Spadki

Zadośćuczynienie za krzywdę👮‍♀🏤🏣

Zadośćuczynienie za krzywdę.

o celem jest zrekompensowanie straty, której wartości nie można wyrazić czy określić za pomocą środków właściwych dla obliczania szkody majątkowej

Słowo klucz : Krzywda

Zadośćuczynienie za krzywdę

Krzywda –  szkoda niemajątkowa.

Co to jest ?  Dla przykładu  negatywne przeżycia pokrzywdzonego związane z czynem niedozwolonym.

 

Uwagi ogólne

Mamy dwa rodzaje roszczeń finansowych.

  1. ODSZKODOWANIE Kiedy możemy określić jaka jest szkoda – czyli ma charakter majątku.
  2. ZADOŚĆUCZYNIENIE – Niemajątkowy charakter.

    Zadośćuczynienie za krzywdę

Odszkodowanie – charakter majątkowy

Tak, wartość jest możliwa do określenia w formie pieniężnej.

Dla przykładu poszkodowany musi ponieść określone koszty służące naprawieniu uszczerbku.

Lekarz, rehabilitacja.

Odszkodowanie to innymi słowy rzeczywista rekompensata.

 

Krzywda – Zadośćuczynienie

Szkoda niemajątkowa (krzywda).

Wprost pojęcie to zdefiniował Sąd Najwyższy w wyroku z 9 lutego 2000 r. (sygn. akt III CKN 582/98), stwierdzając, że: Krzywda wynagradzana zadośćuczynieniem pieniężnym, uregulowanym w art. 445 k.c., jest szkodą niemajątkową (…).

Zadośćuczynienie za krzywdę

Dla przykładu.

negatywne przeżycia, cierpienia, straty moralne, wstyd,

Dla każdego te rzeczy będą miały inną wartość i bardzo często z jego punktu widzenia.

 

Uwaga. Konieczne jest wykazanie, że działanie lub zaniechanie sprawcy szkody niemajątkowej ma charakter pozwalający przypisać mu tę odpowiedzialność.

art. 445 k.c

Zadośćuczynienia na gruncie art. 445 k.c.!  Jakie są zasady ?  zasady odpowiedzialności deliktowej, tj. zasada winy, ryzyka i słuszności w zależności od tego, jaka zasada odpowiedzialności jest przypisana danemu zdarzeniu powodującemu szkodę.

 

art. 448 k.c.

Przesłanką odpowiedzialności przewidzianej w art. 448 k.c. jest nie tylko bezprawne, ale i zawinione działanie sprawcy naruszenia dobra osobistego.

 

Pamiętajmy, iż zadośćuczynienie może być dochodzone przez pokrzywdzonego obok odszkodowania.

Tak odszkodowanie to jedno. A zadośćuczynienie to coś zupełnie innego.

Chce zadośćuczynie za naruszenie dóbr osobistych

Podstawy ochrony dóbr osobistych –  art. 24 k.c..

Przepis  wskazuje, jakie środki ochrony  przysługują w razie naruszenia dóbr osobistych.

Pamiętajmy, iż katalog jest otwarty!!! 

Samo dobro, jak i jego naruszenie mają charakter obiektywny, przy czym obiektywność można określić tu jako to, że: naruszono pewną wartość, powszechnie akceptowaną w danej społeczności i uznawaną przez tę społeczność za godną ochrony.

Ważne : negatywne przeżycia.

Więcej informacji: Porada Prawna

Same dobra osobiste, które wymagają ochrony, zostały wymienione w przykładowym katalogu zawartym w art. 23 k.c.

Można tu na przykład wskazać takie dobra, jak: życie rodzinne, zakłócenie spokoju duchowego, prawo do godnego życia, rozstrój zdrowia, zakłócenie poczucia bezpieczeństwa, naruszenie dobrego imienia, lęk, cierpienie, poczucie pokrzywdzenia i niesprawiedliwości., niepewność co do dalszych działań.

 

Katalog dóbr osobistych ma charakter otwarty!!!

Tak dlatego opisz…. to co czujesz…

Jaka wysokość?

Jak mogę to ocenić.  Wysokość zadośćuczynienia

Przepisy KC  nie precyzują, ani w jaki sposób powinna być ustalana kwota zadośćuczynienia.

Każdy inaczej odczuwa i każdy szacuje inaczej. Miernikiem szkody jest na pewno rozmiar oraz wartość doznanej krzywdy.

Wszystko należy rozpatrywać indywidualnie.

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń