Porada Prawna Rozwód – co zrobić ?

by ADWOKAT MARTA WNUK
Jak skutecznie wygrać sprawę

W trakcie konsultacji prawnej dotyczącej rozwodu adwokat / radca prawny może udzielić szeregu istotnych informacji i porad, które są kluczowe dla skutecznego przeprowadzenia procesu rozwodowego.

Istotne kwestie które poruszam na poradzie prawnej. Oto kilka przykładów takich informacji:

1. Prawne Aspekty Rozwodu.

Wyjaśnienie prawnych aspektów rozwodu, w tym różnic między rozwodem z orzekaniem o winie a bez orzekania o winie, oraz jakie są ich potencjalne konsekwencje. Czy jest sens orzekać o winie ?Jako doświadczony Adwokat wiem że często błędnie jesteśmy przekonani że wygramy podczas gdy zupełnie inaczej wygląda to w sądzie

Rozwód – Jakie Decyzje Podjąć?

Rozważenie Rodzaju Rozwodu: Wybór między rozwodem z orzekaniem o winie a bez ma znaczenie. Jeśli obie strony mają swoje udziały w rozpadzie małżeństwa, eskalacja konfliktu przez orzekanie o winie może wydłużyć proces i zwiększyć stres. W takim przypadku, rozwód bez orzekania o winie może być bardziej korzystny.Alimenty i Kontakty z Dziećmi: Kluczowe jest ustalenie alimentów na dzieci, opierając się na rzeczywistych kosztach ich utrzymania. Jeśli chodzi o kontakty z dziećmi, jeśli nie ma sporu, nie ma konieczności ich szczegółowego regulowania. Jednak jeśli istnieją różnice co do widzeń, warto to uregulować prawnie.

2. Procedura Rozwodowa

Omówienie całego procesu rozwodowego, w tym wymaganych dokumentów, sposobu przygotowania pozwu rozwodowego, procesu sądowego i możliwych terminów.

Proces rozwodu od momentu złożenia pozwu aż do uprawomocnienia się wyroku przebiega w kilku etapach. Oto skrótowy przegląd tych etapów:

  •  Złożenie Pozwu o Rozwód: Proces rozpoczyna się od złożenia pozwu rozwodowego przez jednego z małżonków w sądzie. Pozew powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje, w tym powody rozwodu, a także żądania dotyczące alimentów, opieki nad dziećmi i podziału majątku.
  • Rejestracja Sprawy w Sądzie: Po złożeniu pozwu, sąd rejestruje sprawę i przekazuje kopię pozwu drugiej stronie (pozwanemu).
  • Odpowiedź na Pozew: Pozwany ma określony czas (zwykle kilka tygodni) na złożenie odpowiedzi na pozew, w której może przedstawić swoje stanowisko i ewentualne kontrargumenty.
  • Wyznaczenie Terminu Rozprawy: Po otrzymaniu odpowiedzi na pozew, sąd wyznacza termin pierwszej rozprawy. Czas oczekiwania na rozprawę zależy od obłożenia sądu.
  • Rozprawy Sądowe: W trakcie rozpraw sąd wysłuchuje obu stron, ich świadków oraz analizuje zgromadzone dowody. Możliwe jest zlecanie dodatkowych ekspertyz lub opinii biegłych.
  • Wyrok Sądowy: Na zakończenie rozprawy sąd wydaje wyrok rozwodowy, który może dotyczyć rozwodu sam w sobie oraz kwestii pobocznych jak podział majątku, alimenty, opieka nad dziećmi.
  • Uprawomocnienie Wyroku: Jeśli żadna ze stron nie skorzysta z prawa odwołania lub po rozpatrzeniu apelacji, wyrok staje się prawomocny. Oznacza to, że rozwód jest oficjalny i nie podlega już zmianie.

3. Kwestie Majątkowe.

Porady dotyczące podziału majątku wspólnego, w tym jakie składniki majątku podlegają podziałowi i jak można to zorganizować.

Podczas rozwodu często konieczne jest rozstrzygnięcie różnych kwestii majątkowych. Oto główne z nich:

 • Podział Majątku Wspólnego: Rozdzielenie majątku nabytego przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa, w tym nieruchomości, środków finansowych, akcji, udziałów w firmach itp.Majątek Odrębny Małżonków**: Ustalenie, który majątek należy do majątku osobistego każdego z małżonków (np. majątek nabyty przed małżeństwem lub w wyniku darowizny, spadku).
 • Długi i Zobowiązania: Podział wspólnych długów i zobowiązań, takich jak kredyty hipoteczne, pożyczki czy karty kredytowe.
 • Alimenty na Byłego Małżonka: Określenie, czy i w jakiej wysokości jedna ze stron będzie zobowiązana do płacenia alimentów na rzecz drugiej strony.
 • Wartość Nakładów na Majątek Osobisty: Rozliczenie nakładów, które jeden z małżonków poczynił na majątek osobisty drugiego (np. wkład finansowy w remont domu będącego własnością jednego z małżonków).
 • Ustalenie Wartości Majątku: Wycena majątku wspólnego oraz majątku osobistego, jeśli były na niego poczynione wspólne nakłady.
 • Przyszłe Dochody i Emerytury: Ustalenie, jak podzielić przyszłe dochody, na przykład prawa do emerytury czy innych świadczeń.
 • Uzgodnienie Warunków Podziału: W przypadku, gdy małżonkowie mogą dojść do porozumienia, ustalenie warunków podziału majątku na drodze ugody.
 • Wykorzystanie Mediacji Majątkowej: W sytuacjach konfliktowych możliwość skorzystania z mediacji majątkowej w celu osiągnięcia porozumienia.
 • Zabezpieczenie Majątku: W niektórych przypadkach sąd może zdecydować o zabezpieczeniu majątku na czas trwania postępowania rozwodowego, aby zapobiec jego roztrwonieniu.
 • Kwestie Podatkowe: Rozważenie ewentualnych konsekwencji podatkowych podziału majątku.

4. Alimenty i Utrzymanie Dzieci

Informacje na temat alimentów na dzieci i ewentualnie na byłego małżonka, w tym jak są ustalane i co wpływa na ich wysokość. Doradztwo w zakresie ustalania opieki nad dziećmi, praw rodzicielskich i planowania kontaktów z dziećmi po rozwodzie.

Przy ustalaniu alimentów na dziecko istnieje kilka kluczowych kwestii, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Oto pięć najważniejszych z nich:

 • Potrzeby Dziecka: Najważniejsze jest ustalenie rzeczywistych potrzeb dziecka, w tym wydatków na edukację, opiekę zdrowotną, codzienne utrzymanie, zajęcia dodatkowe oraz inne specyficzne potrzeby.
 • Możliwości Finansowe Rodziców: Alimenty powinny być ustalone z uwzględnieniem aktualnych i realnych możliwości finansowych obu rodziców, co obejmuje ich dochody, majątek oraz inne zobowiązania finansowe.
 • Zasada Proporcjonalności: Wysokość alimentów powinna być proporcjonalna do zarobków i sytuacji życiowej rodziców, tak aby zapewnić dziecku adekwatny do ich możliwości standard życia.
 • Stałość i Regularność Płatności: Alimenty powinny być wypłacane regularnie i na czas, aby zapewnić ciągłość i stabilność opieki nad dzieckiem.
 • Możliwość Dostosowania Kwoty Alimentów: Konieczność przewidzenia możliwości przyszłych zmian w wysokości alimentów, na przykład w przypadku zmiany sytuacji życiowej lub finansowej jednego z rodziców lub zmieniających się potrzeb dziecka.

5. Dowody i Argumentacja

Wskazówki dotyczące gromadzenia dowodów, które mogą być kluczowe w procesie rozwodowym, oraz jak skutecznie argumentować swoje stanowisko.Przykładowe dowody w sprawach rozwodowych

 • Dowody na Zdradę np. nagrania , zrzut z ekranu 
 • Raport detektywa
 • Zdjęcia 
 • Świadkowie 
 • Opinie Ekspertów
 • Dokumentacja Finansowa
 • Dokumenty Medyczne lub Policyjne
 • 6.Mediacje i Rozwiązania Polubowne.

Jak Skutecznie Wygrać Sprawę Sądową – Rozwód

Stając przed sądem w sprawie rozwodowej, ważne jest, aby odpowiednio przygotować się do procesu. Oto kilka kluczowych wskazówek, które pomogą w skutecznym prowadzeniu sprawy:

 • 1. Znaczenie Dowodów: Dowody są fundamentem każdej sprawy sądowej. Jeśli zarzucasz małżonkowi zdradę, musisz przedstawić dowody na poparcie tego twierdzenia, na przykład zdjęcia czy wiadomości.
 • 2. Przygotowanie Pozwu: W pozwie rozwodowym ważne jest, aby szczegółowo opisać wszystkie istotne fakty i przedstawić dowody, które je popierają. Starannie opracowany pozew zwiększa szanse na korzystne rozstrzygnięcie sprawy.
 • 3. Reagowanie na Twierdzenia Strony Przeciwnej: Zgodnie z art. 230 k.p.c., jeśli nie zaprzeczysz twierdzeniom strony przeciwnej, sąd może uznać je za przyznane. Dlatego ważne jest, aby w odpowiedzi na pozew wyraźnie wskazać, z którymi faktami się nie zgadzasz.
 • 4. Prezentacja Własnej Wersji Wydarzeń: Ważne jest, aby przedstawić sądowi swoją wersję wydarzeń, wspartą dowodami. Powołaj się na konkretne fakty i dokumenty, które popierają Twoje stanowisko.
 • 5. Fakty Niezaprzeczone: Jeśli Twoje twierdzenia nie zostaną zaprzeczone przez stronę przeciwną, mogą one zostać uznane za fakt w sprawie. Dlatego kluczowe jest zaprzeczenie faktom przedstawionym przez przeciwnika.
 • 6. Powoływanie się na Konkretne Dowody: W odpowiedzi na pozew, ważne jest, aby powołać się na konkretne dowody, które obalają twierdzenia strony przeciwnej.
 • 7. Zgoda na Bezsporne Fakty: Wskazanie, które fakty są bezsporne, może przyspieszyć postępowanie dowodowe i ułatwić pracę sądu.
 • 8. Art. 229 k.p.c. – Przyznanie Faktów: Fakty przyznane przez stronę przeciwną, które nie budzą wątpliwości, nie wymagają dodatkowego dowodu.

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]