Home Podział Majątku Wniosek o podział majątku Najważniejsze rzeczy przy wniosku

Wniosek o podział majątku Najważniejsze rzeczy przy wniosku

by ADWOKAT MARTA WNUK
wniosek o podział majątku

„Podział majątku Jak napisać wniosek o podział majątku? Chcę podzielić majątek w Warszawie. Mam firmę w branży IT. Zatrudniam ponad 40 pracowników. Firma przynosi ponad milion złotych dochodu rocznie. Oczywiście są również kredyty. Niemniej jednak dochód jest bardzo duży. Obawiam się, że żona będzie również walczyła o firmę, mimo że w ogóle nie pomaga w jej prowadzeniu. Oczekiwania żony są wysokie: torebki i buty Chanel, Gucci… Przez lata ją rozpieszczałem, a teraz wiem, że będzie moim największym wrogiem”.

O mnie 🏛

JAK POMAGAM ❓

KONTAKT ✅

Wspólność ustawowa powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa. O zaliczeniu jednak danego przedmiotu majątkowego do majątku wspólnego małżonków decyduje moment nabycia jego przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Ruchomości i nieruchomości nabyte po zawarciu związku małżeńskiego za wspólne środki pieniężne wchodzą do majątku wspólnego małżonków. 

Zasada, zgodnie z którą wspólność majątkowa powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa, nie jest bezwzględna.

Wspólność ustawowa z mocy prawa ustaje z chwilą ustania małżeństwa, tj. śmierci jednego z małżonków, rozwiązania małżeństwa przez rozwód lub jego unieważnienia. 

Adwokat podział majątku Warszawa. Podział majątku po rozwodzie. 

Gdzie składamy wniosek o podział majątku?

Wniosek o podział majątku wspólnego należy złożyć do sądu rejonowego właściwego według miejsca położenia majątku. Jeżeli wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków – do sądu spadku, czyli co do zasady, sądu ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. 

Czy ma znaczenie, kto pierwszy składa wniosek?

Nie ma znaczenia, kto zrobił to pierwszy. 

Osoba, która wszczyna postępowanie, powinna przedstawić we wniosku swoją propozycję podziału. Druga strona powinna otrzymać kopię tego wniosku. Sąd przesyła odpis wniosku do drugiej strony, określając termin do wniesienia odpowiedzi. W tym piśmie druga strona przedstawia własną propozycję podziału i argumentację.

ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE

✅  –  CO ZROBIĆ, ŻEBY SZYBKO SIĘ ROZWIEŚĆ?  —> ZOBACZ FILM

Ile płacimy?

Zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych od wniosku pobiera się opłatę stałą w kwocie 1 000 zł. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 zł.

Jak się podzielić?

Co do zasady majątek wspólny małżonków dzieli się po połowie. Jednakże często zdarza się tak, że jeden małżonek żąda nierównego podziału majątku.

Nierówny podział majątku. 30% żona 70 % mąż

Wtedy w postępowaniu o podział majątku wspólnego sąd rozstrzyga o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w tym majątku oraz o tym, jakie wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty, i odwrotnie, podlegają zwrotowi. Małżonek żądający ustalenia przez Sąd nierównych udziałów musi swoje żądania udowodnić.

Najczęstszymi dowodami są zeznania świadków, rachunki, wyciągi z kont bankowych, które to wówczas należy powołać we wniosku. Dlatego pamiętajmy, aby przygotowując się do rozprawy zadbać o zebranie jak największej liczby dowodów! To nimi wygrywa się sprawy…

Tutaj dowiesz się, w jaki sposób podzielić majątek: Podział majątku

Bardzo szczegółowo określamy majątek 

W razie niewskazania we wniosku przybliżonego oszacowania lub też nieprecyzyjnego oznaczenia składnika majątkowego sąd na rozprawie wezwie do uzupełnienia i doprecyzowania. W tego typu sprawach bardzo często sąd posiłkuje się opinią biegłych.

We wniosku o podział majątku należy dokładnie określić składniki majątku podlegające podziałowi.

Enumeratywnie należy wymienić wszystkie składniki majątkowe, tj. zarówno nieruchomości (w tym działki, mieszkania, dom), jak i ruchomości (np. telewizor, samochód, wyposażenie mieszkania, dzieła sztuki).

O czym nie możesz zapomnieć przy podziale majątku

Bardzo często zdarza się ze klienci zapominają wskazać np. rachunku oszczędnościowego, na którym małżonkowie zgromadzili kapitał. 

A zatem proszę pamiętać, że do majątku wspólnego należą również:

– pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

– dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, np. za wynajem mieszkania, który należy tylko do jednego z małżonków,

– środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Wniosek o podział majątku Dowody własności 

Do wniosku należy dołączyć odpis z księgi wieczystej, jeżeli w skład majątku wchodzi nieruchomość.

W przypadku rzeczy ruchomych sądy w zasadzie nie wymagają specjalnych dokumentów. 

W przypadku sporu miedzy małżonkowi sąd wezwie do przedstawienia dowodów np. świadków, dowodu zakupu.

Dodatkowo do wniosku koniecznie należy sądowi przedstawić dokument, który potwierdza ustanie wspólności majątkowej, np. wyrok rozwodowy, małżeńską umowę majątkową (w formie notarialnej), wyrok sądu ustanawiający rozdzielność majątkową w trakcie małżeństwa.

Rozwody Warszawa. Rozwód z orzeczeniem o winie a podział majątku Wniosek o podział majątku wzór

Jak ustalić wartość majątku?

Skład i wartość majątku ulegającego podziałowi ustala sąd. Skład majątku ustala się według stanu na dzień ustania wspólności majątkowej, zaś jego wartość według cen rynkowych z daty podziału.

Jeśli między małżonkami istnieje rozbieżność co do wartości majątku, niezbędne może się okazać powołanie biegłego. Dotyczy to głównie wyceny nieruchomości.

Pamiętajmy: wniosek o podział majątku wspólnego winien spełniać wymogi formalne pisma procesowego.

Prawnik rozwodowy Warszawa. Zapraszam na poradę prawną. Adwokat rozwodowy Warszawa

Jakie sąd zadaje pytania?

„Pani Mecenas, jakie pytanie może zadać sąd?”. Otóż sąd może pytać o wszelkie kwestie związane ze zgromadzonym majątkiem, tj. o źródło składników majątku wspólnego. Czy udział w majątku wspólnym stron był równy? Czy były poczynione nakłady z majątku osobistego któregoś z małżonków na majątek wspólny oraz odwrotnie? Jak wyglądała kwestia starań o utrzymanie i opiekę nad rodziną?

Gdzie złożyć wniosek o podział majątku?

Bez względu na wartość majątku wspólnego właściwym sądem jest Sąd Rejonowy. W sprawach o podział majątku nie ma znaczenia wartość majątku wspólnego.  

Sądem właściwym do orzekania o podziale majątku wspólnego będzie sąd w okręgu, w którego znajduje się majątek wspólny. Jeżeli przedmioty majątku są w różnych miejscach – masz wybór sądu.

Czytaj także: Podział majątku wspólnego po rozwodzie

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]