Pozew o rozwód – Jak napisać pozew o rozwód?

by ADWOKAT MARTA WNUK
POZEW O ROZWÓD

Pozew o rozwód to dokument, który musi być precyzyjnie przygotowany. Oto główne punkty, które należy uwzględnić:

 • 1. Podstawa Prawna Rozwodu: Czy rozwód ma być z orzeczeniem o winie jednego z małżonków, czy bez orzekania o winie?
 • 2. Kwestie Dotyczące Dzieci: Ustalenie, kto ma sprawować władzę rodzicielską, gdzie dziecko będzie mieszkać, jak będą wyglądać kontakty z drugim rodzicem.
 • 3. Alimenty: Zarówno na rzecz dzieci, jak i ewentualnie na rzecz małżonka.
 • 4. Rozstrzygnięcia Co do Majątku: Podział majątku wspólnego, w tym ewentualne długi.
  5. Inne Wnioski: Wnioski o zabezpieczenie alimentów na czas trwania procesu, wnioski o przedstawienie dokumentów finansowych itp.

 Przykładowe Dowody w Sprawie o Rozwód

 • 1. Dokumentacja Finansowa: Wyciągi bankowe, deklaracje podatkowe, zaświadczenia o zarobkach.
 • 2. Dowody z Zachowań Strony Pozwanej: Wiadomości, e-maile, nagrania, które mogą świadczyć o przyczynach rozpadu małżeństwa.
 • 3. Świadkowie: Zeznania osób trzecich, które mogą potwierdzić zarzuty zawarte w pozwie.
 • 4. Eksperckie Opinie Psychologiczne: W przypadku twierdzeń o nadużyciach psychicznych lub manipulacji.

Dlaczego Pozew Musi Być Indywidualny?

Każdy przypadek rozwodowy jest unikalny i wymaga indywidualnego podejścia. Uniwersalny wzór pozwu nie odzwierciedla specyfiki i niuansów konkretnego przypadku, dlatego ważne jest dostosowanie treści pozwu do osobistej sytuacji i celów, jakie ma osiągnąć strona wnosząca pozew.

Jak napisać pozew o rozwód?

Z pewnością w internecie jest dużo różnych wzorów pozwów o rozwód. Czy je polecam? Zdecydowanie nie 😉 . Swojego wzoru też nie polecam. Dlaczego? Przede wszystkim nie ma czegoś takiego jak wzór pozwu o rozwód. Sytuacja każdego małżeństwa jest zawsze inna i inne rzeczy są istotne. Należy poznać konkretną historię i dopiero wtedy przystąpić do sporządzenia odpowiedniego pozwu.Pozew o rozwód to naprawdę bardzo poważna rzecz. Konsekwencję mogą być bolesne i dlatego należy to przemyśleć. Koszt napisania pozwu przez adwokata waha się od 400- 600 złotych brutto. Jeżeli potrzebujesz informacji, zapraszam do kontaktu. Jeżeli jednak chcesz samodzielnie podjąć się sporządzenia pozwu, zamieszczam dla Ciebie najważniejsze informacje.

Pozew o rozwód – WZÓR

Wnoszę o:

 1. rozwiązanie przez rozwód małżeństwa powódki___ _  z pozwanym ____, zawartego w dniu ______  – z wyłącznej winy pozwanego _____;
 1. powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim _____ urodzonym dnia _______ matce –, z jednoczesnym ustaleniem, iż miejscem zamieszkania dziecka będzie każdorazowe miejsce zamieszkania matki;
 1. na postawie art. 111 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego pozbawienie pozwanego ______ władzy rodzicielskiej wobec małoletniego _____e – z uwagi na to, iż w rażący sposób zaniedbuje swe obowiązki, naruszając przez to dobro dziecka.
 2. zasądzenie od pozwanego _______ na rzecz małoletniego _______ alimentów w kwocie po 1500,00 złotych miesięcznie, płatnych do rąk matki _____ do dnia 10 dnia każdego miesiąca, wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia wniesienia pozwu;
 3. zasądzenie od pozwanego______ na rzecz powódki ______ alimentów w kwocie po 2000,00 złotych miesięcznie, płatnych do dnia 10 dnia każdego miesiąca, wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia wniesienia pozwu;
 4. odstąpienie od ustalania sposobu kontaktowania się pozwanego z małoletnim synem;
 5. udzielenie zabezpieczenia roszczenia na podstawie art. 730 § 1 i 2 k.p.c. na czas trwania procesu, poprzez zasądzenie od pozwanego_____ tytułem zaspokojenia potrzeb rodziny kwoty po 3500,00 złotych miesięcznie, płatnych do 10 dnia każdego miesiąca do rąk powódki ________ , wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia wniesienia pozwu;

Pozew o rozwód – cd.

 1. zobowiązanie pozwanego do przedłożenia deklaracji podatkowej za 2018 rok, oraz zaświadczenia z zakładu pracy, w którym obecnie pozwany jest zatrudniony, o wszelkich świadczeniach finansowych uzyskiwanych z tytułu umowy o pracę m.in. wynagrodzenia, tzw. 13-stki, premii i innych, celem ustalenia wysokości miesięcznych dochodów uzyskiwanych przez pozwanego, oraz jego możliwości finansowych;
 2. zobowiązanie pozwanego do przedłożenia wyciągów z kont ze wszystkich kont bankowych jakie pozwany posiada za okres 3 lat wstecz;
 3. zobowiązanie pozwanego do przedłożenia bilingów rozmów telefonicznych za okres 3 lat wstecz
 4. zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki zwrotu kosztów postępowania sądowego, w tym zwrotu kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych;
 5. na zasadzie art. 1481 § 3 k.p.c. rozpoznanie niniejszej sprawy na rozprawie;
 6. przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powódki;
 7. wydanie wyroku zaocznego w przypadku zrealizowania się przesłanek z art. 339 k.p.c.;
 8. nieprzeprowadzenie mediacji w trybie art. 436 KPC.

Pozew o rozwód – Dowody

Ponadto wnoszę o:

16. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z  zeznań powódki ______przesłuchanej w charakterze strony na okoliczność uzasadnionych potrzeb małoletniego dziecka, uzasadnionych potrzeb powódki, możliwości zarobkowych matki i ojca małoletniego, kosztów utrzymania dziecka, trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, przyczyn rozpadu związku małżeńskiego;

17. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentów załączonych do niniejszego pozwu w postaci: 

 • skróconego odpisu aktu małżeństwa;
 • skróconego odpisu aktu urodzenia.

– na okoliczności w nich wskazane;

Czyniąc zadość wymaganiom pozwu, wskazanym w art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c., wskazuję, iż w przedmiotowej sprawie mediacja i inne formy polubownego rozwiązania sporu są bezcelowe, albowiem uczucia małżonków na chwilę obecną całkowicie wygasły i nie chcą oni podejmować prób ratowania związku małżeńskiego.  Powódka wielokrotnie próbowała ratować małżeństwo, jednakże wszelkie próby kończyły się niepowodzeniem. Stron nie łączą już więzy fizyczne i emocjonalne, jak również więzy gospodarcze. Wobec powyższego, jako że dalsze utrzymanie małżeństwa jest całkowicie bezprzedmiotowe, powódka wnosi o rozpoznanie sprawy przez tut. Sąd.

Podsumowanie

Sprawa nie może być zamknięta nawet na żądanie osoby uchodzącej za osobę pokrzywdzoną.

Składając pozew zapewne zakładasz, że wszystko będzie dobrze. Jednakże musisz wziąć pod uwagę, że stanowiska stron się zmieniają i można się zaskoczyć.

Wiem z doświadczenia, że sprawy sądowe mogą ciągnąć się latami. Dlatego koniecznie pamiętaj, aby dobrze się przygotować i zebrać dowody. Przede wszystkim jednak skonsultuj się z prawnikiem. Dobry pełnomocnik wykaże się dużą empatią i szczerze porozmawia z tobą o możliwościach i o tym, jakie kroki najlepiej podjąć. Czasami nie warto ryzykować i lepiej powierzyć sprawę doświadczonej osobie.

W pewnych sytuacjach wystarczy telefoniczna konsultacja. W razie wątpliwości dzwoń! (Cennik)

 

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]