Kontakty z dzieckiem – Co zrobić, gdy rodzic nie przestrzega decyzji Sądu?

by ADWOKAT MARTA WNUK
Kontakty z dzieckiem

Gdy ustalone przez sąd kontakty z dzieckiem są ignorowane lub niewłaściwie realizowane przez drugiego rodzica, nie można tego lekceważyć. Orzeczenia sądowe w tej materii są obowiązujące i muszą być przestrzegane.

Co Można Zrobić w Przypadku Niewywiązywania się z Obowiązków?

1. Sądowe Sankcje Finansowe:

Sąd opiekuńczy może zagrozić drugiemu rodzicowi nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku wydania dziecka na kontakt. Za każde takie zaniedbanie może być nałożona znacząca kara finansowa.

Jeśli chodzi o sprawy sądowe dotyczące zagrożenia nakazaniem zapłaty za naruszenie postanowień sądu, szczególnie w kontekście kontaktów z dzieckiem, istotne jest przygotowanie dobrze uargumentowanego wniosku do sądu. Poniżej przedstawiam przykładowy wpis, który może posłużyć jako podstawa do zrozumienia procesu oraz dalszych działań prawnych.

Jak Działać, Gdy Drugi Rodzic Narusza Postanowienia Sądu o Kontakty z Dzieckiem?

Stoisz przed trudnym zadaniem egzekwowania praw do kontaktów z dzieckiem, gdy drugi rodzic lekceważy lub narusza postanowienia sądu? Rozwiązaniem może być wniosek do sądu o zagrożenie nakazaniem zapłaty. To skuteczne narzędzie, które sąd stosuje w celu egzekwowania swoich decyzji.

Kiedy można złożyć wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty?

Jeśli posiadasz sądowe postanowienie ustalające Twoje prawa do kontaktów z dzieckiem, a drugi rodzic nie wywiązuje się z nich, masz prawo zwrócić się do sądu z wnioskiem o nałożenie sankcji finansowych. Sąd ma możliwość zagrożenia stronie naruszającej postanowienia nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie.

Jakie są warunki?

Sąd może ustalić, że za każdorazowe niewydanie dziecka, nieumozliwienie kontaktu czy inne naruszenie postanowień, drugi rodzic będzie zobowiązany do zapłaty określonej kwoty. Kluczowe jest przedstawienie sądowi dowodów na naruszenia, które mogą obejmować komunikację z drugim rodzicem, zeznania świadków, dokumentację z placówek edukacyjnych dziecka itp.

Co się dzieje po złożeniu wniosku?

Sąd analizuje zgromadzone materiały dowodowe i na ich podstawie może wydać postanowienie zagrożenia nakazaniem zapłaty. Jeśli naruszenia będą kontynuowane, sąd na podstawie kolejnego wniosku może nakazać zapłatę ustalonej wcześniej kwoty.

Czy proces jest skomplikowany?

Choć proces ten może wydawać się zawiły, w rzeczywistości jest dobrze uregulowany i ma na celu ochronę praw dziecka do kontaktów z rodzicem. Warto skonsultować się z prawnikiem, który pomoże przygotować wniosek oraz reprezentować Twoje interesy w sądzie.

Znaczenie działań sądowych

Zagrożenie nakazaniem zapłaty to nie tylko narzędzie zapewniające realizację postanowień sądu, ale także środek ochrony praw dziecka. Każde dziecko ma prawo do utrzymania więzi z obydwoma rodzicami, a sądowe postanowienia w tej materii są obowiązujące i powinny być respektowane przez obie strony.

Wniosek do sądu – działaj teraz!

Jeśli zmagasz się z problemem niewłaściwego wykonywania przez drugiego rodzica orzeczeń sądu dotyczących kontaktów z dzieckiem, nie czekaj. Skonsultuj się z adwokatem i zainicjuj postępowanie sądowe. Twoje prawa oraz dobro dziecka są na pierwszym miejscu.

2. Syndrom Gardnera – Manipulacja Dzieckiem:

Jeżeli dziecko odrzuca kontakt z jednym z rodziców pod wpływem drugiego, może to być objaw syndromu alienacji rodzicielskiej (syndromu Gardnera), gdzie jedno z rodziców negatywnie wpływa na percepcję drugiego przez dziecko.

Reasumując – Jak Postępować w Sytuacji Naruszenia Obowiązków?

  • Zgłoś się do sądu z wnioskiem o wyegzekwowanie kontaktów (opłata sądowa wynosi 100 zł).
  • Zbierz i przedstaw sądowi dowody na naruszenia.
  • Złoż wniosek o nadzór
  • Postanowienie sądu powinno jasno określać rodzaj naruszenia i ustalać konkretną kwotę kary za każde naruszenie.

Prawomocne Postanowienie Sądu:

Jeśli sąd wyda prawomocne postanowienie o zapłacie, staje się ono tytułem wykonawczym i może być podstawą do egzekucji bez dodatkowej klauzuli wykonalności. Sądy skutecznie stosują powyższe rozwiązanie, co w praktyce prowadzi do poprawy sytuacji kontaktowej między dzieckiem a rodzicem.

Jeśli znajdujesz się w sytuacji, gdzie walczysz o prawo do kontaktów z dzieckiem, nie zwlekaj z działaniem. Pamiętaj, że Twoje prawa są chronione prawnie, a sąd ma obowiązek chronić Twoje i dziecka interesy. Skontaktuj się z namiKONSULTACJA.

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]