„ Kontakt z dzieckiem – 7 miesięcy temu Sąd  ustalił moje kontakty z dziećmi w każdy poniedziałek  i  co drugi weekend miesiąca. Kontakty od początku nie są realizowane . Matka dziecka twierdzi, że  córka nie chce się ze mną spotykać, a ona nie będzie córki do tego namawiać.  Niestety wiem, że matka dziecka nastawia córkę przeciwko mnie. Co mogę w takiej sytuacji zrobić?  Proszę o pomoc,  nie chce stracić więzi z  córką. Chce mieć kontakt z dzieckiem .”

kontakt z dzieckiem

Dziecko potrzebuje obojga rodziców . Kontakt z dzieckiem jest bardzo ważny ! 

To, że dziecko potrzebuje kontaktu z obojgiem rodziców jest prawdą znaną od dawien dawna, a to, że rodzicom dziecka nie ułożyło się we wspólnym małżeństwie nie oznacza, że przez to któreś z nich jest gorszym rodzicem.

Rodzice mają prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem.  Matka dziecka nie może dokonywać czynności zmierzających do zniechęcenia dziecka do kontaktów z dzieckiem. 

Z doświadczenia wiem, że bardzo często dochodzi do sytuacji gdy spotkania z ojcem są przesuwane, odwoływane, bądż matka twierdzi,że dziecko nie chce się spotkać z tatą. 

Takie sytuacji powoduje utratę kontaktu z ojcem. Dziecko czuje się w pewien sposób przez niego porzucone.

Moim zdaniem w sytuacji gdy matka utrudnia kontakty z dzieckiem, warto jak najszybciej interweniować. Czas działa na naszą niekorzyść. 

To nie żart ale Matka ma obowiązek  ! 

OBOWIĄZEK to także podejmowanie działań zmierzających do przełamania niechęci czy nawet oporów dziecka przed kontaktami z drugim rodzicem. 

Dziecko często jest stymulowane do takiego zachowania więcej przeczytasz https://adwokatodrozwodow.pl/syndrom-gardnera/

Matka nie może akceptować niechęci dziecka- TAK STWIERDZIŁ SĄD.

W tym miejscu koniecznym jest wskazanie, iż zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 09 czerwca 2016 r., sygn. akt VI Nsm 50/16 kontakt dziecka z ojcem jest ważny dla prawidłowego rozwoju emocjonalnego dziecka i matka nie powinna dyskredytować roli ojca w życiu dziecka, ani akceptować niechęci dziecka do drugiego z rodziców.   

Sąd w uzasadnieniu w/w postanowienia wskazał również, iż uprawienie ojca do kontaktu w określone dni rodzi zobowiązanie matki do umożliwienia byłemu mężowi spotkań z córką. W tym miejscu należy podkreślić, iż kontakty z rodzicem są także prawem małoletniego dziecka i służyć mają jego dobru!

Postawa matki, która nie angażuje się w problem dotyczący niechęci dziecka do kontaktów z ojcem jest POSTAWĄ NEGATYWNĄ. Zdaniem Sądu matka – jako rodzic – ma obowiązek wpływać na córkę, co do jej woli kontaktu z ojcem, gdyż winna ona, dla dobra swojej córki, dążyć do zapewnienia stałego kontaktu małoletniej z ojcem, początkowo telefonicznych czy mailowych, a następnie osobistych. 

Dziecko nie jest uczestnikiem postępowania o wykonywanie kontaktów, dlatego też nie ponosi ono żadnej odpowiedzialności prawnej za jego niewykonanie. Obowiązek ten SPOCZYWA NA RODZICACH.

Co robić ?

Ojciec może wystąpić do sądu celem wyegzekwowania przysługującego mu kontaktu z dzieckiem. Kontakt z dzieckiem to więzi emocjonalne które po kilku latach cieżko odbudować.

Art. 598[15]  kodeksu postępowania cywilnego  ustanawia instytucję „zagrożenia nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej”. Przekładając to na język potoczny – jeżeli jeden z rodziców utrudnia drugiemu rodzicowi spotkania z dzieckiem, to Sąd na wniosek tego drugiego rodzica nałożyć na rodzica utrudniającego kontakty, obowiązek zapłaty określonej kwoty pieniędzy za każde z osobna utrudnianie spotkania z dzieckiem.

Kontakt z dzieckiem – Jak wygląda postępowanie?

Całe postępowanie – które nie może być wszczęte z urzędu, ale tylko na wniosek jednej ze stron – zostało podzielona na dwa etapy.

Warunkiem niezbędnym, aby móc skutecznie skierować do sądu wniosek o egzekucję kontaktów z dzieckiem, jest dysponowanie dokumentem regulującym kontakty.

 Pierwszy etap – WNIOSEK O ZAGROŻENIE NAKAZANEM ZAPŁATY

W pierwszym etapie sąd udziela tylko ostrzeżenia jednemu z opiekunów. 

Na tym etapie Sąd nie bada, w jaki sposób doszło do naruszenia obowiązków dotyczących kontaktów rodzica z dzieckiem, czy też jaki miały one charakter, lecz czy doszło do naruszenia postanowień zawartych w orzeczeniu sądu lub w ugodzie.

Poniżej przykładowy fragment wniosku o zagrożenie nakazaniem zapłaty

 

Wniosek

o zagrożenie nakazaniem zapłaty

Działając w imieniu własnym  wnoszę o:   

  1. zagrożenie uczestnikowi/uczestniczce ____________ nakazaniem zapłaty na rzecz wnioskodawcy/wnioskodawczyni kwoty pieniężnej w wysokości____________ zł za każde naruszenie  obowiązków wynikających z  postanowienia Sądu Rejonowego w ____ z dnia_____ sygn. akt.________ w przedmiocie kontaktów z małoletnim ___________,
  2. zasądzenie od uczestniczki na rzecz wnioskodawcy  kosztów postępowania  wg norm prawem przepisanych.

 

Na tym etapie Sąd musi wskazać dokładnie wskazać, za jakie dokładnie zachowania ma zostać nałożona ewentualna kara. 

MATKA DZIECKA, jeżeli opiekuje się   dzieckiem, ma więc obowiązek przygotować dziecko na spotkanie i nie może pozwolić na odmowę dziecka.

 

Co zawszeć w uzasadnieniu wniosku? – Prawdę 

Poniżej przykładowe uzasadnienie 

Uzasadnienie 

Postanowieniem z dnia _______, sygn. akt ______Sąd Rejonowy w_______ uregulował kontakty wnioskodawcy/ wnioskodawczyni z małoletnim ________, m.in. w ten sposób, że  _______. 

Z wymienionego postanowienia sądowego wynikają obowiązki uczestnika/ uczestniczki związane z prawidłowym wykonywaniem kontaktów małoletniego________ z wnioskodawcą/ wnioskodawczynią. Pomimo to uczestnik/ uczestniczka nie wykonuje ciążących na niej/nim obowiązków.

W skutek działań uczestnika  wnioskodawczyni pozbawiona została kilkakrotnie możliwości kontaktu z dzieckiem, w szczególności ___________. 

Działania matki dziecka są sprzeczne z dobrem naszego małoletniego dziecka. Matka uniemożliwia mi realizację kontaktów z dzieckiem, które są ustalone  w prawomocnym wyroku Sądu. Świadczy to o lekceważeniu dobra dziecka, ale także o lekceważeniu Sądu i wymiaru sprawiedliwości. Matka dziecka działa wyłącznie kierując się niechęcią w stosunku do mojej osoby. Takie zachowanie, które powoduje, że nie mogę skorzystać z mojego prawa do kontaktów z dzieckiem, ale i jednocześnie spełnić mojego obowiązku tych kontaktów jest karygodna i naganna. 

Jeżeli postępowanie sądowe zostanie wszczęte, to sąd pozwoli wypowiedzieć się w sprawie obydwu opiekunom, a jeżeli uzna, że któraś z nich narusza postanowienia sądu lub ugody, zagrozi jej nakazaniem zapłaty określonej kwoty.

Drugi etap – WNIOSEK  O NAKAZANIE ZAPŁATY 

W postanowieniu kończącym postępowanie w  pierwszym etapie, sąd wprost wskaże jaką kwotą pieniędzy będzie musiał zapłacić rodzic za każde naruszenie kontaktów z dzieckiem.

Po zakończeniu etapu pierwszego, będziemy dysponować postanowieniem zagrażającym nakazem zapłaty określonej kwoty. Ten dokument uprawnia rodzica do ewentualnego zainicjowania etapu drugiego, a więc do żądania zapłaty odpowiedniej sumy pieniędzy przez rodzica utrudniającego kontakty z dzieckiem.

Etap drugi zaczyna się dopiero, jeżeli jeden z rodziców nadal nie wywiązuje się z warunków umowy. Wtedy  sąd nakłada na niego karę finansową.

Na tym etapie  Sąd musi ponownie sprawdzić, czy do naruszeń rzeczywiście dochodzi oraz zbadać sytuację materialną i finansową osoby, która będzie zobowiązana do zapłaty określonej kwoty pieniężnej.

Wysokość

Sąd bierze pod uwagę ile razy rodzic naruszył postanowienie o orzeczeniu kontaktów oraz wielkość majątku opiekuna, który utrudnia kontakt. 

Sąd może jednak zmienić sumę określoną w orzeczeniu, jeżeli sytuacja finansowa osoby ukaranej uległa zmianie, na przykład utraciła ona źródło dochodu bądź też znacząco zmieniła się ich wysokość, na przykład na skutek przejścia na emeryturę.

Ponadto, proszę pamietać że rodzic, któremu uniemożliwiono kontakt z dzieckiem, może natomiast żądać od byłego partnera nawet zwrotu wydatków poniesionych na przygotowanie spotkania, na przykład kosztów dojazdu czy zakupu biletów do kina.

Warunkiem, aby skutecznie móc żądać zapłaty za utrudnianie kontaktów z dzieckiem jest udowodnienie iż :

  1. działanie rodzica utrudniającego kontakty jest sprzeczne z orzeczeniem regulującym kontakty z dzieckiem
  2. działanie utrudniające kontakty z dzieckiem jest zawinione
Poniżej fragment wniosku o nakazanie zapłaty

Wniosek

o nakazanie zapłaty

Działając w imieniu własnym  wnoszę o:   

  1. nakazanie uczestniczce __________ zapłaty na rzecz wnioskodawcy ________ kwoty pieniężnej w wysokości ________ zł za naruszenie obowiązków wynikających z postanowienia Sądu Rejonowego _______ Wydział III Rodzinny i Nieletnich z dnia______ sygn. akt_______ poprzez niezrealizowanie_________ (ilość nieodbytych kontaktów) kontaktów z małoletnim/małoletnią_________ . 
  2. Zasądzenie od uczestniczki na rzecz wnioskodawcy  kosztów postępowania  wg norm prawem przepisanych.

Osoba, pod której pieczą znajduje się dziecko, OBOWIĄZANA jest wykonywać obowiązki określone w orzeczeniu sądowym albo ugodzie zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem.

Jeżeli jednak osoba, której sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, nie wypełnia nadal swego obowiązku, sąd opiekuńczy nakazuje jej zapłatę należnej sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń.

Postępowanie w sprawach o wykonywanie kontaktów z dzieckiem może być  nieco niezrozumiałe i wymagać będzie cierpliwości,  z mojego doświadczenia wynika    takie postępowanie jest bardzo skuteczne i doprowadza do skutecznej realizacji kontaktów z dzieckiem.

Efekt  osiągamy 

Kontakt z dzieckiem jest bardzo ważny. Wymuszenie kontaktów  w pierwszej kolejności jest konieczne i kluczowe dla poprawy stosunków pomiędzy rodzicami. Po ponownym nawiązaniu kontaktów z dzieckiem, to dziecko samo naciska na rodzica, aby ten nie utrudniał spotkań dziecka z drugim rodzicem. Zostaje przywrócona prawidłowa więź między dzieckiem a rodzicem.

Pamiętaj również o odszkodowaniu, które należy się Tobie – tu wpis o nim https://adwokatodrozwodow.pl/utrudnianie-kontaktow-z-dzieckiem/

Niestety więź emocjonalna z dzieckiem to bardzo ważna rzecz, jeżeli ją zaniedbamy  możemy nigdy jej już nie odbudować.

 

Podwyższenie alimentów

Podwyższenie alimentów Ten wpis jest wyjątkowy i konkretny. Ten kto mnie zna i jest moim klientem wie że jestem bardzo…
CZYTAJ WIĘCEJ

Kredyt . Co z kredytem podczas rozwodu ?

Kredyt . Co z kredytem podczas rozwodu? „Aż spłacę kredyt -  wtedy Cię opuszczę”.  Nie zostawię.... Bo dzieci, dom, mieszkanie,…
CZYTAJ WIĘCEJ

Znęcanie się ! Uważaj – nie można cofnąć !

Znęcanie się.  Zawiadomienie a póżniej problem ! Jak to cofnąć..... Teraz ze sobą mieszkamy... Kochamy się.   Pani Mecenas... proszę…
CZYTAJ WIĘCEJ

Odmowa sexu a rozwód

Odmowa sexu a rozwód Odmowa sexu - Jesteśmy dorośli…. Mówmy otwarcie ! Sąd to człowiek.  Adwokat to człowiek. Mamy swoje słabsze…
CZYTAJ WIĘCEJ

Unieważnienie małżeństwa! Schizofrenia

"Pani Mecenas, okazało się że zona przed małżeństwem była już hospitalizowana.Nie wiedziałem o chorobie. Podobno cierpi na schizofrenię paranoidalną"  …
KONTYNUUJ CZYTANIE

Rozwód bez orzekania o winie. Czy warto bez orzekania o winie ? Rozwód bez winy

Jakie mamy możliwości ?  Rozwód bez winy ? Często klienci moi z którymi się spotykam, przychodzą do mnie i pytają…
KONTYNUUJ CZYTANIE

Wzór pozwu o rozwód – Błędy w pozwie

„Pani Mecenas… nie wiem co zrobić, chciałam szybkiego rozwodu, cały weekend czytałam w internecie, pózniej wydrukowałam jakiś wzór pozwu i…
KONTYNUUJ CZYTANIE