Długi a rozwód! Rozliczenie długów po rozwodzie? Co z długami?

by ADWOKAT MARTA WNUK
długi a rozwód

W trakcie trwania małżeństwa, kiedy obowiązuje wspólność majątkowa, małżonkowie odpowiadają solidarnie za zaciągnięte zobowiązania – chyba ze mają rozdzielność majątkową.  Jak więc zarządzać długami po rozwodzie i co robić, aby sprawiedliwie podzielić majątek i zobowiązania? W tym artykule omówimy kluczowe aspekty związane z długami i podziałem majątku w kontekście rozwodu.

Długi a Rozwód – Co Należy Wiedzieć?

 1. Solidarna Odpowiedzialność za Długi: Podczas trwania małżeństwa i wspólności majątkowej, długi zaciągnięte przez jednego z małżonków są wspólną odpowiedzialnością.
 2. Podział Długów po Rozwodzie: Po rozwodzie wspólność majątkowa ustaje, ale wciąż istnieje obowiązek spłaty wspólnych długów. Wierzyciele mogą domagać się spłaty od obu stron.
 3. W przypadku gdy małżonkowie mają wspólny kredyt – powinni go spłacać solidarnie co oznacza pół na pół. 

Podział majątku a twój majątek osobisty 

Co Wchodzi w Skład Majątku Osobistego Małżonków? Artykuł 33 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego wymienia następujące składniki majątku osobistego:

 1. Przedmioty Nabyte Przed Powstaniem Wspólności Ustawowej:
  • Wszystko, co zostało nabyte przez małżonków przed zawarciem małżeństwa.
 2. Przedmioty Nabyte przez Dziedziczenie, Zapis lub Darowiznę:
  • Majątek nabyty w ten sposób należy do majątku osobistego, chyba że darczyńca lub spadkodawca zdecydował inaczej.
 3. Prawa Majątkowe Wynikające ze Wspólności Łącznej:
  • Obejmuje prawa wynikające z innych form wspólności majątkowej, np. wspólność majątkowa między rodzicami a dziećmi.
 4. Przedmioty Służące Wyłącznie do Zaspokajania Osobistych Potrzeb:
  • Rzeczy takie jak ubrania, biżuteria osobista czy narzędzia hobby.
 5. Prawa Niezbywalne:
  • Prawa, które mogą przysługiwać wyłącznie jednej osobie, np. prawo do emerytury.
 6. Odszkodowania i Zadośćuczynienia za Krzywdę:
  • Pieniądze otrzymane w ramach odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, z wyjątkiem rent.
 7. Wynagrodzenie za Pracę lub Inna Działalność Zarobkowa:
  • Dochody jednego z małżonków z pracy zawodowej lub działalności gospodarczej.
 8. Nagrody za Osiągnięcia Osobiste:
  • Nagrody i wyróżnienia zdobyte przez jednego z małżonków.
 9. Prawa Autorskie, Prawa Pokrewne, Prawa Własności Przemysłowej:
  • Wszelkie prawa twórcy, patenty czy znaki towarowe.
 10. Przedmioty Nabyte w Zamian za Składniki Majątku Osobistego:
  • Majątek nabyty w zamian za dobra, które już wcześniej należały do majątku osobistego.

Metody Podziału Majątku:

 • Wspólna Decyzja Małżonków: Najprostszym sposobem jest osiągnięcie porozumienia między małżonkami co do podziału majątku.- u Notariusza
 • Mediacja: Mediator może pomóc w negocjacjach i ustaleniu sprawiedliwego podziału majątku.
 • Decyzja Sądowa: Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, sprawa może trafić do sądu, który zadecyduje o podziale majątku.

Co to Jest Rozdzielność Majątkowa?

Rozdzielność majątkowa to ustrój majątkowy, który można ustanowić przed zawarciem małżeństwa lub w jego trakcie. Oznacza to, że każdy z małżonków zarządza swoim majątkiem niezależnie i odpowiada za swoje zobowiązania finansowe. I do analizy długów istotny jest aspekt rozdzielności majątkowej.

Odpowiedzialność za Długi w Rozdzielności Majątkowej:

 1. Ogólna Zasada: Jeśli małżonkowie mają ustanowioną rozdzielność majątkową, każdy z nich odpowiada tylko za własne długi. Oznacza to, że wierzyciele jednego z małżonków nie mogą domagać się spłaty długu od drugiego małżonka.
 2. Wyjątki: Istnieją jednak pewne wyjątki od tej zasady. Na przykład, jeśli jeden z małżonków zaciąga długi na potrzeby rodziny (np. na utrzymanie domu), drugi małżonek może być zobowiązany do współodpowiedzialności za te długi.

A zatem jeżeli nie masz rozdzielności odpowiadasz za długi. 

Jak Ustanowić Rozdzielność Majątkową?

 • Rozdzielność majątkową można ustanowić poprzez umowę małżeńską zawartą w formie aktu notarialnego. Można ją wprowadzić zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak i w jego trakcie.
 • Przez Sąd
 • Można również z datą wsteczną 

Ustanowienie rozdzielności majątkowej

Może być korzystne dla małżonków, którzy chcą zachować niezależność finansową i ograniczyć odpowiedzialność za potencjalne długi partnera. Ważne jest jednak, aby dokładnie zrozumieć wszystkie aspekty tego ustroju i w razie potrzeby skonsultować się z adwokatem.

Masz Pytania? Skontaktuj się ze Mną! Jeśli masz wątpliwości dotyczące zarządzania długami i podziału majątku w trakcie rozwodu, zapraszam do kontaktu.KONSULTACJA.

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]