Zdrada męża i nierówny podział majątku – Mąż zdradził? Dostaniesz więcej

by ADWOKAT MARTA WNUK
Zdrada męża i nierówny podział majątku

Zdrada męża i nierówny podział majątku. Mąż Cię zdradził? Dotychczas nie miało to znaczenia przy orzekaniu w sprawach o podział majątku. Niedawny wyrok Sądu Najwyższego wskazał jednak, że zdrada może być jednym z czynników branych pod uwagę w sprawie o podział. Jednak trzeba pamiętać, że jest to sytuacja wyjątkowa i nie oznacza automatycznie nierównego podziału majątku za zdradę.

Zdrada męża i nierówny podział majątku

Zasadniczo, polskie prawo rodzinne opiera się na założeniu równości udziałów małżonków w majątku wspólnym. Niemniej jednak, art. 43 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego pozwala na ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym z ważnych powodów, jeżeli jeden z małżonków w mniejszym stopniu przyczynił się do jego powstania. Sąd może rozważyć „ważne powody”, takie jak wyjątkowe okoliczności dotyczące powstania majątku i wkład poszczególnych małżonków, a także zachowanie, które mogło przyczynić się do rozpadu małżeństwa. Jeśli masz wątpliwości lub pytania, zapraszam na konsultację – umów się w kalendarzu.

Orzeczenie Sądu Najwyższego

Rozważany przypadek dotyczył małżonków, gdzie żona dopuściła się zdrady, co uznano za przyczynę rozpadu związku. Mimo że zasadą jest równy podział majątku, mąż zaskarżył orzeczenie sądu niższej instancji, domagając się nierównego podziału majątku ze względu na swoje znaczące przyczynienie się do zgromadzenia majątku oraz zachowanie żony.

Sąd Najwyższy, rozpatrując sprawę, wskazał na konieczność indywidualnej oceny każdego przypadku, zwracając uwagę, że niewierność małżonka i związane z tym zachowania mogą być ważnym powodem do odstąpienia od zasady równości udziałów. Uznał, że przyczynienie się małżonków do powstania majątku powinno być oceniane nie tylko przez pryzmat finansowy, ale również uwzględniając osobiste wkłady w stabilność i trwałość małżeństwa.

Zapraszam do obejrzenia filmu na moim kanale YouTube na temat przyczyn rozwodów:

Zdrada męża i nierówny podział majątku – konsekwencje wyroku

Ta decyzja może mieć istotne implikacje dla interpretacji prawa rodzinnego w Polsce, podkreślając, że zachowania małżonków nie tylko z zakresu finansowego, mają wpływ na decyzje sądowe dotyczące podziału majątku. Pokazuje również, jak dynamicznie rozwija się prawo w odpowiedzi na zmieniające się realia społeczne.

Podsumowując, wyrok ten jest przypomnieniem, że w kwestiach majątkowych rozstrzyganych przez sąd, nie tylko czynniki ekonomiczne, ale także osobiste przyczynienie się do rozpadu związku, takie jak niewierność, mogą wpływać na ostateczne decyzje. Nierówny podział majątku – kiedy?

Najważniejszy wyrok​. Postanowienie SN z 16 listopada 2023 r. II CSKP 1401/22

Poniżej przedstawiam analizę wyroku. Rozważając możliwość nierównego podziału majątku w przypadku zdrady jednego z małżonków, warto przeanalizować konkretne aspekty prawne i okoliczności, które mogą wpłynąć na decyzję sądu.

1. Zasada równości udziałów: Zgodnie z art. 43 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.), małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jest to zasada podstawowa.

2. Możliwość odstępstwa od zasady równości: Art. 43 § 2 k.r.o. dopuszcza możliwość ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym z ważnych powodów, jeżeli stopień przyczynienia się małżonków do powstania tego majątku jest zróżnicowany.

3. „Ważne powody”: Termin „ważne powody” nie jest w prawie ściśle zdefiniowany, ale z orzecznictwa wynika, że mogą to być okoliczności mające istotny i kwalifikowany charakter, które mogą uzasadniać odstąpienie od zasady równości udziałów.

4. Zdrada jako ważny powód: Zdrada jednego z małżonków może być rozważana jako „ważny powód” do nierównego podziału majątku, zwłaszcza gdy miała ona wpływ na rozpad małżeństwa.

5. Stopień przyczynienia się do powstania majątku: Kluczowym elementem przy rozważaniu nierównego podziału jest analiza, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego.

6. Rola winy w rozkładzie pożycia: Wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego (np. zdrada) nie stanowi automatycznie podstawy do nierównego podziału majątku, ale może być brana pod uwagę jako jeden z elementów wpływających na „ważne powody”.

7. Analiza indywidualna każdej sprawy: Sąd analizuje każdą sprawę indywidualnie, biorąc pod uwagę szczegółowe okoliczności, w tym zachowanie małżonków, ich wkład w powstanie majątku oraz ich potrzeby i możliwości.

8. Proces dowodowy: W procesie o nierówny podział majątku, strona domagająca się takiego podziału musi przedstawić odpowiednie dowody na poparcie swoich twierdzeń dotyczących „ważnych powodów” i stopnia przyczynienia się do majątku.

9. Ochrona interesów dzieci: Jeśli w małżeństwie są dzieci, ich dobro również jest brane pod uwagę przy podziale majątku, co może wpłynąć na ostateczne decyzje sądowe.

10. Możliwość odwołania: Orzeczenie sądu pierwszej instancji co do podziału majątku nie jest ostateczne. Strony mają prawo odwołać się do wyższej instancji, co może prowadzić do zmiany decyzji o podziale majątku. To właśnie odwołanie się męża w tym wypadku doprowadziło do zmiany wyroku.

Każda sprawa jest unikalna i zależy od dokładnych okoliczności danego przypadku. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków prawnych zawsze zaleca się konsultację z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące nierównego podziału majątku:

Czy zdrada małżeńska może wpłynąć na nierówny podział majątku w Polsce?

Tak, zdrada jednego z małżonków może być rozważana jako „ważny powód” do nierównego podziału majątku, szczególnie gdy miała wpływ na rozpad małżeństwa.

Czym są „ważne powody” w kontekście nierównego podziału majątku?

„Ważne powody” to okoliczności mające istotny i kwalifikowany charakter, które mogą uzasadniać odstąpienie od zasady równości udziałów.

Czy zasada równości udziałów małżeńskich jest absolutna w polskim prawie?

Zasadniczo tak, jednak art. 43 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego pozwala na ustalenie nierównych udziałów z ważnych powodów, uwzględniając stopień przyczynienia się małżonków do powstania majątku.

Jakie czynniki są brane pod uwagę przy analizie nierównego podziału majątku z powodu zdrady?

Sąd analizuje indywidualnie każdą sprawę, biorąc pod uwagę zachowanie małżonków, ich wkład w powstanie majątku, a także ich potrzeby, możliwości i dobro dzieci, jeśli są.

Czy niewierność automatycznie prowadzi do nierównego podziału majątku?

Nie, niewierność małżonka nie stanowi automatycznie podstawy do nierównego podziału majątku, ale może być brana pod uwagę jako jeden z elementów wpływających na „ważne powody”.

You may also like

Leave a Comment

Umów się na Konsultacje [Płatną]