Podział Majątku

Podzielenie majątku ? Jakie są sposoby podzielania majątku wspólnego ? Podział majątku wspólnego

“Boje się podziału majątku. Nie wiem co może mnie spotkać. Bardzo mi zależy żeby Sąd mi przyznał mieszkanie  w WArszawie a mężowi dom w Otwocku. Obawiam się że mąż się nie zgodzi. Czy może się zdarzyć że Sąd sprzeda nieruchomości. Podzielenie majątku to będzie wojna” 

Od woli osób mających udziały w majątku wspólnym zależeć będzie czy i kiedy dojdzie do jego podziału.  Podzielenie majątku to niezwykle skomplikowany procesowo proces. Podzielenie majątku również wywiera na małżonków ogromne emocje ! 

 

podzielenie majątku

3 sposoby na podzielenie majątku wspólnego.

Zgodnie z literaturą przedmiotu majątek może zostać podzielony w trojaki sposób.

1 . W naturze

Odnoś się on głównie do nieruchomości, wynika to z trwałego charakteru składnika majątkowego. Sąd zasądza uczestnikom postępowania części odpowiadające wartością ich udziałów w majątku wspólnym. Sąd przyznaje dopłatę pieniężną małżonkowi, który w wyniku podziału fizycznego otrzymał mniej niż mu się należało.

2. Przyznanie jednemu i spłata.

Kolejnym sposobem podziału majątku wspólnego jest przyznanie przez sąd danego składnika majątku jednemu z byłych małżonków, przy jednoczesnym zobowiązaniu do spłaty drugiego małżonka w wysokości jego udziału w majątku. Ten sposób wykorzystywany jest w szczególności w sytuacji, kiedy dany składnik nie da się podzielić fizycznie. Sąd przy sposobie spłaty bierze pod uwagę propozycje stron, jeżeli są one zgodne z przepisami prawa oraz z zasadami współżycia społecznego. W razie przyznania rzeczy jednemu z małżonków, własność przechodzi na niego z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu.

3. Sprzedaż

Ostatnim sposobem podziału majątku między byłymi małżonkami jest sprzedaż składników oraz podział uzyskanej kwoty między stronami zgodnie z ich udziałem w majątku. Takie stanowisko sądu ma miejsce najczęściej w sytuacji braku uzyskania konsensusu między stronami, a fizyczny podział rzeczy jest niemożliwy. Podzielenie majątku i jego sprzedaż w praktyce taki podział stosowany jest bardzo rzadko.

 

Jak ustalić wartość majątku wspólnego – z jakiej daty

Kluczowe podczas podziału majątku jest ustalenie wartości majątku. 

W momencie gdy małżonkowie są zgodni co do wartości majątku, nie ma problemu. Sąd co do zasady wtedy akceptuje wartość przyjętą przez małżonków. Jednakże ważne żeby sąd nie miał wątpliwości co do tego, że przyjęta przez strony wartość jest w miarę obiektywna. 

Najprostszą metodą jest w wskazanie ogłoszeń prasowych dotyczących przedmiotów podobnych do tych, które wchodzą do majątku wspólnego. 

Wątpliwości sądu albo spór co do wartości całego majątku wspólnego.

Jeśli sąd takie wątpliwości poweźmie a może z urzędu (czyli bez wniosku stron) dopuścić dowód z opinii biegłego, co będzie wiązać się z koniecznością poniesienia przez strony dodatkowych kosztów wynagrodzenia tego biegłego.

Jeśli strony pozostają w sporze co do wartości majątku najlepszym rozwiązaniem jest zgłoszenie wniosku o powołanie biegłego, który oszacuje wartość spornych przedmiotów. 

Najważniejsze rzeczy przy wniosku o podział majątku znajdziesz  https://adwokatodrozwodow.pl/wniosek-o-podzial-majatku-najwazniejsze-rzeczy-przy-wniosku/

Z jakiej daty określa się wartość majątku wspólnego w toku postępowania o podział majątku?

W orzecznictwie Sądu Najwyższego, a także sądów niższych instancji nie ma wątpliwości, że wartość majątku podlegającemu podziałowi ustala się na datę dokonania podziału majątku, czyli z dnia obecnego.

 

Czytaj także: Podział majątku współnego po rozwodzie

Zadzwoń