Zadośćuczynienie Odszkodowanie za krzywdę przy rozwodzie !

by ADWOKAT MARTA WNUK
Zadośćuczynienie za krzywdę

Rozwód to nie tylko zakończenie związku małżeńskiego, ale również proces, w którym emocje często biorą górę nad rozsądkiem. W takich chwilach, pojawiają się pytania o możliwość uzyskania odszkodowania czy zadośćuczynienia za doznane krzywdy. Czy w świetle prawa możliwe jest uzyskanie rekompensaty za cierpienie związane z rozwodem? Oto co warto wiedzieć.

Odszkodowanie vs. Zadośćuczynienie

W prawie polskim rozróżniamy dwa rodzaje roszczeń związanych ze szkodą: odszkodowanie, które ma charakter majątkowy i jest wyrażone w pieniądzu za poniesioną stratę materialną, oraz zadośćuczynienie za krzywdę, które odnosi się do szkody niemajątkowej.

Zadośćuczynienie za Krzywdę

Krzywda, czyli szkoda niemajątkowa, może obejmować negatywne przeżycia, cierpienie psychiczne, lęk, czy poczucie utraty godności, które są efektem czynów niedozwolonych. Przykładowo, w kontekście rozwodu, krzywda może wynikać z naruszenia dobrego imienia, zniesławienia, czy też z niewłaściwego traktowania przez byłego partnera.

Podstawy Prawne

Zadośćuczynienie za krzywdę uregulowane jest w art. 448 Kodeksu cywilnego, który mówi o odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych. Z kolei art. 24 k.c. wskazuje na możliwość dochodzenia ochrony w razie naruszenia dóbr osobistych, takich jak cześć, zdrowie, wolność, spokój duchowy, czy wizerunek.

Kiedy Można Dochodzić Zadośćuczynienia?

Aby móc dochodzić zadośćuczynienia, konieczne jest wykazanie, że doznana krzywda wynika z bezprawnego działania lub zaniechania drugiej strony, które naruszyło dobra osobiste. W kontekście rozwodu, może to być na przykład sytuacja, w której jedna ze stron była narażona na ciągłe upokorzenia, fałszywe oskarżenia czy inne działania, które wpłynęły negatywnie na jej samopoczucie i godność.

Jak Ustalana Jest Wysokość Zadośćuczynienia?

Kwota zadośćuczynienia nie jest ściśle określona i zależy od indywidualnych okoliczności sprawy. Sąd bierze pod uwagę między innymi głębokość i czas trwania doznanej krzywdy, jej skutki dla życia codziennego poszkodowanego, a także stopień zawinienia sprawcy. Ważne jest, aby w procesie dochodzenia zadośćuczynienia szczegółowo opisać doznane cierpienie i jego wpływ na życie.

Co z Alimentami?

Alimenty, w przeciwieństwie do zadośćuczynienia, są formą wsparcia finansowego, którą jedna ze stron może być zobowiązana do płacenia na rzecz drugiej strony lub dzieci po rozwodzie. Alimenty mają na celu zapewnienie środków na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania dzieci, a w pewnych sytuacjach również wsparcie byłego współmałżonka.

Wnioski – Odszkodowanie przy rozwodzie

Chociaż proces rozwodowy często wiąże się z silnymi emocjami i cierpieniem, prawo polskie umożliwia dochodzenie zadośćuczynienia za doznane krzywdy niemajątkowe. Jeśli rozważasz taką możliwość, warto skonsultować się z adwokatem specjalizującym się w prawie rodzinnym, który pomoże ocenić szanse na powodzenie i właściwie przygotować sprawę.

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]