Pozew o uchylenie alimentów – Wzór do pobrania

by ADWOKAT MARTA WNUK
pozew o uchylenie alimentów wzór

Pozew o uchylenie alimentów wzór. „Pani mecenas, chce uchylić świadczenie alimentacyjne z uwagi na trudną sytuację życiową i materialną. Jak uchylić alimenty na żonę?”

Pozew o uchylenie alimentów – co musisz wiedzieć?

Pozew musi oczywiście spełniać wszystkie formalne kryteria, o których poniżej. W tym wpisie znajduje się również darmowy wzór pozwu o uchylenie alimentów do pobrania. Jednak to, co musisz sporządzić indywidualnie w zależności od swojej sytuacji to uzasadnienie. W piśmie o uchylenie obowiązku alimentacyjnego należy przede wszystkim załączyć dowody ukazujące np. Twoją trudną sytuację materialną.

Jak prawidłowo napisać pozew o uchylenie alimentów?

Miejscowość i data: W pierwszej kolejności w górnym, prawym rogu należy wpisać miejscowość i datę.

Właściwość sądu: Następnie wskazujemy sąd właściwy miejsca zamieszkania strony pozwanej.

Dane stron: Podajemy imię, nazwisko, adres, PESEL oraz ewentualnie dane kontaktowe (telefon, email)

Tytuł: Pismu należy nadać tytuł: „Pozew o uchylenie świadczenia alimentacyjnego”

Wnosimy o uchylenie świadczenia alimentacyjnego i wskazujemy konkretnie zapis.

Dowody – Następnie należy napisać: „Wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z”, wskazując w punktach dowody i okoliczność, na jaką zostaje załączony. Dowody powinny być dokładnie opisane. Należy sprecyzować, dlaczego przedstawiamy je przed Sądem. Przykładowo – wskazując dokumenty medyczne, warto opisać przebieg zdarzeń medycznych, zdrowotnych oraz ich konsekwencje.

Zapraszam Cię na mój kanał YouTube, gdzie możesz posłuchać więcej o alimentach:

Dochody i wydatki Jak uchylić alimenty na żonę

W sprawie o uchylenie alimentów koniecznie należy załączyć dowód wskazujący na osiągane przez nas dochody oraz zrobić zestawienie naszych dochodów i wydatków.

Przykładowe wydatki:

  • Wyżywienie: 300  zł
  • Cele mieszkaniowe: 300 zł
  • Leki: 100 zł
  • Prąd, gaz, media – 100 zł
  • Środki czystości – 50 zł

Jeżeli nasza sytuacja materialna jest trudna, należy to opisać, np. „Wskazuję, iż straciłem pracę, moja sytuacja materialna jest niepewna i w utrzymaniu wspiera mnie córka”.

W przypadku, gdy komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne, musimy wskazać dokumenty w sprawie, opisać zagrożenie, przedstawić saldo zadłużenia i sytuację majątkową.

Uzasadnienie: Jak uchylić alimenty na żonę?

Najpierw należy sporządzić uzasadnienie faktyczne. W  uzasadnieniu  musi znaleźć się opis sytuacji materialnej i finansowej. Należy zestawić dochód wraz z ponoszonymi kosztami. Następnie przedstawiamy sytuację materialną drugiej strony, wskazując, że sytuacja osoby pozwanej jest znacznie lepsza niż powoda.

Sprawdź również: Jak obniżyć alimenty w Warszawie? Test czy masz podstawy

Pozew o uchylenie alimentów – Pobierz darmowy wzór

Uzasadnienie prawne

Art. 60 [Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy] § 2. mówi o tym, że – Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia [Rozwód z winy męża], a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej [kwestia analizy pogorszenia sytuacji] małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

W uzasadnieniu można dodać: W niniejszej sytuacji rozwód absolutnie nie pogorszył sytuacji majątkowej pozwanej, albowiem wydatki powoda przewyższają koszty utrzymania jego samego. Generalnie kluczowe jest przedstawienie naszej ciężkiej sytuacji materialnej.

Kiedy żonie należą się alimenty?

Małżonka może ubiegać się o świadczenie alimentacyjne wówczas, gdy status materialny męża jest dobry, zaś w wyniku rozwodu jej sytuacja uległy pogorszeniu. Jeśli nie chcesz płacić alimentów, musisz przed Wysokim Sądem opisać, że nie doszło do pogorszenia jej sytuacji życiowej, a dodatkowo na pewno nie znajduje się ona w sytuacji niedostatku.

Sąd przy podejmowaniu decyzji o zasądzeniu alimentów powinien również uwzględnić możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

Czy mogę uchylić alimenty? Jak długo muszę płacić na dziecko?

  • Dziecko niepełnoletnie – Z uwagi na fakt, iż małoletnie dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, rodzice mają obowiązek dzielić się z nim najmniejszym nawet dochodem. Zgodnie z art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania”.
  • Dziecko pełnoletnie – Zgodnie z art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice mogą uchylić się od łożenia alimentów na dziecko dorosłe, „jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się”.

Zobacz też: Alimenty na dziecko pełnoletnie

Gdzie złożyć pozew o uchylenie alimentów?

Pozew o uchylenie świadczenia alimentacyjnego należy złożyć do wydziału rodzinnego sądu rejonowego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego.

Jakie są najczęstsze przyczyny składania pozwu o uchylenie alimentów?

  • pogorszenie się sytuacji finansowej i możliwości zarobkowych pozwanego
  • prawomocny wyrok zaprzeczający ojcostwu
  • finansowe usamodzielnienie się uprawnionego

Najczęściej zadawane pytanie dotyczące alimentów

Jak napisać pozew o uchylenie alimentów?

Aby napisać pozew o uchylenie alimentów, należy uwzględnić kluczowe elementy formalne, takie jak właściwość sądu, dane stron i tytuł pozwu. Należy również szczegółowo uzasadnić swoje żądanie oraz dołączyć odpowiednie dowody, które potwierdzą np. trudną sytuację materialną. Powinieneś również załączyć wykaz przychodów i wydatków.

Czy można uchylić alimenty na żonę z powodu trudnej sytuacji życiowej?

Tak, można ubiegać się o uchylenie alimentów na żonę, jeśli można udowodnić trudną sytuację życiową i materialną, która uniemożliwia dalsze wywiązanie się z obowiązku alimentacyjnego. Istotne jest przedstawienie solidnych dowodów na to, że utrzymanie płatności alimentacyjnych jest niemożliwe z powodu trudności finansowych.

Czy strata pracy automatycznie skutkuje uchyleniem alimentów?

Strata pracy może stanowić ważny argument przy ubieganiu się o uchylenie alimentów, jednak samo jej wystąpienie nie gwarantuje automatycznego uchylenia świadczenia. Konieczne jest udowodnienie trudnej sytuacji materialnej i braku możliwości zapewnienia utrzymania dla siebie samego.

Do kiedy trzeba płacić alimenty na dziecko?

Alimenty na dziecko płaci się do momentu, gdy będzie ono w stanie samodzielnie się utrzymać. Osiągnięcie pełnoletności przez dziecko nie zwalnia automatycznie z obowiązku alimentacji.

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]