rozwód

Choroba psychiczna przy rozwodzie. Wina przy rozwodzie.

Choroba psychiczna przy rozwodzie

Choroba psychiczna przy rozwodzie

“Pani Mecenas, żona jest chora psychicznie, chce rozwodu z jej winy” “Niech Sąd ją sprawdzi…. Niech Sąd ją przebada”

Niestety ……

Choroba psychiczna przy rozwodzie

Kilka spraw prowadziłam gdzie osoba była chora  np. zaburzenia emocjonalne, schizofrenia, upośledzenie umysłowe

Choroba psychiczna nie jest wystarczającą przesłanką by orzec winę ! Niestety ….

Nie można obwinić za rozkład pożycia małżeńskiego osoby cierpiącej na przemijające zakłócenia psychiczne.

Choroba psychiczna przy rozwodzie

A KIEDY BĘDZIE WINA  ?

Tylko wtedy  gdy
1. Niepoczytalność
2. w wypadku przemijających zakłóceń psychicznych, jeżeli w tych stanach dana osoba dopuściła się działania lub zaniechania, które doprowadziło do powstania  rozkładu pożycia małżeńskiego.

Rozwód – Wina małżonka a utrata majątku ?

Choroba psychiczna przy rozwodzie

Osoba, u której występują objawy choroby psychicznej musi zostać poddana szczegółowym badaniom przez biegłego lekarza z dziedziny psychiatrii.

Choroba psychiczna przy rozwodzie

UNIEWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA

Występująca u małżonka w okresie zawierania związku małżeńskiego choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy może stanowić podstawę do żądania unieważnienia małżeństwa !

Uwaga : choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy wystąpią po zawarciu związku małżeńskiego, to nie mogą one stanowić podstawy do unieważnienia małżeństwa, mogą natomiast być uznane za powody powstania rozkładu pożycia i – w rezultacie – usprawiedliwiać żądanie separacji lub rozwodu.

Doświadczenie życiowe wskazuje na to, że poważna choroba psychiczna bardzo często powoduje zerwanie więzi duchowej między małżonkami, zaś brak tej więzi może być objawem rozkładu pożycia.

 

OPOWIEM WAM HISTORIĘ :

Sąd Apelacyjny w Krakowie (sygnatura akt: I ACa 953/10). W sprawie, którą zajmował się krakowski sąd, mąż domagał się orzeczenia rozwodu. Wskazał, że żona opuściła dom, co przyczyniło się do rozpadu pożycia małżeńskiego. Kobieta z kolei twierdziła, iż przyczyną jej wyprowadzki było naganne zachowanie męża przejawiające się w zbieraniu i gromadzeniu bezużytecznych przedmiotów. Co więcej, mężczyzna absolutnie nie chciał leczyć swojej przypadłości. Małżonkowie są zobowiązani do współdziałania dla dobra swojej rodziny Z ustaleń sądu okręgowego wynika, że mąż zbierał leżące na ulicy różnego rodzaju przedmioty (grzebienie, kapsle) i przynosił je do domu. Wszelkie próby zmuszenia go do skorzystania z pomocy psychiatrycznej albo posprzątania mieszkania kończyły się awanturami. Kategoryczna niechęć do podjęcia leczenia oraz narastający konflikt między małżonkami spowodowały, że kobieta podjęła decyzję o wyprowadzce. Biegli uznali, że stwierdzone u mężczyzny ograniczone zaburzenia osobowości w postaci nieakceptowania społecznych norm w zakresie higieny związanej z gromadzeniem przedmiotów oraz lekceważenia uciążliwości tego faktu dla otoczenia nie świadczą o chorobie psychicznej.
Stwierdzili jednak, że zdolność kierowania przez niego postępowaniem w tym zakresie jest ograniczona w stopniu znacznym. Zdaniem sądu okręgowego mąż świadomie naruszał zasadę z art. 23 krio, gdyż nie współdziałał dla dobra rodziny.
Przemawia to za przypisaniem mu winy za rozpad małżeństwa.

Choroba psychiczna przy rozwodzie

I uwaga:

W wyniku Apelacji

Sprawa trafiła do sądu apelacyjnego, który zmienił zaskarżony wyrok. Uznał mianowicie, iż rozpad pożycia małżeńskiego nastąpił z niezawinionej przyczyny leżącej po stronie męża.

Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie, SA wskazał, że okoliczność, iż dana osoba nie cierpi na chorobę psychiczną, nie oznacza możliwości przypisania winy za rozpad związku, skoro jej zachowanie jest niezależne od jej woli. Nawet wówczas, gdy taki ktoś tylko czasami przejawia zakłócenia psychiczne, ktre są uciążliwe dla domowników. W tej sprawie sąd apelacyjny uznał, że rozpad związku nastąpił z niezawinionych przyczyn leżących po stronie męża. Żona zaś nie ponosi żadnej winy za rozpad małżeństwa.

Choroba psychiczna przy rozwodzie

W literaturze przedmiotu uważa się, że sam fakt wystąpienia u małżonka choroby psychicznej nie przesądza jednoznacznie o zasadności żądania rozwodu z tej przyczyny. Wykazać należy przede wszystkim związek choroby psychicznej z trwałym i zupełnym rozkładem pożycia małżonków oraz brak negatywnych przesłanek orzeczenia rozwodu.

 

Wina za rozpad małżeństwa w przypadku choroby psychicznej małżonka

O ile nie jest możliwe przypisanie dotkniętemu chorobą małżonkowi wyłącznej winy za rozpad małżeństwa, o tyle „choroba psychiczna małżonka nie wyklucza przypisania mu współwiny trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego” (wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 5 stycznia 2001 r. V CKN 915/00, Legalis)

Więcej o winie Wina męża. Wina żony ? Znęcanie się ? Zdrada ?

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zadzwoń