Home rozwód Rozwody Warszawa – Rozwód krok po kroku

Rozwody Warszawa – Rozwód krok po kroku

by ADWOKAT MARTA WNUK
rozwody Warszawa

Rozwody Warszawa – Rozwód krok po kroku

Rozwody Warszawa. Małżonków powinna łączyć szczególna więź, ale czy w praktyce faktycznie tak jest? Więź powinna przejawiać się we wspólnocie fizycznej, ekonomicznej, duchowej i emocjonalnej. W artykule 23 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mamy określone, iż małżonkowie zobowiązani są do wspólnego pożycia, do wspólnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą jest związek małżeński. Jednak czy małżonkowie rzeczywiście znają swoje obowiązki? 

O mnie 🏛

JAK POMAGAM ❓

KONTAKT ✅

Mimo iż mamy określenie, że jest to obowiązek, nie ma tutaj żadnego rygoru wymagalności. Przecież nie możemy zmusić małżonka do pewnego zachowania. Obowiązki określone w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym nie są wyliczone numeratywnie, lecz przykładowo. Dlaczego o tym mówię? Otóż istotne jest to w sytuacji, kiedy między małżonkami jest spór co do tego, kto poniósł wyłączną winę za rozpad pożycia. Niekiedy zmuszeni jesteśmy również wskazywać na drugiego małżonka okoliczności obciążające. Ponadto obowiązek wzajemnej pomocy dotyczy także małżonków żyjących w separacji, albowiem separacja nie rozrywa węzła małżeńskiego. Pamiętajmy, że w okresie separacji małżonkowie nie mogą zawrzeć innego małżeństwa.

A może Szybki ślub i szybki rozwód a narcyz

Tylko właściwe wypełnienie wzajemnych obowiązków oraz miłość i szacunek stwarzają prawidłowe warunki do wychowania potomstwa. Czy tak było w Twoim małżeństwie? Rozwód z winy – najważniejsze aspekty !

Rozwody Warszawa

Obowiązki pożycia składają się z trzech obszarów:

Duchowy

W pierwszej kolejności mówimy o obszarze duchowym. Składają się na niego miłość, zaufanie, lojalność, wyrozumiałość, szacunek i serdeczność.

Fizyczny

Kolejnym jest obszar fizyczności. Małżonkowie powinni utrzymywać stosunki cielesne w takim zakresie, na jakie pozwalają zdrowie oraz kondycja psychiczna i fizyczna.

Gospodarczy

Obszar ekonomiczny, inaczej nazywany więzią gospodarczą. Jest to generalnie wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego. Celem tej wspólności jest utrzymanie stopy życiowej małżonków na podobnym poziomie. Należy wspierać się w chorobie i w zdrowiu. Niestety z mojego doświadczenia mogę stwierdzić, że ten obszar często powoduje dużo konfliktów.

Czeka cię Pozew rozwodowy ?

Często dochodzi do konfliktów na tle władzy rodzicielskiej. Kodeks rodzinny i opiekuńczy jednoznacznie nie definiuje władzy rodzicielskiej. Przyjmuje się, że jest to ogół praw i obowiązków spoczywających na rodzicach. Przede wszystkim pamiętajmy, że dobro dziecka stanowi nadrzędną wartość.

Rozwody Warszawa – bo ludzie się nie kochają 

Okazuje się, że podstawowe prawa i obowiązki małżonków często przysparzają wielu trudności. Wiele małżeństw ma problemy na tle finansowym. Należy wskazać, iż kodeks rodzinny i opiekuńczy jako ustawowy ustrój majątkowy przyjął ustrój wspólności majątkowej. Obowiązuje w tych związkach, w których małżonkowie nie dokonali umownego ukształtowania łączących ich stosunków majątkowych.

Zapraszam Cię na mój kanał YouTube:

Pozew o rozwód  🎥

Alimenty 🎥 

Rozwody – Tego nie rób w Sądzie 🎥

Rozwód z Manipulantem 🎥

O czym jeszcze pamiętać?

W ustroju wspólności majątkowej czy masy majątkowej jest to w pierwszej kolejności majątek wspólny małżonków oraz majątki osobiste każdego z nich.

Ad 1. Przepis art. 47 § 1 KRO stanowi, że przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego małżonkowie mogą wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć, albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa. W myśl art. 51 KRO w razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później. Każdy z małżonków zarządza samodzielnie swoim majątkiem (art. 511 KRO). 

Często dostaję pytania: czy rozdzielność majątkowa jest zerwaniem więzi gospodarczej? Nie. Zmiana ustroju majątkowego ze wspólności ustawowej na rozdzielność nie jest zerwaniem tej więzi. Rozdzielność majątkowa

Obowiązki w małżeństwie – Głównie finansowe 

Ponadto musimy pamiętać, iż z chwilą zawarcia małżeństwa powstają obowiązki wynikające z artykułu 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Mówi on o przyczynieniu się do zaspokojenia potrzeb rodziny. Kolejnym istotnym obowiązkiem jest uprawnienie do reprezentacji małżonka wynikające z artykułu 29 KRO. Ponadto w artykule 28 KRO znajduje się uprawnienie do zaciągania zobowiązań służących zaspokojeniu potrzeb rodziny oraz obowiązek ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu.

Przeczytaj również: Decyzja o rozwodzie i co dalej.

Rozwód krok po kroku…

Z tytułu zobowiązań służących zaspokojeniu zwykłych potrzeb rodziny małżonkowie ponoszą odpowiedzialność solidarną. Niezależnie od tego, który z nich zobowiązanie zaciągnie. Dlatego też obowiązek rozliczeń wynikający z artykułu 45 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego należy rozliczyć również uwzględniając artykuły 23 i 27 KRO.

A co z podziałem majątku? Potrzebujesz wzoru? Wzór wniosku o podział majątku

Wspólność małżeńska to tak zwany ustawowy małżeński ustrój majątkowy. W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym w tym obszarze znajdziemy regulacje w artykułach od 31 do 46. Zasadą jest, że to, co małżonkowie nabędą w trakcie trwania małżeństwa stanowić będzie majątek wspólny.

Rozwody są modne?

Tak, jednakże to trudne przeżycie. Zawarcie małżeństwa to nie tylko sama forma zawarcia. Z tej regulacji wynikają również konsekwencje prawne. Zawarcie małżeństwa powoduje powstanie z dwóch niezależnych majątków osobistych nowej strefy i wspólnego majątku.

Najwięcej problemów przez pieniądze 

Jeżeli masz problem to możesz umówić się na konsultacje KONTAKT

Czy jeżeli nabyliśmy majątek ze swoich pieniędzy, to możemy się jakoś od tego uchronić? Domniemanie ustawowej wspólności można obalić. Jak? Kiedy małżonek faktycznie ma dowód na to, że pieniądze na zakup danej rzeczy pochodziły z majątku osobistego. Dowodami w sprawie mogą być przelewy, zeznania świadków bądź inne rzeczy wskazujące na tę okoliczność.

Rozwody Warszawa – Ważne!

O zaliczeniu poszczególnych przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego lub majątku osobistego (odrębnego) małżonków nie decydują złożone przez nich oświadczenia, że nabywany przedmiot wchodzi w skład określonej masy majątkowej. Samo oświadczenie – w razie pozostawania małżonków w ustroju małżeńskiej wspólności ustawowej – nie może stanowczo wyłączać skutków wynikających z przepisów art. 31-34 KRO. Przynależności konkretnego przedmiotu majątkowego do majątku wspólnego albo osobistego nie może zatem przesądzać przeprowadzona przez sąd ocena przesłanek sposobu wyrażania woli osoby dokonującej czynności prawnej, ani przesłanek tłumaczenia oświadczeń woli oraz badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy. 

[źródło: Postanowienie SN z dnia 2.3.2012 r., II CSK 363/11, LEX nr 1211142. 

Wyrok SA w Rzeszowie z dnia 24.10.2013 r., I ACa 29/13, LEX nr 1388938.]

Rozwód krok po kroku

Wynagrodzenie za pracę

Do majątku wspólnego małżonków należą wynagrodzenie za pracę i dochody.

Czy do majątku wspólnego wchodzą pieniądze z firmy?

Wierzytelności powstałe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie wchodzą do majątku wspólnego. Do majątku tego wchodzi natomiast tzw. czysty dochód z majątku osobistego. Ponadto należą do niego dochody pobrane po ustaniu wspólności ustawowej z majątku wspólnego, jeżeli były wymagalne przed ustaniem wspólności.

Zarządzanie wspólnym majątkiem

Zarząd majątkiem wspólnym 

Ponadto artykuł 36 § 2 zd. 1 KRO statuuje, że „każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, chyba że przepisy poniższe stanowią inaczej”. W przepisie tym wyrażono zasadę samodzielnego wykonywania zarządu majątkiem wspólnym przez każdego z małżonków. Jest to określane jako zasada autonomii małżonków.

[źródło: III CZP 76/90, OSNCP 1991, Nr 10–12, poz. 117.  J. Słyk, Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotycząca majątku małżonków, Jurysta 2004, Nr 11–12, s. 43; J. Strzebińczyk, Nowelizacja przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie małżeńskiego prawa majątkowego, cz. I, Rejent 2004, Nr 8, s. 153; Idem, Prawo rodzinne, Warszawa 2010, s. 127. ] 

Odpowiedzialność za długi

Czy będę odpowiadać za długi?

Zasadą jest, że jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązania za zgodą drugiego małżonka, wówczas wie, czy wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego. Jednakże przepisy w tym zakresie zostały znowelizowane. Artykuł 41 §1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mówi, że wierzyciel może żądać zaspokojenia z całego majątku wspólnego małżonków tylko wtedy, gdy małżonek zaciągnął zobowiązania za zgodą drugiego małżonka. Co w sytuacji, gdy zobowiązanie zostało zaciągnięte bez zgody? Albo gdy zobowiązania jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej? Wówczas wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika oraz wymienionych w aktualnym brzmieniu artykułu 41 §2 Kodeksu rodzinnego składników majątku wspólnego.

Czy można ustalić nierówny podział majątku?

Jest to wyjątek od zasady. Po pierwsze: przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego winny być różne. A zatem pytanie do Ciebie: jaka była różnica w zarobkach? Jednakże ważne jest, czy ta przesłanka nie jest oceniana tylko w aspekcie ekonomicznym. Wyobraźmy sobie, że żona wychowała pięcioro dzieci i bezpośrednio sprawowała przez wiele lat opiekę nad nimi. W orzecznictwie i judykaturze przyjmuje się, iż należy uwzględnić stopień, w jakim małżonkowie pracowali we wspólnym gospodarstwie domowym. Istotne jest również zaangażowanie w wychowanie dzieci. Ponadto powiększenie majątku wspólnego może być efektem sytuacji niewymagających jakichkolwiek wysiłków małżonka. Sprawa o podział majątku. Była żona chce pieniędzy.

Dlatego w celu ustalenia nierównych udziałów w majątku małżonków muszą zajść ku temu pewne ważne powody. Przede wszystkim należy poddać ocenie zachowanie drugiego małżonka oraz zbadać okoliczności w sprawie. Czy któryś z małżonków nieprawidłowo wywiązywał się z obowiązków małżeńskich?

Rozwody Warszawa

Należy dopuścić w drodze wyjątku i w szczególnie uzasadnionych wypadkach możliwość zastosowania przewidzianej w art. 5 KC konstrukcji nadużycia prawa w sprawach, w których wierzyciel jednego z małżonków dochodzi na podstawie art. 52 § 1a KRO w procesie przeciwko obojgu małżonkom ustanowienia między nimi rozdzielności majątkowej. 

Ad 1. Sąd Najwyższy stwierdził, że art. 52 KRO w pierwotnym brzmieniu umożliwiał zniesienie przez sąd istniejącej między małżonkami wspólności majątkowej na żądanie jednego z nich, uzasadnione ważnymi powodami. Przyznane w § 1 każdemu z małżonków uprawnienie do żądania z ważnych powodów zniesienia przez sąd wspólności majątkowej stanowi środek ochrony ich interesów oraz interesów założonej przez nich rodziny [Źródło: Por. wyrok SN z dnia 13.5.1997 r., III CKN 51/97, OSNC 1997, Nr 12, poz. 194.].

Ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej między małżonkami, którzy pozostawali we wspólności ustawowej lub umownej, z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa jest dopuszczalne w zasadzie tylko wtedy, gdy z powodu separacji faktycznej (życia w rozłączeniu) niemożliwe było już w tym dniu ich współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym.

[źródło: Wyrok SN z dnia 11.12.2008 r., II CSK 371/08, OSNC 2009, Nr 12, poz. 171, LEX nr 490945.]

Rozwody Warszawa – krok po kroku

Przede wszystkim Sąd Rejonowy będzie sprawdzał okoliczności w sprawie. Często zdarza się, że sądy ustanawiają rozdzielność majątkową z uwagi na fakt, iż strony żyją w głębokim konflikcie i nie współdziałają w zarządzie majątkiem wspólnym co najmniej od jakiegoś czasu. Są to ważne powody przemawiające za ustaleniem rozdzielności majątkowej. Dlatego też każdy z małżonków może z ważnych powodów żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności. Ponadto w wyjątkowych przypadkach sąd może ustanowić rozdzielność z dniem wcześniejszym. Ma to miejsce najczęściej w sytuacji, gdy wcześniej małżonkowie nie żyli ze sobą i nie współpracowali.

Jaki jest haczyk? Otóż trzeba wystąpić do sądu o zniesienie współwłasności jeszcze przed datą uprawomocnienia się rozwiązania małżeństwa. Dlatego też w orzecznictwie ugruntował się podgląd, który dopuszcza orzeczenie o zniesieniu wspólności majątkowej z datą wsteczną, kiedy już jesteśmy po rozwiązaniu małżeństwa. Jednakże musi być warunek. Powództwo musi zostać wytoczone przed uprawomocnieniem się wyroku rozwodowego. W tym zakresie wypowiedział się Sąd Najwyższy w 1994 r [źródło: Por.: uchwała SN z dnia 14.4.1994 r., III CZP 44/94, OSNC 1994, Nr 10, poz. 190].

 

Przeczytaj również:

Rozwód i co dalej?

Ile trwa rozwód w Warszawie? I ile kosztuje?

Jak zacząć rozwód?

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]