Chcę spotykać się ze swoim dzieckiem – 5 Kroków

by ADWOKAT MARTA WNUK
kontakt z dzieckiem

„Kontakt z dzieckiem – 7 miesięcy temu Sąd w Warszawie ustalił moje kontakty z dziećmi w każdy poniedziałek i w co drugi weekend miesiąca. Kontakty od początku nie są realizowane. Matka dziecka twierdzi, że córka nie chce się ze mną spotykać, a ona nie będzie córki do tego namawiać. Niestety wiem, że matka dziecka nastawia córkę przeciwko mnie. Co mogę w takiej sytuacji zrobić? Proszę o pomoc, nie chcę stracić więzi z córką. Chcę mieć kontakt z dzieckiem.”

Dziecko potrzebuje obojga rodziców. Kontakt z dzieckiem jest bardzo ważny!

 

5 Kroków do Walki o Dziecko:

 1. Rozpoznanie sytuacji i działanie proaktywne:

  • Zrozumienie, że utrzymanie kontaktów z dzieckiem leży w interesie dziecka, niezależnie od relacji między rodzicami.
  • Aktywne dążenie do utrzymania i organizowania kontaktów z dzieckiem, niezależnie od osobistych uczuć do drugiego rodzica.
 2. Wspieranie dziecka w budowaniu relacji z obydwoma rodzicami:

  • Unikanie negatywnych wypowiedzi o drugim rodzicu w obecności dziecka.
  • Zachęcanie dziecka do spędzania czasu z drugim rodzicem, pokazując, że to normalna i pożądana sytuacja.
 3. Wykorzystanie dostępnych środków prawnych:

  • W przypadku utrudniania kontaktów przez drugiego rodzica, skorzystanie z możliwości prawnych, np. złożenie wniosku do sądu o ustalenie szczegółów dotyczących kontaktów.
  • Rozważenie wniosku o zagrożenie nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązków wynikających z postanowienia sądu.
 4. Komunikacja i mediacja:

  • Dążenie do rozwiązania konfliktu przez dialog i mediację, co może przynieść szybsze i mniej bolesne rozwiązanie dla wszystkich stron, zwłaszcza dla dziecka.
  • Korzystanie z pomocy mediatorów i psychologów, aby nauczyć się, jak efektywnie komunikować się z drugim rodzicem w sprawach dotyczących dziecka.
 5. Przygotowanie się na proces sądowy:

  • Zebranie wszystkich niezbędnych dowodów i dokumentów, które mogą potwierdzić Twoje zaangażowanie w życie dziecka oraz ewentualne próby utrudniania kontaktów przez drugiego rodzica.
  • Zdobycie wsparcia prawnego od adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym, który pomoże Ci przygotować się do procesu sądowego.

Kontakt z dzieckiem – Dziecko potrzebuje kontaktu z obojgiem rodziców

Jest to prawda znana od dawien dawna. To, że rodzicom dziecka nie ułożyło się we wspólnym małżeństwie nie oznacza, że przez to któreś z nich jest gorszym rodzicem.

Rodzice mają prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Matka dziecka nie może dokonywać czynności zmierzających do zniechęcenia dziecka do kontaktów z dzieckiem. Z doświadczenia wiem, że bardzo często dochodzi do sytuacji, gdy spotkania z ojcem są przesuwane, odwoływane bądź matka twierdzi, że dziecko nie chce się spotkać z tatą. Takie sytuacje powodują utratę kontaktu z ojcem. Dziecko czuje się w pewien sposób przez niego porzucone. Moim zdaniem w sytuacji, gdy matka utrudnia kontakty z dzieckiem, warto jak najszybciej interweniować. Czas działa na naszą niekorzyść. OBOWIĄZEK to także podejmowanie działań zmierzających do przełamania niechęci czy nawet oporów dziecka przed kontaktami z drugim rodzicem.

Rodzic często stymuluje dziecko do takiego zachowania.

Matka nie może akceptować niechęci dziecka

W tym miejscu koniecznym jest wskazanie, iż zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 09 czerwca 2016 r., sygn. akt VI Nsm 50/16, kontakt dziecka z ojcem jest ważny dla prawidłowego rozwoju emocjonalnego dziecka. Matka nie powinna dyskredytować roli ojca w życiu dziecka ani akceptować niechęci dziecka do drugiego z rodziców.

Sąd w uzasadnieniu w/w postanowienia wskazał również, iż uprawienie ojca do kontaktu w określone dni rodzi zobowiązanie matki do umożliwienia byłemu mężowi spotkań z córką. W tym miejscu należy podkreślić, iż kontakty z rodzicem są także prawem małoletniego dziecka i służyć mają jego dobru!

Postawa matki, która nie angażuje się w problem dotyczący niechęci dziecka do kontaktów z ojcem jest POSTAWĄ NEGATYWNĄ. Zdaniem Sądu matka – jako rodzic – ma obowiązek wpływać na córkę co do jej woli kontaktu z ojcem. Winna ona, dla dobra swojej , dążyć do zapewnienia stałych kontaktów małoletniej z ojcem, początkowo telefonicznych czy mailowych, a następnie osobistych.

Dziecko nie jest uczestnikiem postępowania o wykonywanie kontaktów, dlatego też nie ponosi ono żadnej odpowiedzialności prawnej za jego niewykonanie. Obowiązek ten SPOCZYWA NA RODZICACH.

Co robić?

Ojciec może wystąpić do sądu celem wyegzekwowania przysługującego mu kontaktu z dzieckiem. Kontakt z dzieckiem to więzi emocjonalne, które po kilku latach ciężko odbudować.

Art. 598[15] kodeksu postępowania cywilnego ustanawia instytucję „zagrożenia nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej”. Przekładając to na język potoczny – jeżeli jeden z rodziców utrudnia drugiemu rodzicowi spotkania z dzieckiem, to Sąd na wniosek tego drugiego rodzica nałożyć na rodzica utrudniającego kontakty, obowiązek zapłaty określonej kwoty pieniędzy za każde z osobna utrudnianie spotkania z dzieckiem.

Kontakt z dzieckiem – Jak wygląda postępowanie?

Całe postępowanie – które nie może być wszczęte z urzędu, ale tylko na wniosek jednej ze stron – zostało podzielona na dwa etapy.

Warunkiem niezbędnym, aby móc skutecznie skierować do sądu wniosek o egzekucję kontaktów z dzieckiem, jest dysponowanie dokumentem regulującym kontakty.

Pierwszy etap – WNIOSEK O ZAGROŻENIE NAKAZANEM ZAPŁATY

W pierwszym etapie sąd udziela tylko ostrzeżenia jednemu z opiekunów.

Na tym etapie Sąd nie bada, w jaki sposób doszło do naruszenia obowiązków dotyczących kontaktów rodzica z dzieckiem, czy też jaki miały one charakter, lecz czy doszło do naruszenia postanowień zawartych w orzeczeniu sądu lub w ugodzie.

Poniżej przykładowy fragment wniosku o zagrożenie nakazaniem zapłaty

Wniosek

o zagrożenie nakazaniem zapłaty

Działając w imieniu własnym wnoszę o:

 1. zagrożenie uczestnikowi/uczestniczce ____________ nakazaniem zapłaty na rzecz wnioskodawcy/wnioskodawczyni kwoty pieniężnej w wysokości____________ zł za każde naruszenie obowiązków wynikających z postanowienia Sądu Rejonowego w ____ z dnia_____ sygn. akt.________ w przedmiocie kontaktów z małoletnim ___________,
 2. zasądzenie od uczestniczki na rzecz wnioskodawcy kosztów postępowania wg norm prawem przepisanych.

 

Na tym etapie Sąd musi dokładnie wskazać, za jakie konkretnie zachowania ma zostać nałożona ewentualna kara.

 

„Artykuł na onet.pl, gdzie opowiadam o alienacji rodzicielskiej – zachęcam do lektury! https://kobieta.onet.pl/stop-alienacji-rodzicielskiej-w-kilkunastu-miastach-polski-zawisly-billboardy/xk9jntj „

MATKA DZIECKA, jeżeli opiekuje się dzieckiem, ma obowiązek przygotować dziecko na spotkanie i nie może pozwolić na odmowę dziecka.

Przykładowe uzasadnienie

Co zawrzeć w uzasadnieniu wniosku? – Prawdę!

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia _______, sygn. akt ______Sąd Rejonowy w_______ uregulował kontakty wnioskodawcy/ wnioskodawczyni z małoletnim ________, m.in. w ten sposób, że _______.

Z wymienionego postanowienia sądowego wynikają obowiązki uczestnika/ uczestniczki związane z prawidłowym wykonywaniem kontaktów małoletniego________ z wnioskodawcą/ wnioskodawczynią. Pomimo to uczestnik/ uczestniczka nie wykonuje ciążących na niej/nim obowiązków.

Wskutek działań uczestnika wnioskodawczyni pozbawiona została kilkakrotnie możliwości kontaktu z dzieckiem, w szczególności ___________.

Działania matki dziecka są sprzeczne z dobrem naszego małoletniego dziecka. Matka uniemożliwia mi realizację kontaktów z dzieckiem, które są ustalone w prawomocnym wyroku Sądu. Świadczy to o lekceważeniu dobra dziecka, ale także o lekceważeniu Sądu i wymiaru sprawiedliwości. Matka dziecka działa wyłącznie kierując się niechęcią w stosunku do mojej osoby. Takie zachowanie, które powoduje, że nie mogę skorzystać z mojego prawa do kontaktów z dzieckiem, ale i jednocześnie spełnić mojego obowiązku tych kontaktów, jest karygodne i naganne.

Jeżeli postępowanie sądowe zostanie wszczęte, to sąd pozwoli wypowiedzieć się w sprawie obydwu opiekunom. Jeżeli uzna, że któraś z nich narusza postanowienia sądu lub ugody, zagrozi jej nakazaniem zapłaty określonej kwoty.

Drugi etap – WNIOSEK O NAKAZANIE ZAPŁATY

W postanowieniu kończącym postępowanie w pierwszym etapie, sąd wprost wskaże, jaką kwotą pieniędzy będzie musiał zapłacić rodzic za każde naruszenie kontaktów z dzieckiem.

Po zakończeniu etapu pierwszego, będziemy dysponować postanowieniem zagrażającym nakazem zapłaty określonej kwoty. Ten dokument uprawnia rodzica do ewentualnego zainicjowania etapu drugiego. Etap drugi to żądanie zapłaty odpowiedniej sumy pieniędzy przez rodzica utrudniającego kontakty.

Etap ten zaczyna się dopiero, jeżeli jeden z rodziców nadal nie wywiązuje się z warunków umowy. Wtedy sąd nakłada na niego karę finansową.

Wtedy Sąd musi ponownie sprawdzić, czy do naruszeń rzeczywiście dochodzi. Musi również zbadać sytuację materialną i finansową osoby, która będzie zobowiązana do zapłaty określonej kwoty pieniężnej.

Wysokość

Sąd bierze pod uwagę, ile razy rodzic naruszył postanowienie o orzeczeniu kontaktów oraz wielkość majątku opiekuna, który utrudnia kontakt.

Sąd może jednak zmienić sumę określoną w orzeczeniu, jeżeli sytuacja finansowa osoby ukaranej uległa zmianie. Taka sytuacja ma miejsce na przykład, gdy utraciła ona źródło dochodu bądź też znacząco zmieniła się ich wysokość, na przykład na skutek przejścia na emeryturę.

Ponadto rodzic, któremu uniemożliwiono kontakt z dzieckiem, może żądać od byłego partnera nawet zwrotu wydatków poniesionych na przygotowanie spotkania.

Aby skutecznie móc żądać zapłaty za utrudnianie kontaktów z dzieckiem, trzeba udowodnić, iż:

 1. działanie rodzica utrudniającego kontakty jest sprzeczne z orzeczeniem regulującym kontakty z dzieckiem
 2. działanie utrudniające kontakty z dzieckiem jest zawinione

Fragment wniosku o nakazanie zapłaty

Wniosek

o nakazanie zapłaty

Działając w imieniu własnym wnoszę o:

 1. nakazanie uczestniczce __________ zapłaty na rzecz wnioskodawcy ________ kwoty pieniężnej w wysokości ________ zł za naruszenie obowiązków wynikających z postanowienia Sądu Rejonowego _______ Wydział III Rodzinny i Nieletnich z dnia______ sygn. akt_______ poprzez niezrealizowanie_________ (ilość nieodbytych kontaktów) kontaktów z małoletnim/małoletnią_________ .
 2. Zasądzenie od uczestniczki na rzecz wnioskodawcy kosztów postępowania wg norm prawem przepisanych.

Osoba, pod której pieczą znajduje się dziecko, OBOWIĄZANA jest wykonywać obowiązki określone w orzeczeniu sądowym albo ugodzie zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem.

Jeżeli jednak osoba, której sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, nie wypełnia nadal swego obowiązku, sąd opiekuńczy nakazuje jej zapłatę sumy, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń.

Postępowanie w sprawach o wykonywanie kontaktów z dzieckiem może być nieco niezrozumiałe i wymagać będzie cierpliwości. Z mojego doświadczenia wynika, takie postępowanie doprowadza do skutecznej realizacji kontaktów z dzieckiem.

Kontakt z dzieckiem – Przywrócenie więzi

Kontakt z dzieckiem jest bardzo ważny. Wymuszenie kontaktów jest konieczne i kluczowe dla poprawy stosunków pomiędzy rodzicami. Po ponownym nawiązaniu kontaktów to dziecko samo naciska na rodzica, aby ten nie utrudniał spotkań z drugim rodzicem. Zostaje przywrócona prawidłowa więź między dzieckiem a rodzicem. Niestety więź emocjonalna z dzieckiem to bardzo ważna rzecz. Jeżeli ją zaniedbamy, możemy nigdy jej już nie odbudować.

 

You may also like

4 komentarze

Marta 2019-11-30 - 00:05

A kto tak naprawdę egzekwuje prawa dzieci po rozwodzie rodziców??
Tragedia dzieci, które są używane jako narzędzie walki między rodzicami.
Dlaczego matka może tak dużo i zapatrzona w czubek swojego nosa nie widzi bólu swoich dzieci którym zabiera możliwości kontaktu z ojcem…Ich Kochanym drugim rodzicem- tatusiem.

fil12 2020-02-05 - 16:14

Witam
Dlaczego nie zaznacza Pani,że nawet jak już po wielu miesiącach/latach walki osiągnie się zagrożenie karą grzywny to jeśli przez rok nie zgłosi się do sądu kolejnych faktów utrudniania kontaktów wraz z dowodami to zagrożenie przestaje obowiązywać?
Pozdrawiam

Arnold 2020-03-20 - 02:09

Bzdura moja ex małżonka dostała 100 zł za niedopelnianie kontaktów i dalej to robi udając pokrzywdzona bezrobotna matkę A polskie sądy tez pozostawiają wiele do życzenia

RODZIC 2020-04-09 - 22:15

Powiedzcie to FABRYCE SIEROT w BYDGOSZCZY! Mafia handlująca dziećmi w majestacie prawa! Hurtowo odbierają dzieci ojcom.

Comments are closed.

Umów się na Konsultacje [Płatną]