Małżonek przetrzymuje moje dziecko wbrew orzeczeniu Sądu – co robić?

by ADWOKAT MARTA WNUK
przetrzymywanie dziecka

Postępowanie o odebranie dziecka od jednego z rodziców i jego przekazanie drugiemu rodzicowi, który posiada wyłączne prawa do wykonywania władzy rodzicielskiej, jest jednym z najbardziej delikatnych i skomplikowanych procesów w prawie rodzinnym. Obejmuje ono dwa główne etapy: rozpoznawczy i wykonawczy, które są regulowane przez przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego (art. 598¹ – 598⁵ dla etapu rozpoznawczego i art. 598⁶ – 598¹³ dla etapu wykonawczego). W przypadku wątpliwości zapraszam na rozmowę KONSULTACJA.

Etap Rozpoznawczy

W pierwszym etapie, czyli etapie rozpoznawczym, sąd analizuje wniosek rodzica posiadającego prawa do dziecka o wydanie mu dziecka, które aktualnie przebywa z drugim rodzicem. To właśnie w tym etapie konieczne jest przedstawienie sądowi wystarczających dowodów na to, że drugi rodzic nie stosuje się do wcześniejszych orzeczeń sądu dotyczących opieki nad dzieckiem. W tym okresie sąd może wydać postanowienie o wezwaniu drugiego rodzica do dobrowolnego wydania dziecka.

Etap Wykonawczy

Jeżeli rodzic, od którego dziecko ma zostać odebrane, nie stosuje się do postanowienia sądu, następuje etap wykonawczy. W tym etapie, na wniosek uprawnionego rodzica, kurator sądowy lub komornik sądowy może zostać zobligowany do przymusowego odebrania dziecka i przekazania go rodzicowi posiadającemu do tego prawo.

Działania Prawne

  • Wniosek o odebranie dziecka: Musi zostać złożony przez rodzica uprawnionego, który posiada orzeczenie sądu przyznające mu wyłączne prawo do opieki nad dzieckiem.
  • Rola prokuratora: Prokurator może, ale nie musi uczestniczyć w postępowaniu. Jego obecność może jednak wpłynąć na przebieg postępowania, szczególnie w kontekście zabezpieczenia praw dziecka.
  • Poszukiwanie miejsca pobytu dziecka: Jeśli lokalizacja dziecka jest nieznana, sąd ma obowiązek podjąć działania mające na celu ustalenie miejsca pobytu dziecka.
  • Komunikacja z sądem: Sąd może wykorzystywać różne środki komunikacji, takie jak telefon, faks, czy poczta elektroniczna, aby szybko i efektywnie wezwać świadków czy uczestników postępowania.

Uprowadzenie Dziecka za Granicę

W przypadku uprowadzenia dziecka za granicę i zatrzymania go poza granicami kraju, istnieją międzynarodowe konwencje, które umożliwiają podjęcie działań na rzecz szybkiego i skutecznego przywrócenia dziecka do kraju. Są to między innymi Konwencja Haska o Cywilnych Aspektach Międzynarodowego Uprowadzenia Dzieci oraz europejska konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy nad dzieckiem.

Wnioski

  • Skuteczność postępowania: Aby postępowanie było skuteczne, ważne jest, aby już w trakcie postępowania o władzę rodzicielską złożyć wniosek o zobowiązanie drugiego rodzica do wydania dziecka w razie nieprzestrzegania orzeczenia sądu.
  • Ważność terminów: Sąd powinien wskazać dokładny termin, w jakim dziecko ma zostać oddane. Precyzyjne określenie terminu ma kluczowe znaczenie dla realizacji postanowienia.
  • Rola kuratora i komornika: W przypadku, gdy rodzic nie oddaje dziecka dobrowolnie, kurator sądowy lub komornik są uprawnieni do przymusowego odebrania dziecka.
  • Konsekwencje prawne: Nieprzestrzeganie postanowienia sądu o wydaniu dziecka może skutkować zarówno konsekwencjami prawnymi dla rodzica, który uniemożliwia kontakt dziecka z drugim rodzicem, jak i wszczęciem postępowania karnego.

Postępowanie o odebranie dziecka wymaga zatem nie tylko dokładnej znajomości przepisów prawnych, ale także strategicznego planowania działań prawnych, aby zapewnić najlepsze rozwiązanie dla dobra dziecka.

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]