiemy, jakie argumenty były dla Sądu istotne, które postanowienia uznał za prawdziwe, a które nie. W uzasadnieniu powinny znaleźć się twierdzenia, które wskażą, na co przeznaczone są alimenty – np. cele mieszkaniowe 300 zł. Wówczas wiemy, że taka kwota na rzecz dziecka jest przeznaczona na cele mieszkaniowe. Więcej: Postanowienie alimenty. Dostałeś postanowienie?

Sprawa o alimenty – Przedstaw zestawienie kosztów

W sprawie alimentacyjnej najlepiej jest przedstawić sądowi zestawienie kosztów, które odzwierciedlają sytuację majątkową.Jeżeli nie zgadzamy się z kosztami przedstawionymi przez drugą stronę, wówczas należy się do tej kwestii odnieść.W pismach dotyczących alimentów ważne są fakty i liczby. Błędem jest wchodzenie w sferę emocjonalną, bo wtedy nie skupiamy się konkretnie na faktach.

Kwestionuj koszty osoby uprawnionej Wysokie postanowienie zabezpieczające dot. alimentów

Jeżeli nie zgadzamy się z wyliczeniem w zakresie zestawiania kosztów utrzymania wskazanym przez osobę uprawnioną, wówczas musimy to zakwestionować.

Przykład: Jeżeli uprawiona twierdzi, że koszty w zakresie odzieży i obuwia oscylują granicach 400 zł, wówczas osoba zobowiązana powinna:

A) wnieść do Sądu wniosek o zobowiązanie uprawnionej do przedstawienia faktur w tym zakresie

B) wykazać, że jest to nieprawda, gdyż np. rodzina żyła na innym poziomie, odzież była kupowana w takich sklepach jak… (opisać).

Przykładowe pytania – dotyczącej procesu zmiany postanowienia o alimentach:

Jakie dowody powinienem załączyć do wniosku o zmianę alimentów? Powinieneś załączyć dokumenty potwierdzające Twoją aktualną sytuację finansową, takie jak wyciągi bankowe, faktury, potwierdzenia płatności, a także wszelkie dokumenty, które mogą świadczyć o Twoich wydatkach, np. za mieszkanie. Jeśli powołujesz się na problemy zdrowotne, dołącz zaświadczenia lekarskie lub opinie biegłych.

Co zrobić, jeśli sąd utrzyma wysokość alimentów na dotychczasowym poziomie?Jeśli sąd utrzyma alimenty na niezmienionym poziomie, możesz w ciągu 7 dni od ogłoszenia postanowienia złożyć wniosek o jego uzasadnienie. Uzyskanie uzasadnienia pozwoli Ci na zrozumienie, jakie argumenty sąd uznał za istotne, a na podstawie tego można przygotować dalszą strategię prawną, w tym ewentualną apelację.

Jak należy przygotować wniosek o zmianę postanowienia alimentacyjnego? We wniosku należy szczegółowo opisać zmiany w Twojej sytuacji materialnej od czasu wydania pierwotnego postanowienia. Należy także wykazać wszystkie koszty, jakie ponosisz, oraz przedstawić porównanie tych kosztów z Twoimi zarobkami. Ważne jest, aby wniosek był wsparty odpowiednimi dowodami.

Czy warto kwestionować koszty utrzymania podane przez stronę uprawnioną? Tak, jeśli uważasz, że koszty utrzymania podane przez stronę uprawnioną są przeszacowane lub nieodpowiadają rzeczywistości, warto to zakwestionować. Możesz poprosić sąd o zobowiązanie strony uprawnionej do przedstawienia faktur lub innych dowodów na poniesione wydatki. Możesz też przedstawić własne dowody, które obalają wysokość podanych kosztów.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanieKalendarz

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

You may also like

Leave a Comment

Umów się na Konsultacje [Płatną]