Home Podział Majątku Wzór wniosku o podział majątku

Wzór wniosku o podział majątku

by ADWOKAT MARTA WNUK
Wzór wniosku o podział majątku

Wzór wniosku o podział majątku 

Wzór wniosku o podział majątku i najważniejsze elementy. Przede wszystkim sporządzając wniosek o podział majątku wspólnego musimy być już w pełni uświadomieni, czy dobrze to robimy.

O mnie 🏛

JAK POMAGAM ❓

KONTAKT ✅

Błędy przy podziale majątku 

Niekiedy zdarzają się sytuacje, kiedy nie jesteśmy świadomi, czym jest majątek wspólny małżonków, a czym jest majątek odrębny. Hipotetycznie zakładając, że te kwestie zostały już wyjaśnione i chcesz przygotować wniosek o podział majątku wspólnego, poniższy wpis jest dla ciebie. Na co należy zwrócić uwagę we wniosku o podział majątku wspólnego?

Kilka najważniejszych informacji. 

W pierwszej kolejności musisz zawrzeć miejscowość oraz datę sporządzenia wniosku.

Do którego Sądu składa się wniosek o podział majątku wspólnego?

Sądem właściwym w zakresie podział majątku wspólnego jest zawsze Sąd Rejonowy, niezależnie od tego, jaka jest wartość przedmiotu sprawy. A zatem właściwość sądu w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności ustala się na podstawie miejsca położenia majątku. W przypadku, gdy nastąpiła śmierć jednego z małżonków, sąd zajmie się sprawą o spadek.

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

Jak nazywają się strony przy wniosku o podział majątku wspólnego?

Należy zwrócić uwagę, że sporządzając wniosek o podział majątku wspólnego musimy zachować prawidłową terminologię. Osoba, która wnioskuje, czyli składa wniosek, to wnioskodawca albo wnioskodawczyni. Należy w tym miejscu zawsze oprócz adresu wskazać również numer PESEL. Warto także podać numer kontaktowy oraz adres e-mailowy. Mając na uwadze nowe przepisy z pewnością będzie to łatwiejsza i wygodniejsza forma kontaktu pomiędzy sądem a wnioskodawcą. Twój przeciwnik w procesie nazywałby się “pozwany”, jednakże we wniosku o podział majątku druga strona to uczestnik albo uczestniczka postępowania. Jeżeli nie znamy numeru PESEL drugiej strony, to nic nie szkodzi – ona osobiście będzie zobowiązana do wskazania tej informacji. Jeżeli natomiast mamy pełne dane, to oczywiście możemy je wskazać. 

Kolejny punkt to wartość przedmiotu sprawy. Jest to wartość szacunkowa majątku wspólnego. Następnie jest kwestia – opłaty sądowej. Ile kosztuje podział majątku ?W przypadku spornego podziału majątku wspólnego należy uiścić opłatę w wysokości 1000 zł. Opłatę sądową uiszcza się na właściwy numer rachunku bankowego właściwego Sądu Rejonowego. A i uwaga, nie zapomnij, iż przy podziale majątku –  zawsze możesz żądać Nierówny podział majątku. 30% żona, 70 % mąż

Poniżej przechodzimy do tytułu: wniosek o podział majątku wspólnego. Podział majątku przed rozwodem czy podział majątku po rozwodzie -nieważne kiedy – Ważne że skutecznie. Do walki zatem….

Ważny przepis: art. 126 § 1 k.p.c. Każde pismo procesowe powinno zawierać:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane [np. Sąd Rejonowy dla Warszawy];

2) imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomoc­ników[ dodatkowo polecam również wskazanie adresu email oraz wskazać numer telefonu ];

3) oznaczenie rodzaju pisma[ np. tytuł: wniosek o podział majątku wspólnego];

4) osnowę wniosku lub oświadczenia;

5) [ dowody w sprawie o podział majątku ] w przypadku, gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub  oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;

6) [nie zapomnij o tym ]  podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

7) wymienienie załączników [to bardzo ważne – albowiem Sąd wezwie Ciebie do uzupełnienia braków formalnych]

Przechodząc następnie do akapitu pierwszego wpisujemy, iż działając w imieniu własnym wnoszę o… – i tutaj zamieszczamy nasze najważniejsze żądanie, np. ustalenie, że w skład majątku wspólnego  wchodzą następujące składniki majątku – 1 – dom, 2 – samochód osobowy np. Marki mercedes o numerach rejestracyjnych ….. , 3 – działka budowlana w miejscowości np. Otwock …, 4 – nieruchomość, lokal mieszkalny położony w… np. Warszawie , 6 – oszczędności w wysokości… np. 300.000 zł. 

Wzór wniosku o podział majątku – O czym pamiętać

A zatem w punkcie pierwszym wskazujemy, co wchodzi w skład majątku wspólnego stron. Przechodząc natomiast do punktu  2 – musimy zaproponować sposób podziału majątku wspólnego. Wobec tego wpisujemy punkt nr 2 –  Wnoszę o dokonanie podziału majątku wspólnego stron w ten sposób, że… I tu musimy wykazać naszą inicjatywę i naszą propozycję, a zatem dla przykładu “wnoszę o dokonanie podziału majątku wspólnego w ten sposób, że nieruchomość z punktu 1 nabędzie wnioskodawczyni, zaś uczestnik nabędzie składniki majątku określone w punkcie 2,3,4,5,6 z obowiązkiem spłaty w wysokości 1 700 000 zł. To oczywiście tylko przykład. Dobry prawnik do spraw o podział majątku wspólnego jest od tego, żeby krok po kroku przeprowadzić Cię przez ten proces. 

Spłaty – czyli zapłata przy podziale majątku

A zatem wpisujemy, iż wnosimy o zasądzenie spłaty z uwagi na wyrównanie wartości majątku wspólnego.

Kolejny bardzo ważny punkt to rozliczenie nakładów poczynionych przez wnioskodawcę z majątku osobistego na majątek wspólny. Wyobraźmy sobie sytuację – spłacamy kredyt przez 10 lat, jednakże jest to kredyt hipoteczny, zaś nieruchomość stanowi majątek odrębny męża. Jest to jego majątek osobisty, ale przez wszystkie lata płaciliśmy kredyt z majątku wspólnego. W takiej sytuacji prosimy sąd o zasądzenie od uczestnika na rzecz wnioskodawczyni kwoty X tytułem rozliczenia nakładów poczynionych z majątku wspólnego małżonków na majątek odrębny w postaci spłaty rat kredytu hipotecznego.

Następny istotny punkt we wniosku o podział majątku to koszt. Dlatego też należy zawrzeć sformułowanie – “zasądzenie od uczestnika na rzecz wnioskodawczyni zwrotu kosztów niniejszego postępowania”. Więcej: Jak podzielić majątek w Sądzie? Od czego zacząć?

Dowody w sprawie o podział majątku 

Jakie dowody składamy przez sprawie o podział majątku wspólnego? Mając na uwadze przepisy prawa należy poprosić sąd o dopuszczenie dowodu w pierwszej kolejności z odpisu skróconego aktu małżeństwa stron na okoliczność czasu trwania małżeństwa. Dodatkowo pamiętajmy – aby mogło dojść do podziału majątku wspólnego, musi ustać między państwem wspólność ustawowa. A zatem będzie konieczny akt notarialny, czyli intercyza (rozdzielność majątkowa) albo wyrok Sądu Okręgowego rozwiązujący wasze małżeństwo. Jest to przykład, ponieważ aby doszło do podziału majątku, niezbędne jest ustanie wspólności majątkowej. Pamiętajmy również, że istotna jest okoliczność, z jakim dniem ustała wspólność małżeńska.

W przypadku nieruchomości należy również załączyć wydruk treści księgi wieczystej na okoliczność stanu prawnego lokalu. Niekiedy sąd może nas poprosić nie tylko o wydruk – może chcieć odpis księgi wieczystej.

„OTRZYMAŁAM PIENIĄDZE OD RODZICÓW”

Jeżeli natomiast chcemy przed sądem udowodnić, iż jakąś kwotę otrzymaliśmy od rodziców np. umową darowizny, wówczas warto załączyć taką umowę, przelewy, albo też potwierdzenie zgłoszenia do Urzędu Skarbowego.

Raty kredytu – podział majątku 

W przypadku, gdy chcemy rozliczyć raty kredytu [RATY KREDYTU A PODZIAŁ] , to jeżeli dysponujemy umową kredytową, również warto ją załączyć. Jeżeli natomiast mamy również potwierdzenia uiszczenia takich rad, to trzeba zrobić zestawienie i wszystko wyliczyć – podobnie, jeśli chcemy potwierdzić jakąś okoliczność, że np. z majątku osobistego nałożyliśmy jakąś kwotę na majątek wspólny. Wyobraźmy sobie sytuację – kupiliśmy mieszkanie, jednakże jedna ze stron posiadała majątek osobisty – miała oszczędności, które zgromadziła jeszcze przed związkiem małżeńskim w wysokości 300 000 zł. Kiedy małżonkowie kupili nieruchomość, 300 000 zł zostało przeznaczone na jej wyremontowanie. Wówczas sytuacja wygląda tak, że majątek osobisty, czyli oszczędności, został nałożony na majątek wspólny i należy się zwrot tych pieniędzy. Jeżeli domagamy się zwrotu tej kwoty, musimy to udowodnić – najlepiej w postaci przelewów bądź innego materiału dowodowego. 

Zapraszam Cię na mój kanał YouTube:

Pozew o rozwód  🎥

Rozwody – Tego nie rób w Sądzie 🎥

Dowody ze świadków

Niekiedy niezbędne jest, aby powołać świadków z uwagi na fakt, iż dzięki nim możemy też udowodnić pewne okoliczności w sprawie. Istotne jest również przesłuchanie stron, czyli przesłuchanie wnioskodawcy i uczestnika postępowania.

Pierwsza rozprawa o podział majątku wspólnego

Zawsze przygotuj się na pierwszą rozprawę, albowiem może się tak zdarzyć, że sąd będzie szczegółowo pytał o składniki majątku. Nie polecam państwu działać na własną rękę w trudnych sprawach, ponieważ wówczas niniejsze postępowanie może niekorzystnie się dla państwa rozstrzygnąć. 

Jeżeli natomiast nie znamy pewnych ważnych okoliczności w sprawie, np. mamy informację, że mąż posiada jakieś konta oszczędnościowe, jednakże nie mamy w tym zakresie wiedzy, wówczas wnosimy o zobowiązanie uczestnika do ujawnienia wszystkich rachunków bankowych, jakie posiada wraz z saldem na dany dzień.

We wniosku o podział majątku należy wskazać, czy strony podjęły próbę polubownego załatwienia sprawy.

” art. 187 § 1 pkt 3 kpc w zw z art .13 § 2 kpc oświadczam, że wnioskodawczyni podjęła próbę polubownego załatwie­nia sprawy w rozmowie z uczestnikiem, jednakże istotne rozbieżności w oczekiwa­niach.”

Ważny wyrok – podział majątku 

Zgodnie z poglądem wyrażonym przez SN w uchwale z 19102018 r, III CZP 45/18, LEX nr 2566986, „rzecz nabyta w trakcie trwania małżeństwa, w którym obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, w części ze środków pochodzących z majątku oso­bistego jednego z małżonków, a w części z ich majątku wspólnego, wchodzi do mająt­ku osobistego małżonka i do majątku wspólnego małżonków w udziałach odpowia­dających stosunkowi środków przeznaczonych z tych majątków na jej nabycie, chyba że świadczenie z majątku osobistego lub majątku wspólnego przekazane na nabycie rzeczy miało charakter nakładu, odpowiednio, na majątek wspólny lub osobisty” [źródło: SN w uchwale z 19102018 r, III CZP 45/18, LEX nr 2566986,]. 

Wzór wniosku o podział majątku – Jakie załączniki? Przykład

Załączniki:

– odpis skrócony aktu małżeństwa wnioskodawczyni i uczestnika,

– odpis wyroku Sądu Okręgowego  sprawie o sygn. akt _____

– wydruk treści księgi wieczystej

– potwierdzenia przelewów 

– oświadczenie stron

– odpis wniosku i wszystkich załączników 

 

Pamiętajmy: co do zasady zgodnie z  art. 43 § 1 k.r.o. oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Wyjątek: Art. 43 § 2 k.r.o. – “Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku”.

Pamiętaj dobry adwokat jest po to żeby krok po kroku Cię przeprowadzić, jeżeli natomiast chcesz sam działać – poniżej wniosek o podział majątku [ wzór ] . 

 

WZÓR WNIOSKU O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO 

 

_________ [ miejscowość ] , dnia _____________

 

Do Sądu Rejonowego w __________

 

Wnioskodawczyni: _________

Uczestnik: ___________

Wartość przedmiotu sprawy: _________________

Opłata sądowa: 1000 zł 

 

WNIOSEK O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO 

 

 Wnoszę o: 

1) ustalenie, że w skład majątku wspólnego wnioskodawczyni _________wchodzą następujące składniki:

  1. a) lokal miesz­kalny  ______położony __________ w ___________, dla którego Sąd Rejonowy w _________prowadzi księgę wieczystą nr _______________ o wartości _____________zł 
  2. b)  samochód osobowy, __________,

2) dokonanie podziału majątku wspólnego wnioskodawczyni _________________ w ten sposób, że:

3)  zasądzenie od uczestnika _________na rzecz wnioskodawczyni _____________kwoty _______________________

4)  dopuszczenie dowodów z:
a) odpisu skróconego aktu małżeństwa – na okoliczność czasu trwania małżeństwa wnioskodawczyni i uczestnika; 

b)  wydruku treści księgi wieczystej nr__________– na okoliczność ujawnionego w niej stanu prawnego lokalu mieszkalnego

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 187 § 1 pkt 3 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc oświadczam, że wnioskodawczyni podjęła próbę polubownego załatwie­nia sprawy w rozmowie z uczestnikiem, jednakże istotne rozbieżności w oczekiwa­niach wnioskodawczyni i uczestnika uniemożliwiły dokonanie umownego podziału majątku 

 

Uzasadnienie 

 

__________

 

Załączniki:

– odpis skrócony aktu małżeństwa wnioskodawczyni i uczestnika,

– odp. wyroku Sądu Okręgowego 

– odpis wniosku i wszystkich załączników (celem doręczenia uczestnikowi).

 

Więcej:

Podział majątku w Warszawie

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]