Wniosek o podział majątku 7 – Najważniejszych rzeczy !

by ADWOKAT MARTA WNUK
wniosek o podział majątku

7 Najważniejszych Rzeczy: Jak Napisać Wniosek o Podział Majątku

 1. Określenie Majątku Do Podziału

  • Dokładnie zidentyfikuj wszystkie składniki majątku wspólnego, w tym nieruchomości, ruchomości, konta bankowe, inwestycje, i udziały w firmach. Uwzględnij majątek nabyty po zawarciu małżeństwa za wspólne środki.
 2. Wycena Majątku

  • Wartość majątku należy określić według cen rynkowych z dnia podziału. Jeśli istnieją rozbieżności co do wartości poszczególnych składników majątku, konieczne może być zlecenie wyceny przez biegłego.
 3. Propozycja Podziału

  • W swoim wniosku przedstaw swoją propozycję podziału majątku. Może to obejmować sugestie dotyczące podziału konkretnych składników majątku lub proponowanie nierównych udziałów z odpowiednim uzasadnieniem.
 4. Dowody Własności

  • Dołącz do wniosku dokumenty potwierdzające własność majątku wspólnego, takie jak odpisy z ksiąg wieczystych dla nieruchomości, umowy kupna-sprzedaży dla ruchomości, potwierdzenia sald kont bankowych itp.
 5. Uzasadnienie Nierównych Udziałów

  • Jeśli żądasz nierównego podziału majątku, musisz odpowiednio uzasadnić to żądanie, przedstawiając dowody na nakłady poczynione z majątku osobistego na majątek wspólny lub odwrotnie.
 6. Wniosek o Orzeczenie Nakładów

  • W przypadku, gdy wnioskujesz o zwrot nakładów poczynionych z majątku osobistego na majątek wspólny, określ dokładnie, o jakie nakłady chodzi, i dołącz dowody ich wysokości.
 7. Opłata Sądowa

  • Wnioski o podział majątku podlegają opłacie stałej. Upewnij się, że uiściłeś odpowiednią opłatę i dołącz do wniosku potwierdzenie jej zapłaty.

Gdzie i Jak Złożyć Wniosek?

 • Wniosek o podział majątku wspólnego składasz w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce położenia majątku. Jeśli majątek znajduje się w różnych miejscach, masz prawo wyboru sądu.
 • Wniosek musi spełniać wymogi formalne pisma procesowego, zawierać wszystkie wymagane informacje i być podpisany przez wnioskodawcę.
 • Pamiętaj o dołączeniu wszystkich niezbędnych załączników i dowodów, które wspierają Twój wniosek.

Podział majątku Jak napisać wniosek o podział majątku?

„Podział majątku Jak napisać wniosek o podział majątku? Chcę podzielić majątek w Warszawie. Mam firmę w branży IT. Zatrudniam ponad 40 pracowników. Firma przynosi ponad milion złotych dochodu rocznie. Oczywiście są również kredyty. Niemniej jednak dochód jest bardzo duży. Obawiam się, że żona będzie również walczyła o firmę, mimo że w ogóle nie pomaga w jej prowadzeniu. Oczekiwania żony są wysokie: torebki i buty Chanel, Gucci… Przez lata ją rozpieszczałem, a teraz wiem, że będzie moim największym wrogiem”.

Wspólność ustawowa powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa. O zaliczeniu jednak danego przedmiotu majątkowego do majątku wspólnego małżonków decyduje moment nabycia jego przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Ruchomości i nieruchomości nabyte po zawarciu związku małżeńskiego za wspólne środki pieniężne wchodzą do majątku wspólnego małżonków. 

Zasada, zgodnie z którą wspólność majątkowa powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa, nie jest bezwzględna.

Wspólność ustawowa z mocy prawa ustaje z chwilą ustania małżeństwa, tj. śmierci jednego z małżonków, rozwiązania małżeństwa przez rozwód lub jego unieważnienia. 

Adwokat podział majątku Warszawa. Podział majątku po rozwodzie. 

Gdzie składamy wniosek o podział majątku?

Wniosek o podział majątku wspólnego należy złożyć do sądu rejonowego właściwego według miejsca położenia majątku. Jeżeli wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków – do sądu spadku, czyli co do zasady, sądu ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. 

Czy ma znaczenie, kto pierwszy składa wniosek?

Nie ma znaczenia, kto zrobił to pierwszy. 

Osoba, która wszczyna postępowanie, powinna przedstawić we wniosku swoją propozycję podziału. Druga strona powinna otrzymać kopię tego wniosku. Sąd przesyła odpis wniosku do drugiej strony, określając termin do wniesienia odpowiedzi. W tym piśmie druga strona przedstawia własną propozycję podziału i argumentację.

ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE

✅  –  CO ZROBIĆ, ŻEBY SZYBKO SIĘ ROZWIEŚĆ?  —> ZOBACZ FILM

Ile płacimy?

Zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych od wniosku pobiera się opłatę stałą w kwocie 1 000 zł. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 zł.

Jak się podzielić?

Co do zasady majątek wspólny małżonków dzieli się po połowie. Jednakże często zdarza się tak, że jeden małżonek żąda nierównego podziału majątku.

Wtedy w postępowaniu o podział majątku wspólnego sąd rozstrzyga o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w tym majątku oraz o tym, jakie wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty, i odwrotnie, podlegają zwrotowi. Małżonek żądający ustalenia przez Sąd nierównych udziałów musi swoje żądania udowodnić.

Najczęstszymi dowodami są zeznania świadków, rachunki, wyciągi z kont bankowych, które to wówczas należy powołać we wniosku. Dlatego pamiętajmy, aby przygotowując się do rozprawy zadbać o zebranie jak największej liczby dowodów! To nimi wygrywa się sprawy…

Bardzo szczegółowo określamy majątek 

W razie niewskazania we wniosku przybliżonego oszacowania lub też nieprecyzyjnego oznaczenia składnika majątkowego sąd na rozprawie wezwie do uzupełnienia i doprecyzowania. W tego typu sprawach bardzo często sąd posiłkuje się opinią biegłych.

We wniosku o podział majątku należy dokładnie określić składniki majątku podlegające podziałowi.

Enumeratywnie należy wymienić wszystkie składniki majątkowe, tj. zarówno nieruchomości (w tym działki, mieszkania, dom), jak i ruchomości (np. telewizor, samochód, wyposażenie mieszkania, dzieła sztuki).

O czym nie możesz zapomnieć przy podziale majątku

Bardzo często zdarza się ze klienci zapominają wskazać np. rachunku oszczędnościowego, na którym małżonkowie zgromadzili kapitał. 

A zatem proszę pamiętać, że do majątku wspólnego należą również:

– pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

– dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, np. za wynajem mieszkania, który należy tylko do jednego z małżonków,

– środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Wniosek o podział majątku Dowody własności 

Do wniosku należy dołączyć odpis z księgi wieczystej, jeżeli w skład majątku wchodzi nieruchomość.

W przypadku rzeczy ruchomych sądy w zasadzie nie wymagają specjalnych dokumentów. 

W przypadku sporu miedzy małżonkowi sąd wezwie do przedstawienia dowodów np. świadków, dowodu zakupu.

Dodatkowo do wniosku koniecznie należy sądowi przedstawić dokument, który potwierdza ustanie wspólności majątkowej, np. wyrok rozwodowy, małżeńską umowę majątkową (w formie notarialnej), wyrok sądu ustanawiający rozdzielność majątkową w trakcie małżeństwa.

Jak ustalić wartość majątku?

Skład i wartość majątku ulegającego podziałowi ustala sąd. Skład majątku ustala się według stanu na dzień ustania wspólności majątkowej, zaś jego wartość według cen rynkowych z daty podziału.

Jeśli między małżonkami istnieje rozbieżność co do wartości majątku, niezbędne może się okazać powołanie biegłego. Dotyczy to głównie wyceny nieruchomości.

Pamiętajmy: wniosek o podział majątku wspólnego winien spełniać wymogi formalne pisma procesowego.

Jakie sąd zadaje pytania?

„Pani Mecenas, jakie pytanie może zadać sąd?”. Otóż sąd może pytać o wszelkie kwestie związane ze zgromadzonym majątkiem, tj. o źródło składników majątku wspólnego. Czy udział w majątku wspólnym stron był równy? Czy były poczynione nakłady z majątku osobistego któregoś z małżonków na majątek wspólny oraz odwrotnie? Jak wyglądała kwestia starań o utrzymanie i opiekę nad rodziną?

Gdzie złożyć wniosek o podział majątku?

Bez względu na wartość majątku wspólnego właściwym sądem jest Sąd Rejonowy. W sprawach o podział majątku nie ma znaczenia wartość majątku wspólnego.  

Sądem właściwym do orzekania o podziale majątku wspólnego będzie sąd w okręgu, w którego znajduje się majątek wspólny. Jeżeli przedmioty majątku są w różnych miejscach – masz wybór sądu.

Test: Czy Jesteś Gotowy/a Wytoczyć Sprawę o Podział Majątku?

Decyzja o wytoczeniu sprawy o podział majątku po rozwodzie to ważny krok, który wymaga przygotowania nie tylko prawno-finansowego, ale także emocjonalnego. Ten test pomoże Ci ocenić, czy jesteś gotowy/a na ten proces.

Odpowiedz „Tak” lub „Nie” na poniższe pytania:

 1. Czy masz pełną wiedzę na temat składu wspólnego majątku z małżeństwa?
  • Tak
  • Nie
 2. Czy zdajesz sobie sprawę z prawnych aspektów podziału majątku i potencjalnych skutków takiej sprawy?
  • Tak
  • Nie
 3. Czy masz już wybranego prawnika specjalizującego się w sprawach majątkowych po rozwodzie?
  • Tak
  • Nie
 4. Czy jesteś przygotowany/a na to, że proces podziału majątku może być czasochłonny i kosztowny?
  • Tak
  • Nie
 5. Czy posiadasz wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące majątku (np. umowy, faktury, wyciągi z kont bankowych)?
  • Tak
  • Nie
 6. Czy jesteś emocjonalnie gotowy/a na ewentualne konfrontacje i negocjacje z drugą stroną?
  • Tak
  • Nie
 7. Czy masz jasno określone cele, które chcesz osiągnąć przez podział majątku?
  • Tak
  • Nie
 8. Czy rozumiesz, że wynik sprawy może nie być całkowicie zgodny z Twoimi oczekiwaniami?
  • Tak
  • Nie
 9. Czy jesteś gotowy/a do kompromisu w celu szybszego zakończenia sprawy?
  • Tak
  • Nie
 10. Czy zdajesz sobie sprawę z możliwości mediacji jako alternatywnej metody rozwiązania sporu?
  • Tak
  • Nie

Wyniki:

 • 8-10 odpowiedzi „Tak”: Wygląda na to, że jesteś dobrze przygotowany/a do wytoczenia sprawy o podział majątku. Masz niezbędną wiedzę i dokumentację, a także jesteś świadomy/a emocjonalnych i finansowych wyzwań tego procesu.
 • 5-7 odpowiedzi „Tak”: Jesteś na dobrej drodze, ale mogą być jeszcze obszary, które wymagają dodatkowego przygotowania lub przemyślenia. Może warto zasięgnąć dodatkowych porad prawnych lub skupić się na zgromadzeniu brakujących dokumentów.
 • Mniej niż 5 odpowiedzi „Tak”: Możliwe, że potrzebujesz więcej czasu i informacji, aby być w pełni gotowym/a na rozpoczęcie procesu podziału majątku. Rozważ konsultację z prawnikiem, aby lepiej zrozumieć swoje opcje i upewnić się, że masz wszystko, co potrzebne.

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]