Kredyt a rozwód. Co z kredytem po rozwodzie?

by ADWOKAT MARTA WNUK
Kredyt a rozwód

Rozwód to nie tylko emocjonalne wyzwanie, ale także złożony problem prawny i finansowy, zwłaszcza gdy w grę wchodzi kredyt hipoteczny. Rozumienie, jak rozwód wpływa na zobowiązania kredytowe, jest kluczowe dla obu stron.

Podział majątku wspólnego – Mieszkanie w Kredycie 

Podział majątku wspólnego małżonków w Polsce to proces, który może być konieczny w przypadku rozwodu lub separacji. Jest to istotna kwestia, która wymaga zrozumienia procesu i zasad postępowania. W poniższym artykule omówimy, jakie są możliwości podziału majątku wspólnego, kiedy taki podział może mieć miejsce, a także jak sąd traktuje kredyty i długi małżonków w tym procesie.

Kiedy można podzielić majątek wspólny?

Podział majątku wspólnego małżonków –  jest to proces, który ma na celu rozdzielenie aktywów, które były wspólne dla obojga małżonków podczas trwania małżeństwa. Proces ten odbywa się na wniosek jednego z małżonków i jest prowadzony przez sąd- Rejonowy. Co do zasady Sąd przy rozwodzie nie zajmuje się podziałem. Ja nadto nie rekomnduje łączyć rozwodu z podziałem majątku.

Podział majątku dokonać można:

  1. Przy rozwodzie w Sądzie Okręgowym 
  2. U Notariusza
  3. W Sądzie Rejonowym

Co zrobić z mieszkaniem, gdy jest kredyt?

Jednym z częstych pytań jest, co zrobić z nieruchomością, na którą jest zaciągnięty kredyt hipoteczny. Warto zaznaczyć, że sąd nie dokonuje podziału takich długów podczas podziału majątku wspólnego. Oznacza to, że kredyt hipoteczny pozostaje poza zakresem zainteresowania sądu. Małżonkowie pozostają solidarnie odpowiedzialni za spłatę takiego kredytu, i to bez względu na to, który z nich będzie kontynuował mieszkanie w nieruchomości.

Adwokat radzi 

  1. Sprzedaż mieszkania – spłata długów i podział aktywów
  2. Przejecie kredytu umową cesji przez jednego z małżonków i spłata drugiego

Rozliczenie nakładów i wydatków

W procesie podziału majątku wspólnego rozlicza się również nakłady i wydatki dokonane przez każdego z małżonków na majątek osobisty lub wspólny. Zgodnie z przepisami, każdy małżonek powinien zwrócić drugiemu wszelkie wydatki i nakłady, które zostały poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty. Dotyczy to również nakładów i wydatków z majątków osobistych na majątek wspólny.

Przykład: Otrzymałaś/eś darowiznę od rodziców 100.000 zł – to twój majątek osobisty.

Jeśli potrzebujesz pomocy w procesie podziału majątku lub masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami, a chętnie udzielimy Ci wsparcia i odpowiedzi na Twoje pytania.KONSULTACJA☎️

Płatność rat za kredyt w trakcie rozwodu 

W trakcie procesu rozwodowego często pojawia się pytanie dotyczące płatności rat kredytu, zwłaszcza gdy małżeństwo funkcjonowało w ramach wspólności majątkowej. Wspólność majątkowa to sytuacja prawna, w której majątek nabyty przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa jest ich wspólną własnością. W takim przypadku, niezależnie od tego, kto faktycznie dokonuje płatności rat kredytu, zobowiązania te są traktowane jako wspólne.

Kluczowe moment jest kiedy dochodzi do ustanowienia rozdzielności majątkowej – wówczas małżonkowie powinni po połowie płacić kredyt  Gdyż jeden z kredytobiorców nie płaci można żądać od drugiego zwrotu połowy.

Jak Rozwód Wpływa na Kredyt?

1. Niezależność Rozwodu od Zobowiązań Kredytowych: Rozwód nie zwalnia małżonków z odpowiedzialności za wspólnie zaciągnięty kredyt. Bank nie uwzględnia podziału majątku – dla instytucji finansowej liczy się umowa kredytowa zawarta między małżonkami a bankiem.

Jeżeli kredyt jest „frankowy i wytoczysz powództwo przeciwko banku – to rozwód nie wpływa na to. W świetle banku jesteście dłużnikami solidarnymi i wasz status małżeński – nie interesuje go. 

2. Podział Majątku a Dług Bankowy: Sąd zajmuje się podziałem aktywów, ale nie ma kompetencji do dzielenia długów. Dlatego, nawet jeśli jeden z małżonków otrzymuje mieszkanie, obydwoje nadal pozostają odpowiedzialni za spłatę kredytu. To ważna informacja, która często jest źle rozumiana przez osoby rozwodzące się. Jeżeli jest wspólność -tj. wspólny worek pieniędzy nie ma znaczenia kto płaci, jeżeli jest rozdzielność wówczas można tą kwotę rozliczyć przy podziale majątku.

3. Rola Sądu Najwyższego: Zgodnie z orzecznictwem (np. Sygn. akt I CSK 54/16), małżonek, który nie otrzymał mieszkania, może mieć prawo do spłaty w wysokości rynkowej wartości nieruchomości, bez uwzględniania długu hipotecznego.

4. Regres – Prawo do Żądania Zwrotu: Osoba, która spłaca cały kredyt, może domagać się od drugiego małżonka zwrotu połowy spłaconej kwoty przez powództwo cywilne.

Wyrok dotyczący kredytu – a rozwód

Sąd Najwyższy w wyroku Sygn. akt II CSK 680/17 orzekł w sprawie z wniosku K. L. o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej. W skrócie, uczestnicy sprawy byli małżonkami, a Sąd musiał rozstrzygnąć kwestie związane z podziałem majątku wspólnego, który obejmował nieruchomość oraz długi związane z kredytem hipotecznym.

Ostateczne stanowisko Sądu Najwyższego można podsumować w kilku punktach:

  1. Sąd podzielił majątek wspólny, uwzględniając tylko aktywa (prawa majątkowe), a nie pasywa (długi). Innymi słowy, nie uwzględniono długu hipotecznego przy podziale majątku.
  2. Hipoteka jest traktowana jako prawo do wartości nieruchomości, której dotyczy, ale nie zmniejsza ona samej wartości tej nieruchomości. Oznacza to, że nie uwzględniono długu hipotecznego w wartości nieruchomości podczas podziału majątku.
  3. Małżonkowie, którzy zaciągnęli wspólnie kredyt hipoteczny, mogą być solidarnie odpowiedzialni za spłatę kredytu. W razie spłaty zobowiązania przez jednego z dłużników solidarnych, powstaje po jego stronie roszczenie regresowe wobec drugiego.
  4. Wniosek uczestniczki o uwzględnienie długu hipotecznego przy podziale majątku został odrzucony, a skarga kasacyjna uczestniczki została oddalona.

Ostateczny wyrok jest zgodny z przeważającym stanowiskiem w orzecznictwie i wskazuje, że podział majątku wspólnego w przypadku małżonków obejmuje tylko aktywa, a nie pasywa, takie jak długi, chyba że istnieją wyraźne umowne postanowienia lub inne okoliczności, które uzasadniają uwzględnienie tych długów przy podziale majątku.

Jakie Są Opcje dla Małżonków?

1. Cesja kredytu na rzecz 1 z małżonków –  Negocjacja z Bankiem: Przepisanie kredytu na jednego z małżonków może być rozwiązaniem w sytuacji, gdy jeden z nich jest w stanie samodzielnie obsłużyć dług.

2. Wynajem Nieruchomości: Może być rozwiązaniem, jeśli żaden z małżonków nie może samodzielnie spłacić kredytu. Wynajem może zapewnić środki na spłatę.

3. Sprzedaż Nieruchomości: Pozwala na spłatę kredytu i podział pozostałych środków. Jest to często wybierane rozwiązanie, zwłaszcza gdy utrzymanie nieruchomości jest zbyt obciążające finansowo dla obu stron.

4. Roszczenie Regresowe: Po spłacie kredytu, małżonek, który tego nie zrobił, może być zobowiązany do zwrotu połowy kwoty.

5. Refinansowanie Kredytu: W innym banku, co może przynieść lepsze warunki spłaty i być korzystne finansowo dla jednego z małżonków.

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]