Wniosek o zawieszenie postępowania – Wzór

by ADWOKAT MARTA WNUK
wniosek o zawieszenie postępowania wzór

Wniosek o zawieszenie postępowania – Pobierz wzór

Wniosek o zawieszenie postępowania wzór. Zdarzają się takie sytuacje, w których strony, mimo złożonego pozwu o rozwód, decydują się jednak zahamować ten proces. Jest to dosyć częste zjawisko.

Otrzymanie pozwu uświadamia nam, że coś się kończy. Niewątpliwie jest to dla wszystkich trudne, albowiem naturalnym symptomem ludzi jest strach przed zmianą. W końcu rozwód to nowy etap w życiu. Z tego względu dochodzi do sytuacji, gdy małżonkowie postanawiają jeszcze dać sobie czas i podjąć próbę ocalenia związku.

Co jednak zrobić, kiedy pozew o rozwód już został złożony? Czy można cofnąć pozew o rozwód?

Wzór wniosku o zawieszenie – POBIERZ ZA DARMO

Jak wstrzymać postępowanie sądowe?

W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o zawieszenie postępowania. Skierowanie do sądu wniosku o zawieszenie postępowania jest niewątpliwie najskuteczniejszą metodą, która pozwoli nam uzyskać czas. Wówczas sąd nie będzie podejmował czynności.  Dopiero po upływie określonego terminu uczyni to na nasz wniosek lub umorzy sprawę. 

Pamiętajmy, że wniosek o zawieszenie należy uzasadnić. Proponuję Państwu powołać się na brak ustania więzi, tj. więzi gospodarczej, duchowej i fizycznej. Nie musimy oczywiście wchodzić w szczegóły. Należy napisać, że widzą Państwo rokowania co do wspólnego pożycia.

Pamiętajmy, że podjęcie zawieszonego postępowania następuje na wniosek jednej ze stron, nie wcześniej jednak niż po upływie 3 miesięcy od dnia zawieszenia postępowania, a nie później niż w ciągu 1 roku po zawieszeniu.

Jeżeli nie podejmiemy działań  w terminie, po upływie tego czasu sąd umorzy postępowanie.

Kiedy można zawiesić postępowanie sądowe?

Zawieszenie postępowania może nastąpić z urzędu lub na wniosek. Rozwód a terapia małżeńska czy mediacja sądowa? Trze jednak pamiętać, że zawieszenie może nastąpić tylko raz w toku postępowania.

Zawieszenie postępowania z urzędu (obligatoryjne)

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego (Rozdział 6, Dz.U.2021.1805) może nastąpić z urzędu w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela; jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie, jeżeli strona lub jej przedstawiciel ustawowy znajduje się w miejscowości pozbawionej wskutek nadzwyczajnych wydarzeń komunikacji z siedzibą sądu; jeżeli postępowanie dotyczy masy upadłości i ogłoszono upadłość z możliwością zawarcia układu, a strona pozbawiona została prawa zarządu masą upadłości, albo ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku powoda.

Zawieszenie postępowania z urzędu (fakultatywne)

Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli:

  • rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego;
  • osoba trzecia wystąpiła przeciwko obu stronom z interwencją główną;
  • rozstrzygnięcie sprawy zależy od uprzedniej decyzji organu administracji publicznej,
  • ujawni się czyn, którego ustalenie w drodze karnej lub dyscyplinarnej mogłoby wywrzeć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy cywilnej
  • na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu;
  • w razie niestawiennictwa obu stron na rozprawie, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, oraz w razie niestawiennictwa powoda, gdy powód nie żądał rozpoznania sprawy w jego nieobecności, a pozwany nie zgłosił wniosku o rozpoznanie sprawy.

Kto może złożyć wniosek o zawieszenie postępowania? Gdzie złożyć wniosek?

Z wnioskiem o zawieszenie postępowania może wystąpić zarówno jedna, jak i druga strona postępowania. Może być to wniosek złożony razem z odpowiedzią na pozew, gdy małżonek wnosi o oddalenie powództwa. Strony mogą również wystąpić ze zgodnym wnioskiem. Wniosek o zawieszenie postępowania należy wnieść do właściwego wydziału sądu, w którym odbywa się dana sprawa.

Chcesz się dowiedzieć jakie najczęstsze błędy popełniają strony podczas rozwodu? Obejrzyj film na moim kanale: 

Najczęściej zadawane pytania dotyczące zawieszenia postępowania

Chcemy podjąć terapię małżeńską, możemy zawiesić postępowanie rozwodowe?

Tak, jeżeli chcecie podjąć próbę ratowania małżeństwa, możecie złożyć zgodny wniosek o zawieszenie postępowania. Sąd zazwyczaj przychyla się do takiego wniosku.

Czy w przypadku podjęcia zawieszonego postępowania trzeba ponownie wnieść opłatę sądową?

Nie, to była swoista „przerwa” w postępowaniu, nie musisz składać ponownie pozwu ani wnosić opłaty sądowej.

Czy zawieszenie postępowania oznacza automatyczne wstrzymanie wszystkich działań związanych z rozwodem takich np. jak ustalanie alimentów?

Wstrzymanie postępowania to decyzja o jego zawieszeniu na określony czas. W tym okresie sąd z reguły nie podejmowania dalszych czynności.

Czy zawieszenie postępowania oznacza automatyczne wznowienie procesu po upływie określonego czasu?

Nie, proces nie zostanie wznowiony automatycznie. Wznowienie następuje na wniosek jednej ze strony, ale jest to możliwe nie wcześniej niż po upływnie 3 miesięcy od dnia postępowania. Jeśli złożycie taki wniosek po upływie rok od dnia zawieszenia postępowania, będzie za późno. Sąd umorzy całe postępowanie.

Czy tylko jedna strona może złożyć wniosek o zawieszenie postępowania rozwodowego?

Tak. Osoba, która nie zgadza się na rozwód, może złożyć taki wniosek, by dać małżonkom czas na refleksję czy chcę jeszcze ratować małżeństwo.

Więcej:

Ratowanie na siłę Nie chcę rozwodu

You may also like

Leave a Comment

Umów się na Konsultacje [Płatną]