Wzór wniosku o podział majątku

by ADWOKAT MARTA WNUK
Wzór wniosku o podział majątku

Podział majątku wspólnego stanowi jeden z najbardziej skomplikowanych aspektów rozwiązywania kwestii majątkowych między małżonkami. Kluczowe jest zrozumienie różnicy między majątkiem wspólnym a majątkiem odrębnym oraz właściwe przygotowanie wniosku o podział majątku. Poniżej przedstawiamy zaktualizowaną wersję wpisu, uwzględniającą najistotniejsze aspekty oraz błędy, które mogą pojawić się podczas tego procesu.

Podział majątku wspólnego małżonków może być skomplikowanym procesem, który wymaga dokładnej analizy i odpowiedniego przygotowania.

Oto 8 najważniejszych rzeczy, na które należy zwrócić uwagę podczas tego procesu:

 1. Inwentaryzacja majątku wspólnego: Pierwszym krokiem jest dokładna inwentaryzacja wszystkich składników majątku wspólnego. Należy zidentyfikować i wycenić wszystkie dobra materialne, takie jak nieruchomości, pojazdy, konta bankowe, inwestycje oraz wartościowe przedmioty osobiste.
 2. Określenie majątku odrębnego: Ważne jest, aby odróżnić majątek wspólny od majątku odrębnego każdego z małżonków. Majątek odrębny to dobra nabyte przed małżeństwem lub w trakcie małżeństwa w wyniku dziedziczenia, darowizny, a także przedmioty osobistego użytku (z wyjątkiem biżuterii i innych cennych przedmiotów).
 3. Wycena majątku: Aby podzielić majątek, konieczna jest jego rzetelna wycena. Może być potrzebna pomoc biegłych sądowych lub innych specjalistów, zwłaszcza w przypadku nieruchomości, dzieł sztuki czy przedsiębiorstw.
 4. Zrozumienie zasad podziału majątku: Podział majątku wspólnego odbywa się zasadniczo po połowie, chyba że małżonkowie zdecydują inaczej lub sąd uzna, że inny podział jest bardziej sprawiedliwy z uwagi na szczególne okoliczności.
 5. Rozważenie możliwości polubownego podziału majątku: Próba polubownego porozumienia się co do podziału majątku może zaoszczędzić czas, pieniądze i stres. Mediacja może być skutecznym sposobem na osiągnięcie porozumienia bez konieczności długotrwałego procesu sądowego.
 6. Przygotowanie dokumentacji: Do wniosku o podział majątku należy dołączyć kompletną dokumentację, w tym dowody własności (np. akty notarialne, umowy kupna-sprzedaży), wyceny majątku oraz dowody na nakłady finansowe na majątek wspólny.
 7. Uwzględnienie długów i zobowiązań: Podział majątku dotyczy nie tylko aktywów, ale również zobowiązań. Długi należy podzielić proporcjonalnie do ustalonych udziałów w majątku, chyba że małżonkowie uzgodnią inaczej.
 8. Konsultacja z prawnikiem: Zrozumienie prawnych aspektów podziału majątku jest kluczowe. Profesjonalne doradztwo prawne może pomóc w uniknięciu błędów, zapewnić ochronę praw i interesów oraz przeprowadzić przez cały proces podziału majątku.

Skupienie się na tych ośmiu kwestiach pomoże w sprawnym i sprawiedliwym przeprowadzeniu procesu podziału majątku wspólnego.

Najważniejsze Elementy Wniosku

Przy sporządzaniu wniosku o podział majątku wspólnego należy pamiętać o kilku kluczowych krokach:

 1. Podanie miejsca i daty sporządzenia wniosku.
 2. Wskazanie właściwego sądu. W sprawach podziału majątku wspólnego kompetentny jest zawsze Sąd Rejonowy, niezależnie od wartości majątku. Właściwość określa się na podstawie lokalizacji majątku.
 3. Określenie stron postępowania. Wnioskodawca powinien podać swój adres oraz numer PESEL, a także, o ile to możliwe, dane drugiej strony – uczestnika postępowania. W przypadku braku pełnych informacji, druga strona zostanie zobowiązana do ich uzupełnienia.
 4. Wycena majątku i opłata sądowa. Należy określić szacunkową wartość majątku wspólnego oraz uiścić odpowiednią opłatę sądową, która wynosi 1000 zł.

Przygotowanie Wniosku

Wniosek powinien zawierać:

 • Oznaczenie sądu oraz stron postępowania.
 • Rodzaj pisma – tutaj: wniosek o podział majątku wspólnego.
 • Zarys wniosku oraz oświadczeń, z podaniem niezbędnych dowodów.
 • Podpis wnioskodawcy lub jego pełnomocnika.
 • Wykaz załączników, które są niezbędne dla uzasadnienia wniosku.

Zawartość Wniosku

Wniosku należy szczegółowo opisać składniki majątku wspólnego, proponowany sposób podziału, oraz zażądać ewentualnej spłaty dla wyrównania wartości majątku. Ważne jest również uwzględnienie nakładów finansowych wnioskodawcy z majątku osobistego na majątek wspólny oraz załączenie odpowiednich dowodów, takich jak odpisy aktów małżeństwa, wydruki z ksiąg wieczystych, potwierdzenia przelewów itp.

Wnioski Specjalne

 • Załączniki: Wszystkie dokumenty potwierdzające stan faktyczny i prawny majątku.
 • Dowody: Wskazanie dowodów, w tym świadków, dokumentów, potwierdzających okoliczności istotne dla sprawy.

Kluczowe Przepisy Prawne

Przy opracowywaniu wniosku warto odwołać się do art. 126 § 1 k.p.c., który określa wymogi formalne pism procesowych, a także do art. 43 § 1 i § 2 k.r.o., mówiących o równych udziałach małżonków w majątku wspólnym oraz możliwości żądania innej alokacji z uwagi na wkład jednego z małżonków.

Praktyczne Wskazówki

 • Polubowne rozwiązanie: Przed złożeniem wniosku warto podjąć próbę polubownego załatwienia sprawy, co może przyspieszyć proces podziału.
 • Wsparcie prawne: Zaleca się skorzystanie z pomocy doświadczonego adwokata, który pomoże w prawidłowym przygotowaniu wniosku i reprezentacji przed sądem.

Przygotowanie dobrze uzasadnionego i kompletnego wniosku o podział majątku wspólnego jest kluczowe dla sprawnego i sprawiedliwego rozwiązania sprawy.

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]