POZEW O ROZWÓD –  Jak napisać pozew o rozwód ?

Z pewnością w internecie jest dużo różnych wzorów pozwów o rozwód. Czy je polecam ? Zdecydowanie nie 😉

Swojego wzoru też nie polecam – Dlaczego ? Nie ma czegoś takiego jak wzór pozwu o rozwód. Sytuacja małżeństwa jest zawsze inna i inne rzeczy są istotne. Należy poznać twoją sytaucję i historię i wtedy można sporządzić odpowiedni pozew o rozwód.

Naprawdę, pozew o rozwód – to bardzo poważna rzecz 😉 Konsekwencję mogą być bolesne. Należy to przemyśleć, gdyż koszt napisania pozwu przez Adwokata dla przykładu w mojej Kancelarii waha się od 400- 600 złotych brutto. Jeżeli potrzebujesz informacji zapraszam do kontaktu.

Jeżeli jednak chcesz podjąć się sporządzenia pozwu. Zamieszczam dla Ciebie najważniejsze rzeczy .

 

POZEW O ROZWÓD

Wnoszę o:

 1. rozwiązanie przez rozwód małżeństwa powódki___ _  z pozwanym ____, zawartego w dniu ______  – z wyłącznej winy pozwanego _____;
 1. powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim _____ urodzonym dnia _______ matce –, z jednoczesnym ustaleniem, iż miejscem zamieszkania dziecka będzie każdorazowe miejsce zamieszkania matki;
 1. na postawie art. 111 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego pozbawienie pozwanego ______ władzy rodzicielskiej wobec małoletniego _____e – z uwagi na to, iż w rażący sposób zaniedbuje swe obowiązki, naruszając przez to dobro dziecka.
 1. zasądzenie od pozwanego _______ na rzecz małoletniego _______ alimentów w kwocie po 1500,00 złotych miesięcznie, płatnych do rąk matki _____ do dnia 10 dnia każdego miesiąca, wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia wniesienia pozwu;
 1. zasądzenie od pozwanego______ na rzecz powódki ______ alimentów w kwocie po 2000,00 złotych miesięcznie, płatnych do dnia 10 dnia każdego miesiąca, wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia wniesienia pozwu;
 1. odstąpienie od ustalania sposobu kontaktowania się pozwanego z małoletnim synem;
 1. udzielenie zabezpieczenia roszczenia na podstawie art. 730 § 1 i 2 k.p.c. na czas trwania procesu, poprzez zasądzenie od pozwanego_____ tytułem zaspokojenia potrzeb rodziny kwoty po 3500,00 złotych miesięcznie, płatnych do 10 dnia każdego miesiąca do rąk powódki ________ , wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia wniesienia pozwu;
 1. zobowiązanie pozwanego do przedłożenia deklaracji podatkowej za 2018 rok, oraz zaświadczenia z zakładu pracy, w którym obecnie pozwany jest zatrudniony, o wszelkich świadczeniach finansowych uzyskiwanych z tytułu umowy o pracę m.in. wynagrodzenia, tzw. 13-stki, premii i innych, celem ustalenia wysokości miesięcznych dochodów uzyskiwanych przez pozwanego, oraz jego możliwości finansowych;
 1. zobowiązanie pozwanego do przedłożenia wyciągów z kont ze wszystkich kont bankowych jakie pozwany posiada za okres 3 lat wstecz;
 2. zobowiązanie pozwanego do przedłożenia bilingów rozmów telefonicznych za okres 3 lat wstecz
 3. zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki zwrotu kosztów postępowania sądowego, w tym zwrotu kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych;
 1. na zasadzie art. 1481 § 3 k.p.c. rozpoznanie niniejszej sprawy na rozprawie;
 1. przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność  powódki;
 1. wydanie wyroku zaocznego w przypadku zrealizowania się przesłanek z art. 339 k.p.c.;
 1. nieprzeprowadzenie mediacji w trybie art. 436 KPC.

Ponadto wnoszę o:

 1. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z  zeznań powódki ______przesłuchanej w charakterze strony na okoliczność uzasadnionych potrzeb małoletniego dziecka, uzasadnionych potrzeb powódki, możliwości zarobkowych matki i ojca małoletniego, kosztów utrzymania dziecka, trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, przyczyn rozpadu związku małżeńskiego;
 1. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentów załączonych do niniejszego pozwu w postaci: 
 • skróconego odpisu aktu małżeństwa;
 • skróconego odpisu aktu urodzenia.

-na okoliczności w nich wskazane;

POZEW O ROZWÓD

Czyniąc zadość wymaganiom pozwu, wskazanym w art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c., wskazuję, iż w przedmiotowej sprawie mediacja i inne formy polubownego rozwiązania sporu, są bezcelowe albowiem uczucia małżonków na chwilę obecną całkowicie wygasły i nie chcą oni podejmować prób ratowania związku małżeńskiego. 

Powódka wielokrotnie próbowała ratować małżeństwo, jednakże wszelkie próby kończyły się niepowodzeniem.

 

Stron nie łączą już więzy fizyczne i emocjonalne, jak również więzy gospodarcze. Wobec powyższego, jako że dalsze utrzymanie małżeństwa jest całkowicie bezprzedmiotowe, powódka wnosi o rozpoznanie sprawy przez tut. Sąd.

 

POZEW O ROZWÓD

 

Porozumienie rodzicielskie

Porozumienie rodzicielskie - Jak napisać porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, utrzymania kontaktów.  W pierwszej kolejności na górze proponuję określić…
CZYTAJ WIĘCEJ

Pozew z winy żony. I dzieci przy ojcu.

Pozew z winy - Jak napisać pozew z winy żony i dzieci przy ojcu ?   W pierwszej kolejności prosimy…
CZYTAJ WIĘCEJ

Nie chcę rozwodu.

Nie chcę rozwodu. Co mamy napisać w piśmie?  Wnoszę o oddalenie pozwu w całości. Należy wykazać, iż  nie doszło do…
CZYTAJ WIĘCEJ

Rozwód – Jak napisać pozew o rozwód ?

Rozwód   Rozwód - co powinien zawierać pozew !!!  Możesz znaleść 1ooooo wzorów ale żaden nie będzie idealny. Dlaczego ?…
CZYTAJ WIĘCEJ

Co z biznesem jednego małżonka po rozwodzie? Podział majątku

„Jestem w trakcie rozwodu, a przede mną sprawa o podział majątku. Niestety szykuje się walka o pieniądze z mojego biznesu.…
KONTYNUUJ CZYTANIE

Alkoholizm jako wina w Rozwodzie. Jak napisać uzasadnienie ?

Alkoholizm to bardzo ważny problem .....To wina w rozpadzie małżeństwa.  Jak napisać uzasadnienie pozwu... Alkoholizm- jak uzasadnić przyczynę rozpadu małżeństwa  …
KONTYNUUJ CZYTANIE

Pozbawienie władzy rodzicielskiej – Jak pozbawić władzy rodzicielskiej?

Pozbawienie władzy rodzicielskiej W jaki sposób można pozbawić władzy rodzicielskiej rodzica, który wykonuje ją w sposób nieprawidłowy. Co należy w takiej…
KONTYNUUJ CZYTANIE
Potrzebuję Adwokata - Zadzwoń