rozwód

POZEW O ROZWÓD Jak napisać pozew o rozwód ?

POZEW O ROZWÓD –  Jak napisać pozew o rozwód ?

Z pewnością w internecie jest dużo różnych wzorów pozwów o rozwód. Czy je polecam ? Zdecydowanie nie 😉

Swojego wzoru też nie polecam – Dlaczego ? Nie ma czegoś takiego jak wzór pozwu o rozwód. Sytuacja małżeństwa jest zawsze inna i inne rzeczy są istotne. Należy poznać twoją sytaucję i historię i wtedy można sporządzić odpowiedni pozew o rozwód.

Naprawdę, pozew o rozwód – to bardzo poważna rzecz 😉 Konsekwencję mogą być bolesne. Należy to przemyśleć, gdyż koszt napisania pozwu przez Adwokata dla przykładu w mojej Kancelarii waha się od 400- 600 złotych brutto. Jeżeli potrzebujesz informacji zapraszam do kontaktu.

Jeżeli jednak chcesz podjąć się sporządzenia pozwu. Zamieszczam dla Ciebie najważniejsze rzeczy .

 

POZEW O ROZWÓD

Wnoszę o:

 1. rozwiązanie przez rozwód małżeństwa powódki___ _  z pozwanym ____, zawartego w dniu ______  – z wyłącznej winy pozwanego _____;
 1. powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim _____ urodzonym dnia _______ matce –, z jednoczesnym ustaleniem, iż miejscem zamieszkania dziecka będzie każdorazowe miejsce zamieszkania matki;
 1. na postawie art. 111 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego pozbawienie pozwanego ______ władzy rodzicielskiej wobec małoletniego _____e – z uwagi na to, iż w rażący sposób zaniedbuje swe obowiązki, naruszając przez to dobro dziecka.
 1. zasądzenie od pozwanego _______ na rzecz małoletniego _______ alimentów w kwocie po 1500,00 złotych miesięcznie, płatnych do rąk matki _____ do dnia 10 dnia każdego miesiąca, wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia wniesienia pozwu;
 1. zasądzenie od pozwanego______ na rzecz powódki ______ alimentów w kwocie po 2000,00 złotych miesięcznie, płatnych do dnia 10 dnia każdego miesiąca, wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia wniesienia pozwu;
 1. odstąpienie od ustalania sposobu kontaktowania się pozwanego z małoletnim synem;
 1. udzielenie zabezpieczenia roszczenia na podstawie art. 730 § 1 i 2 k.p.c. na czas trwania procesu, poprzez zasądzenie od pozwanego_____ tytułem zaspokojenia potrzeb rodziny kwoty po 3500,00 złotych miesięcznie, płatnych do 10 dnia każdego miesiąca do rąk powódki ________ , wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia wniesienia pozwu;
 1. zobowiązanie pozwanego do przedłożenia deklaracji podatkowej za 2018 rok, oraz zaświadczenia z zakładu pracy, w którym obecnie pozwany jest zatrudniony, o wszelkich świadczeniach finansowych uzyskiwanych z tytułu umowy o pracę m.in. wynagrodzenia, tzw. 13-stki, premii i innych, celem ustalenia wysokości miesięcznych dochodów uzyskiwanych przez pozwanego, oraz jego możliwości finansowych;
 1. zobowiązanie pozwanego do przedłożenia wyciągów z kont ze wszystkich kont bankowych jakie pozwany posiada za okres 3 lat wstecz;
 2. zobowiązanie pozwanego do przedłożenia bilingów rozmów telefonicznych za okres 3 lat wstecz
 3. zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki zwrotu kosztów postępowania sądowego, w tym zwrotu kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych;
 1. na zasadzie art. 1481 § 3 k.p.c. rozpoznanie niniejszej sprawy na rozprawie;
 1. przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność  powódki;
 1. wydanie wyroku zaocznego w przypadku zrealizowania się przesłanek z art. 339 k.p.c.;
 1. nieprzeprowadzenie mediacji w trybie art. 436 KPC.

Ponadto wnoszę o:

 1. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z  zeznań powódki ______przesłuchanej w charakterze strony na okoliczność uzasadnionych potrzeb małoletniego dziecka, uzasadnionych potrzeb powódki, możliwości zarobkowych matki i ojca małoletniego, kosztów utrzymania dziecka, trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, przyczyn rozpadu związku małżeńskiego;
 1. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentów załączonych do niniejszego pozwu w postaci: 
 • skróconego odpisu aktu małżeństwa;
 • skróconego odpisu aktu urodzenia.

-na okoliczności w nich wskazane;

POZEW O ROZWÓD

Czyniąc zadość wymaganiom pozwu, wskazanym w art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c., wskazuję, iż w przedmiotowej sprawie mediacja i inne formy polubownego rozwiązania sporu, są bezcelowe albowiem uczucia małżonków na chwilę obecną całkowicie wygasły i nie chcą oni podejmować prób ratowania związku małżeńskiego. 

Powódka wielokrotnie próbowała ratować małżeństwo, jednakże wszelkie próby kończyły się niepowodzeniem.

 

Stron nie łączą już więzy fizyczne i emocjonalne, jak również więzy gospodarcze. Wobec powyższego, jako że dalsze utrzymanie małżeństwa jest całkowicie bezprzedmiotowe, powódka wnosi o rozpoznanie sprawy przez tut. Sąd.

 

POZEW O ROZWÓD

Nie może być ona zamknięta nawet na żądanie osoby uchodzącej za osobę pokrzywdzoną.

Prawdopodobnie, zakładasz że będzie wszystko dobrze ale uwierz mi często stanowiska się zmieniają i nie jest tak łatwo.  Zdarzają się sytuację, iż możesz się zaskoczyć

 

Prawdopodobnie nie masz doświadczenia z Sądem ale uwierz mi niekiedy sprawy trwają latami. Z pewnością musisz bardzo dobrze się do tego przygotować, żebrać dowody, porozmawiać z prawnikiem.

Konkludując, jak skontaktować się ze mną ?Cennik

Niekiedy wystarczy konsultacja telefoniczna godzinna. Masz wątpliwości to dzwoń 

Resumując, powodzenia.

Niewątpliwie będzie dobrze

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

3 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń