Podzielenie majątku. Jakie są sposoby podziału majątku wspólnego?

by ADWOKAT MARTA WNUK
podzielenie majątku

Podzielenie majątku. „Boję się podziału majątku. Nie wiem, co może mnie spotkać. Bardzo mi zależy, aby Sąd przyznał mi mieszkanie w Warszawie, a mężowi dom w Otwocku. Obawiam się jednak, że mąż się nie zgodzi. Czy może się zdarzyć, że Sąd sprzeda nieruchomości? Podział majątku będzie wojną…”.

„Mam mieszkanie do podzielenie z mężem jak mam podzielić ?”

Od woli osób mających udziały w majątku wspólnym zależeć będzie, czy i kiedy dojdzie do jego podziału. Podzielenie majątku to niezwykle skomplikowany proces, który wywołuje u małżonków ogromne emocje! Dlatego też polecam zapoznać się z poniższym wpisem. 

3 sposoby na podzielenie Wspólnego mieszkania 

Zgodnie z literaturą przedmiotu majątek może zostać podzielony w trojaki sposób.

1. W naturze – Podział fizyczny nieruchomości

Jedną z opcji, szczególnie w przypadku nieruchomości, jest podział fizyczny, znany również jako podział „w naturze”. Podział fizyczny nieruchomości polega na dokonaniu podziału konkretnej nieruchomości na mniejsze, niezależne części, które są następnie przyznawane poszczególnym współwłaścicielom. Ten sposób podziału jest możliwy, gdy nieruchomość pozwala na taki podział bez utraty jej funkcjonalności i wartości.

2. Przyznanie jednemu i spłata

Kolejnym sposobem jest przyznanie przez sąd danego składnika majątku jednemu z byłych małżonków, przy jednoczesnym zobowiązaniu do spłaty drugiego małżonka w wysokości jego udziału w majątku. Ten sposób wykorzystywany jest w szczególności w sytuacji, kiedy danego składnika nie da się podzielić fizycznie. Sąd przy sposobie spłaty bierze pod uwagę propozycje stron, jeżeli są one zgodne z przepisami prawa oraz z zasadami współżycia społecznego. W razie przyznania rzeczy jednemu z małżonków własność przechodzi na niego z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu.

3. Sprzedaż

Ostatnim sposobem podziału majątku jest sprzedaż składników oraz podział uzyskanej kwoty między stronami zgodnie z ich udziałem w majątku. Takie stanowisko sądu ma miejsce najczęściej w sytuacji, gdy między stronami brak konsensusu, a fizyczny podział rzeczy jest niemożliwy. Jednakże taki podział stosowany jest bardzo rzadko.

Podzielenie majątku. Jak ustalić wartość majątku wspólnego – z jakiej daty

Kluczowe podczas podziału majątku jest ustalenie wartości majątku.  W momencie gdy małżonkowie są zgodni co do wartości majątku, nie ma problemu. Sąd co do zasady akceptuje wtedy wartość przyjętą przez małżonków. Jednakże ważne, żeby sąd nie miał wątpliwości co do tego, że przyjęta przez strony wartość jest w miarę obiektywna. Najprostszą metodą jest w wskazanie ogłoszeń prasowych dotyczących przedmiotów podobnych do tych, które wchodzą do majątku wspólnego. 

Podzielenie majątku. Wątpliwości sądu albo spór co do wartości całego majątku wspólnego.

Jeśli sąd takie wątpliwości poweźmie, może z urzędu (czyli bez wniosku stron) dopuścić dowód z opinii biegłego. Będzie wiązać się to z koniecznością poniesienia przez strony dodatkowych kosztów wynagrodzenia tego biegłego. Jeśli strony pozostają w sporze co do wartości majątku, najlepszym rozwiązaniem będzie zgłoszenie wniosku o powołanie biegłego. Wówczas oszacuje on wartość spornych przedmiotów. 

Z jakiej daty określa się wartość majątku wspólnego w toku postępowania o podział majątku?

W orzecznictwie Sądu Najwyższego, a także sądów niższych instancji, nie ma wątpliwości, że wartość majątku podlegającemu podziałowi ustala się na datę dokonania podziału majątku, czyli z dnia obecnego.

Nierówne podzielenie majątku 

Tak, istnieje możliwość, aby sąd podzielił majątek nierówno między małżonkami. Kluczowe w takim przypadku są „ważne powody” oraz fakt niejednakowego przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego. To, co przykuwa uwagę, to szerokie rozumienie „przyczyniania się” do powstania majątku, które nie ogranicza się jedynie do wkładu finansowego, ale obejmuje również wkład niematerialny, taki jak opieka nad dziećmi czy prowadzenie gospodarstwa domowego.

Nakłady majątku osobistego – Rozliczenia małżeńskie 

Nakłady majątku osobistego na majątek małżonków to temat, który często pojawia się w kontekście rozwodów i podziału majątku wspólnego. W praktyce małżeńskiej nie jest rzadkością sytuacja, w której jeden z małżonków wykorzystuje swoje środki osobiste – czyli takie, które nie wchodzą w skład majątku wspólnego – na cele związane z majątkiem wspólnym, na przykład na zakup, remont czy budowę nieruchomości będącej własnością obojga małżonków. Warto więc przyjrzeć się, jak polskie prawo reguluje kwestię takich nakładów i jakie mają one konsekwencje przy podziale majątku.

Co to są nakłady osobiste?

Nakłady osobiste to środki finansowe lub wartości majątkowe, które jeden z małżonków wnosi na rzecz majątku wspólnego, pochodzące z jego majątku osobistego. Mogą to być zarówno pieniądze, jak i wartości materialne (np. nieruchomości, samochody, cenne przedmioty), które były własnością jednego z małżonków przed zawarciem związku małżeńskiego lub które nabył on samodzielnie w trakcie trwania małżeństwa (np. przez dziedziczenie, darowiznę). Nakłady w podziale majątku należy rozliczyć ! 

Jakie Dowody Przedstawić na Rozprawie?

Przy podziale majątku istotne jest przedstawienie dowodów potwierdzających stopień przyczynienia się każdego z małżonków do powstania majątku oraz dowodów na istnienie ważnych powodów, które uzasadniałyby nierówny podział. Do takich dowodów mogą należeć:

  • Dowody na wkład finansowy i niematerialny: umowy, faktury, świadectwa pracy, dokumentacja związana z prowadzeniem gospodarstwa domowego, świadectwa i opinie świadków mogące potwierdzić wkład pracy w domu czy opiekę nad dziećmi.
  • Dowody na ważne powody: dokumenty lub oświadczenia świadków mogące potwierdzić okoliczności uzasadniające nierówny podział, np. dokumentacja medyczna, dowody na niemoralne lub nieetyczne zachowanie jednego z małżonków wpływające na majątek wspólny.
  • Dowody na zbycie majątku: dokumentacja dotycząca transakcji, które miały miejsce przed rozprawą, mogące świadczyć o rozmyślnym i nieuzasadnionym zbyciu majątku wspólnego.

Podzielenie majątku

Podział majątku w trakcie rozwodu może być skomplikowanym procesem, który wymaga zarówno solidnego przygotowania dowodowego, jak i zrozumienia przepisów prawnych. Decyzja o nierównym podziale majątku jest możliwa, ale wymaga przedstawienia konkretnych dowodów i argumentów. W takich sytuacjach nieoceniona okaże się pomoc doświadczonego prawnika, który pomoże w przygotowaniu i przedstawieniu sprawy w sposób, który najlepiej służy interesom klienta. Jeśli masz wątpliwości czy pytania dotyczące podziału majątku, konsultacja z profesjonalnym prawnikiem może okazać się kluczowym krokiem do zabezpieczenia Twoich praw i interesów.

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]