Podwyższenie alimentów na dziecko

by ADWOKAT MARTA WNUK
Podwyższenie alimentów

W ostatnim czasie coraz więcej osób staje przed problemem, jakim jest kwestia podwyższenia alimentów. Jakie są podstawy prawne do podwyższenia świadczenia alimentacyjnego? Przede wszystkim to, iż wszelkie koszty w związku z utrzymaniem dziecka są coraz większe.

Podstawy wnioskowania o podwyższenie alimentów

W każdej sprawie o alimenty kluczowe jest zrozumienie, kiedy i na jakich zasadach można wnioskować o ich podwyższenie. Proces ten zaczyna się od gruntownej analizy zmian w sytuacji życiowej i finansowej zarówno dzieci, jak zobowiązanego do płacenia alimentów. W przypadku wątpliwości – Umów się na konsultację za pomocą kalendarza online.

Przykład podwyższenia

Jakie koszty ponosisz na utrzymanie dziecka ? Np. nie było dodatkowych zajęć a teraz są ? Jest to podstawa do podwyższenia zatem alimentów. Kalkulator Alimentów- ZRÓB TO!

Wyliczanie kosztów utrzymania dziecka Podwyższenie alimentów

Fundamentalnym elementem w sprawie alimentów jest adekwatne wyliczenie kosztów utrzymania dziecka. Aby odpowiedzieć na pytanie czy masz podstawy do podwyższenia alimentów musimy zacząć od analizy w tej sprawie. Dla przykładu – koszt utrzymania dziecka wynosi 5.000 zł. a Twój były małżonek ma alimenty 1000 zł. To masz podstawy do podwyższenia alimentów a zatem działaj i wnieś sprawę o podwyższenie alimentów. Proces ten wymaga szczegółowego rozpatrzenia wszystkich aspektów życia dziecka. Należy uwzględnić codzienne potrzeby, edukację, czy też ewentualne specjalne wymogi zdrowotne. Warto korzystać z dostępnych narzędzi, takich jak kalkulatory alimentacyjne, które pomagają w obiektywnej ocenie potrzeb finansowych [ kalkulator zamieściłam wyżej] w przypadku wątpliwości umów się na KONSULTACJĘ.

Warunki podwyższenia alimentów

Podwyższenie alimentów może zostać rozpatrzone przez sąd, gdy nastąpiły istotne zmiany w życiu dziecka lub w sytuacji finansowej rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów. Sam fakt, iż ojciec dziecka płaci małe alimenty a jeździ luksusowym samochodem niewiele dla sądu znaczy – istotne jest jakie są koszty związane z dzieckiem. Takie zmiany mogą obejmować wzrost kosztów życia dziecka, zmianę jego potrzeb edukacyjnych, zdrowotnych, czy poprawę sytuacji materialnej zobowiązanego.

Case study Podwyższenie alimentów

Podwyższenie alimentów w Sądzie W Warszawie – Pani X uznała że podwyższyć czas aby podwyższyć alimenty zasądzone w roku 2012 r. w wysokości 800 zł. W roku 2020 r. zostały alimenty podwyższone co do kwoty 1600 zł. a następnie w 2023 r. o kolejne 200 zł. A zatem lącznie 1000 zł. w skali miesiąca – w skali roku 12.000 zł. na przestrzeni lat to ponad 300.000 zł.

Podwyższenie alimentów to oczywiście złożona kwestia, wymagająca niewątpliwie fachowej wiedzy i doświadczenia. Moim zadaniem jako adwokata specjalizującego się w sprawach rodzinnych jest zapewnienie, aby każda sprawa była traktowana z należytą starannością.

Przede wszystkim musimy pamiętać, że najważniejsze jest zawsze dobro dziecka. Alimenty sa dla dziecka nie dla Ciebie. Decyzje dotyczące alimentów powinny odzwierciedlać realne potrzeby i możliwości finansowe rodziców.Jeśli ma miejsce wzrost kosztów życia dziecka lub zmiana sytuacji materialnej płacącego alimenty, istnieje prawna podstawa do podjęcia działań.

Podsumowując, jeśli rozważasz podwyższenie alimentów, podejmij poniższe kroki:

Zidentyfikuj zmiany w okolicznościach życiowych

Niewątpliwie musisz bardzo dokładnie przeanalizować swoją sytuację oraz sytuację drugiego rodzica. Zastanów się, czy doszło do zmian w potrzebach dziecka lub innych istotnych aspektach, które mogą uzasadniać zmianę wysokości alimentów.

Dokumentuj wszystkie zmiany

Zbierz dowody na poparcie zmian w życiu dziecka lub w Twoich dochodach. Mogą to być zaświadczenia o zarobkach, rachunki czy kosztorysy medyczne, które świadczą o zmianie potrzeb dziecka.

Skonsultuj się z adwokatem od spraw rodzinnych

Jeśli zastanawiasz się nad podwyższeniem alimentów, nie zwlekaj. Zwróć się o pomoc do adwokata specjalizującego się w sprawach rodzinnych i przedstaw mu szczegółowo swoją sytuację. Skonsultuj możliwość oraz strategię wnioskowania o podwyższenie alimentów. Pomoc adwokata niewątpliwie zwiększa Twoje szanse na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia.

Przygotuj i złóż pozew o podwyższenie alimentów

Razem z adwokatem przygotuj pozew o podwyższenie alimentów. Upewnij się, że zawiera on wszystkie niezbędne informacje i dowody. Postępuj zgodnie z radami adwokata, uczestnicz w rozprawach i bądź gotowa na przedstawienie swojego stanowiska oraz dowodów.

Pamiętaj, że każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnej oceny. Skontaktuj się z adwokatem, aby omówić swoją sytuację. Podejmij odpowiednie kroki w celu zapewnienia wsparcia finansowego dla Twojego dziecka. Pamiętaj, że Twoje działania mogą mieć znaczący wpływ na dobrostan i przyszłość Twojego dziecka. Postępując według powyższych kroków, zwiększasz swoje szanse na pomyślne rozstrzygnięcie sprawy.

Podstawa prawna alimentów

Przepisy dopuszczają możliwość podwyższenia alimentów w przypadku, gdy uległy zmianie warunki, które były podstawą ich ustalenia.

Zgodnie z art. 133 § 1 k.r.o rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Przepis art. 135 § 1 k.r.o. wskazuje, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Zgodnie z art. 138 k.r.o. w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

W sytuacjach, gdy dochody rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów wzrosną, lub gdy wzrosną uzasadnione potrzeby dziecka (np. koszty leczenia, edukacji), te przepisy dają podstawę prawną do złożenia wniosku o podwyższenie alimentów.

Podwyższenie alimentów a orzecznictwo

Rodzice w zależności od swych możliwości obowiązani są zapewnić dziecku podstawowe warunki do egzystencji w postaci wyżywienia, adekwatnej do wieku odzieży, środków na ochronę zdrowia, wykształcenia odpowiedniego do uzdolnień oraz zapewnić mu prawidłowy rozwój fizyczny. Przekroczenie tego zakresu potrzeb zależy tylko od osobistych cech dziecka oraz od zamożności i przyjętego przez zobowiązanego modelu konsumpcji (źródło: Uchwała SN z dnia 16.12.1987 r. III CZP 91/86, OSN CP 1988, z. 4, poz. 42/).

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 19 lipca 1974 r. w sprawie II CO 9/74, przez pojęcie „stosunków” należy rozumieć okoliczności istotne z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego i jego zakresu (źródło: postanowienie SN z dnia 19 lipca 1974 r., II CO 9/74, LEX nr 7560).

Z pozwem opartym na art. 138 Kro może zatem wystąpić osoba uprawniona do alimentacji i osoba zobowiązana wyłącznie w razie zmiany okoliczności faktycznych mających istotny wpływ na zakres tego obowiązku, które zaistniały po wydaniu orzeczenia lub zawarciu umowy. Bez takiej zmiany stosunków żądanie zmiany rozstrzygnięcia o alimentach nie może być uwzględnione (źródło: wyrok SN z 25 maja 1999 r., I CKN 274/99, LexPolonica nr 1932374).

W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 1978 r., III CRN 20/78, LexPolonica nr 312836 wskazano, że jeżeli obowiązek alimentacyjny został ustalony w prawomocnym wyroku zasądzającym alimenty, to w razie niemożności świadczeń wywołanej na skutek zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 132 Kro dłużnikowi przysługuje żądanie zmiany wyroku w razie zmiany stosunków (art. 138 kro).

You may also like

1 comment

Postanowienie Alimenty. Dostałeś postanowienie ? - Kancelaria Adwokacka 2019-11-22 - 22:54

[…] Podwyższenie alimentów […]

Comments are closed.

Umów się na Konsultacje [Płatną]