Podział Majątku

Dom a rozwód ? Nic Ci się nie należy. Co z domem po rozwodzie ?

Dom a rozwód ?

“Nic Ci się nie należy” tam mówi żona do męża, który wybudował dom na jej działce.

Sprawy o podział majątku budzą ogromne emocję.

Często udaje mi się wynegocjować między małżonkami zgodny podział i wtedy nie musimy iść do Sądu.

 

Zawsze mówię do swoich klientów : “Spokój nas uratuje “ i Rozmowa…..

Wy nie ? Byli małżonkowie – Nie. Ale twój Adwokat z pewnością podejmie rozmowy w celu wypracowania stanowiska.

 

Dom wybudowany wspólnie przez małżonków na działce należącej do jednego z nich nie wchodzi w skład ich majątku wspólnego. Należy do właściciela nieruchomości.

Sąd przyzna dom, temu z byłych małżonków, które jest właścicielem działki.

W Uchwale z dnia 18 stycznia 1982 r. w sprawie III CZP 54/81 Sąd Najwyższy wyraził następujący pogląd: „Okoliczność, że wzniesienie budynku na nieruchomości powódki było wspólnym przedsięwzięciem obojga stron w czasie trwania ich małżeństwa i łączącej ich wówczas ustawowej wspólności majątkowej, nie zmienia faktu, że ten budynek nie może być traktowany jako odrębny od gruntu przedmiot majątku wspólnego, lecz jedynie jako część składowa nieruchomości stanowiącej własność powódki”.

 

Należy rozliczyć nakłady

Zgodnie z art. 45 par. 1 KRO należy rozliczyć  nakłady/wydatki  pochodzące z majątku wspólnego na majątek osobisty i z majątku osobistego na majątek wspólny w czasie trwania wspólności ustawowej małżeńskiej.

 

Z Uchwały Sądu Najwyższego (SN) z dnia 16 grudnia 1980 r. III CZP 46/80 wynika:
”W sytuacji, gdy małżonkowie w czasie trwania wspólności ustawowej wspólnie zbudowali dom na gruncie wchodzącym w skład majątku odrębnego jednego z nich, wartość nakładów określa się w ten sposób, że najpierw ustala się ułamkowy udział nakładów małżonków w wartości domu według cen rynkowych z czasu jego budowy, a następnie oblicza się ten sam ułamkowy udział w wartości domu według cen rynkowych z chwili podziału majątku wspólnego”.

Jak wycenia się nieruchomość ?

W celu ustalenia wartości nieruchomości sąd powołuje biegłego. Dokonuje on wtedy wyceny wartości budynku i w ten sposób ustalone zostają nakłady na nieruchomość z majątku wspólnego na majątek osobisty.

 

Małżonek, który wspólnie ze swym współmałżonkiem dokonał budowy na gruncie stanowiącym majątek odrębny tego współmałżonka, może w postępowaniu o podział majątku dorobkowego,  na podstawie art. 231 k.c. żądać przeniesienia własności udziału w tej nieruchomości na swoją rzecz.

 

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń