Home Wzory Wniosek o zawieszenie postępowania Wzór

Wniosek o zawieszenie postępowania Wzór

by ADWOKAT MARTA WNUK
wniosek o zawieszenie postępowania wzór

Wniosek o zawieszenie postępowania wzór

Wniosek o zawieszenie postępowania wzór. Zdarzają się takie sytuacje, w których strony, mimo złożonego pozwu o rozwód, decydują się jednak zahamować ten proces. Jest to dosyć częste zjawisko. Otrzymanie pozwu uświadamia nam, że coś się kończy. Niewątpliwie jest to dla wszystkich trudne, albowiem naturalnym symptomem ludzi jest strach przed zmianą. W końcu rozwód to nowy etap w życiu. Z tego względu dochodzi do sytuacji, gdy małżonkowie postanawiają jeszcze dać sobie czas i podjąć próbę ocalenia związku. Co jednak zrobić, kiedy pozew o rozwód już został złożony? 

Wzór wniosku o zawieszenie – POBIERZ ZA DARMO

Jak wstrzymać postępowanie sądowe?

W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o zawieszenie postępowania. Skierowanie do sądu wniosku o zawieszenie postępowania jest niewątpliwie najskuteczniejszą metodą, która pozwoli nam uzyskać czas. Wówczas sąd nie będzie podejmował czynności.  Dopiero po upływie określonego terminu uczyni to na nasz wniosek lub umorzy sprawę.

Potrzebujesz pomocy? KONTAKT ✅

Pamiętajmy, że wniosek o zawieszenie należy uzasadnić. Proponuję Państwu powołać się na brak ustania więzi, tj. więzi gospodarczej, duchowej i fizycznej. Nie musimy oczywiście wchodzić w szczegóły. Należy napisać, że widzą Państwo rokowania co do wspólnego pożycia.

Pamiętajmy, że podjęcie zawieszonego postępowania następuje na wniosek jednej ze stron, nie wcześniej jednak niż po upływie 3 miesięcy od dnia zawieszenia postępowania, a nie później niż w ciągu 1 roku po zawieszeniu.

Jeżeli nie podejmiemy działań  w terminie, po upływie tego czasu sąd umorzy postępowanie.

Więcej: Czy można cofnąć pozew o rozwód?

Kiedy można zawiesić postępowanie sądowe?

Zawieszenie postępowania może nastąpić z urzędu lub na wniosek.

Zawieszenie postępowania z urzędu, obligatoryjne

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego (Rozdział 6, Dz.U.2021.1805) może nastąpić z urzędu w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela; jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie, jeżeli strona lub jej przedstawiciel ustawowy znajduje się w miejscowości pozbawionej wskutek nadzwyczajnych wydarzeń komunikacji z siedzibą sądu; jeżeli postępowanie dotyczy masy upadłości i ogłoszono upadłość z możliwością zawarcia układu, a strona pozbawiona została prawa zarządu masą upadłości, albo ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku powoda.

JAK POMAGAM ❓

Zawieszenie postępowania z urzędu, fakultatywne

Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli:

  • rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego;
  • osoba trzecia wystąpiła przeciwko obu stronom z interwencją główną;
  • rozstrzygnięcie sprawy zależy od uprzedniej decyzji organu administracji publicznej,
  • ujawni się czyn, którego ustalenie w drodze karnej lub dyscyplinarnej mogłoby wywrzeć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy cywilnej
  • na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu;
  • w razie niestawiennictwa obu stron na rozprawie, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, oraz w razie niestawiennictwa powoda, gdy powód nie żądał rozpoznania sprawy w jego nieobecności, a pozwany nie zgłosił wniosku o rozpoznanie sprawy.

Kto może złożyć wniosek o zawieszenie postępowania? Gdzie złożyć wniosek?

Z wnioskiem o zawieszenie postępowania może wystąpić zarówno jedna, jak i druga strona postępowania. Strony mogą również wystąpić ze zgodnym wnioskiem. Wniosek o zawieszenie postępowania należy wnieść do właściwego wydziału sądu, w którym odbywa się dana sprawa.

Więcej:

Ratowanie na siłę Nie chcę rozwodu

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]