Podział Majątku

Wniosek o podział majątku. Najważniejsze rzeczy przy wniosku

“Podział majątku – Jak napisać wniosek o podział majątku? Chce podzielić majątek w Warszawie.  Mam firmę branża IT. Zatrudniam ponad 40 pracowników. Mam firmę która przynosi ponad milion złotych dochodu rocznie. Oczywiście są również kredyty. Nie mniej jednak dochód jest bardzo duży. Obawiam się że żona będzie również walczyła o firmę IT. Mimo że w ogóle nie pomaga w firmie. Oczekiwania żony są wysokie torebki chanel, gucci, buty chanel, buty gucci – Rozpieściłem ją przez lata a teraz wiem że będzie moim największym wrogiem ”

wniosek o podział majątku

Wspólność ustawowa powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa. O zaliczeniu jednak danego przedmiotu majątkowego do majątku wspólnego małżonków decyduje moment nabycia jego przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Ruchomości i nieruchomości nabyte po zawarciu związku małżeńskiego za wspólne środki pieniężne wchodzą do majątku wspólnego małżonków. 

Zasada, zgodnie z którą wspólność majątkowa powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa nie jest bezwzględna.

Wspólność ustawowa z mocy prawa ustaje z chwilą ustania małżeństwa, tj. śmierci jednego z małżonków, rozwiązania małżeństwa przez rozwód  lub jego unieważnienia. 

Gdzie składamy wniosek o podział majątku?

Wniosek o podział majątku wspólnego należy złożyć do sądu rejonowego właściwego według miejsca położenia majątku, a jeżeli wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków – do sądu spadku czyli co do zasady Sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. 

Czy ma znaczenie kto pierwszy składa wniosek ?

Nie ma znaczenia, kto zrobił to pierwszy. 

Osoba która wszczyna postępowanie powinna  przedstawić we wniosku swoją propozycję podziału.  Druga strona  powinna otrzymać kopię tego wniosku. Sąd odpis wniosku przesyła do drugiej strony określając termin do wniesienia odpowiedzi. W tym piśmie  druga strona przedstawia własną propozycję podziału i własną argumentację.

Ile płacimy?

Zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych od wniosku pobiera się opłatę stałą w kwocie 1.000 zł. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 zł.

Jak się podzielić ?

Co do zasady majątek wspólny małżonków dzieli się na po połowie. Jednakże często zdarza się tak, że jeden małżonek żąda nierównego podziału majątku.

Nierówny podział majątku. 30% żona 70 % mąż

 

Wtedy w postępowaniu o podział majątku wspólnego sąd rozstrzyga o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w tym majątku oraz o tym, jakie wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty, i odwrotnie, podlegają zwrotowi . Małżonek żądający ustalenia przez Sąd nierównych udziałów musi swoje żądania udowodnić.

Więcej przeczytasz _

Najczęstszymi dowodami są  zeznania świadków, rachunki, wyciągi z kont bankowych , które wówczas należy powołać we wniosku.

W jaki sposób podzielić majątek znajdziesz https://adwokatodrozwodow.pl/podzielenie-majatku/

Bardzo szczegółowo określamy majątek 

W razie niewskazania we wniosku przybliżonego oszacowania lub też nieprecyzyjnego oznaczenia składnika majątkowego sąd na rozprawie wezwie do uzupełnienia i doprecyzowania. W tego typu sprawach bardzo często sąd posiłkuje się opinią biegłych.

We wniosku o podział majątku należy dokładnie określić składniki majątku, podlegające podziałowi.

Enumeratywnie należy wymienić wszystkie składniki majątkowe, tj. zarówno nieruchomości (w tym działki, mieszkania, dom) jak i ruchomości (np. telewizor, samochód, wyposażenie mieszkania, dzieła sztuki).

Nie zapomnij

Bardzo często zdarza się ze klienci zapominają wskazać np. Rachunku oszczędnościowego na którym małżonkowie zgromadzili kapitał. 

A zatem proszę pamiętać ,  że do majątku wspólnego należą również:

– pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

– dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, np. za wynajem mieszkania, który należy tylko do jednego z małżonków,

– środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Dowody własności 

Do wniosku należy dołączyć odpis z księgi wieczystej, jeżeli w skład majątku wchodzi nieruchomość.

W przypadku rzeczy ruchomych sądy w zasadzie nie wymagają specjalnych dokumentów. 

W przypadku sporu miedzy małżonkowi, sąd wezwie do przedstawienia dowodów np. Świadków, dowodu zakupu.

Dodatkowo do wniosku koniecznie należy należy sądowi przedstawić dokument, który potwierdza ustanie wspólności majątkowej, np. wyrok rozwodowy, małżeńską umowę majątkową (w formie notarialnej), wyrok sądu ustanawiający rozdzielność majątkową w trakcie małżeństwa.

Jak ustalić wartość majątku ?

Skład i wartość majątku ulegającego podziałowi ustala sąd. Skład majątku ustala się według stanu na dzień ustania wspólności majątkowej, zaś jego wartość według cen rynkowych z daty podziału.

Jeśli między małżonkami istnieje rozbieżność co do wartości majątku, niezbędne może się okazać powołanie biegłego. Dotyczy to głównie wyceny nieruchomości.

Pamietajmy wniosek o podział majątku wspólnego winien spełniać wymogi formalne pisma procesowego.

Jakie sąd zadaje pytania ?

Pani Mecenas „ Jakie sąd może zadać pytanie” .  Sąd może sąd pytać o wszelkie kwestie związane ze zgromadzonym majątkiem.

tj. Zródło składników majątku wspólnego, czy udział w majątku wspólnym stron był równy. Czy były poczynione nakłady z majątku osobistego któregoś z małżonków na majątek wspólny oraz odwrotnie. Jak wyglądała kwestia starań o utrzymanie i opiekę nad rodziną.

Gdzie złożyć wniosek o podział majątku ?

Bez względu na wartość majątku wspólnego właściwym sądem jest Sąd Rejonowy.  W sprawach po dział majątku nie ma znaczenia wartość majątku wspólnego.  

Sądem właściwym do orzekania o podziale majątku wspólnego będzie sąd w okręgu, którego znajduje się majątek wspólny. Jeżeli przedmioty majątku są w różnych miejscach – Masz wybór sądu.

Czytaj także: Podział majątku współnego po rozwodzie

5 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń