Kontakty z wnukiem. Jak spotkać się z wnukiem?

by ADWOKAT MARTA WNUK
Kontakty z wnukiem

„Pani mecenas, mam problem z matką dziecka. Nie chce, abym widziała się z wnuczką”. Babcia/dziadek nie może zobaczyć się z wnuczkiem? Co zrobić, kiedy nie masz kontaktu z wnuczkiem bądź z wnuczką? Jak uregulować kontakty z wnukiem?

Ważne jest, aby relacje rodzinne były jak najlepsze. Dziecko nie może wychowywać się w konflikcie.

Dziecko nie jest własnością matki i dla prawidłowego rozwodu niezbędne są również kontakty z rodziną.Jako babcia ma Pani prawo do regularnych kontaktów.

Podstawa prawna

Kwestia kontaktów dziecka z członkami rodziny została uregulowana w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (K.r.o.) – art. 1136.

Na jego podstawie zasady regulujące kontakty między rodzicem i dzieckiem stosuje się również do kontaktów dziecka z:

  • dziadkami,
  • rodzeństwem,
  • powinowatymi w linii prostej,
  • innymi osobami, które sprawowały dłuższy czas opiekę nad dzieckiem

Walcząc o kontakty z wnuczką, należy:

  • Powoływać się na silną więź z wnuczką
  • Wykazać troskę o dziecko
  • Wyrazić chęć pomocy i uczestnictwa w życiu dziecka
  • Zapewnić swoje o swoim zaangażowaniu w wychowanie

W związku z tym, że dzisiaj mamy Dzień Babci i Dziadka, chciałabym państwu opisać, co w takiej sytuacji zrobić.

Przede wszystkim należy złożyć wniosek do sądu o zgodę na widzenie. Należy określić, kiedy będziecie mieli prawo wiedzieć się z wnukiem bądź wnuczką.Jeżeli więzi rodzicielskie i rodzinne nie będą pielęgnowane, to niestety umrą…

Więzi takie jak miłość i przyjaźń są jak kwiat, który trzeba podlewać.

Jeżeli nie będziemy realizować kontaktów z ukochanym wnukiem, to za kilka lat po prostu tego nie odbudujemy.Dlatego tak bardzo ważne jest, aby pielęgnować to, co stworzyliście.

„Artykuł na onet.pl, gdzie opowiadam o alienacji rodzicielskiej – zachęcam do lektury! https://kobieta.onet.pl/stop-alienacji-rodzicielskiej-w-kilkunastu-miastach-polski-zawisly-billboardy/xk9jntj „

To, że rodzice się rozchodzą i nie chcą ze sobą żyć nie oznacza, że dziecko ma cierpieć.

Masz takie same prawo do kontaktów jak dziadkowie drugiej strony. Nie pozwól na odrzucenie! Masz możliwość złożyć w sądzie wniosek o uregulowanie kontaktów (100 zł tytułem opłaty sądowej).To nie są sprawy cywilne, gdzie musisz ponosić duże koszty. Dlatego proszę – weź to pod uwagę i zacznij działać.

Kontakty z wnukiem – wniosek

Należy złożyć do sądu odpowiedni wniosek o uregulowanie kontaktów. Napisz, że jesteś babcią/dziadkiem, nie masz obecnie kontaktów z dzieckiem, a bardzo kochasz wnuka i zależy ci na wspólnej relacji.

W orzecznictwie Sądów również mocno akcentuje się potrzebę utrzymywania kontaktów pomiędzy wnukami a dziadkami.

Przykładowe orzecznictwo – Sąd Najwyższy stwierdził:

Rodzice, jak to wyżej wywiedziono, mają obowiązek dbałości o rozwój dziecka w imię jego dobra. Powinni zatem dla pełnego rozwoju jego osobowości umożliwić dziecku kontaktowanie się z jego krewnymi (dziadkami) przy właściwej ich postawie i korzystnym wpływie na dziecko. Kontakty te, wynikające często z silnych więzów emocjonalnych, zwłaszcza dziadków z wnukami, wychowujących je od niemowlęcia, mogą wpływać na lepsze wychowanie i rozwój duchowy dziecka oraz sprzyjają kontynuowaniu więzów wielopokoleniowej rodziny. Takie zachowanie dziadków, okazywanie przywiązania i dbałości o wnuki nie tylko nie kłóci się z interesem dziecka, ale jest ono dla jego dobra. (Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 14 czerwca 1988 r., III CZP 42/88).

Jak uzasadnić wniosek w zakresie ustalenia kontaktów?

Opowiedz sądowi pisemnie o swojej sytuacji – czy możesz zabrać dziecko do swojego domu, czy możesz spędzić z nim sobotę bądź niedzielę.

Dla przykładu:

„Wskazuję, iż dobro małoletniego dziecka wymaga kontaktu z babcią. Kiedy wnuczka jest ze mną, bawi się i cieszy. Określony dla nas czas niejednokrotnie jest niewystarczający. Wnuczka jest dla mnie bardzo ważna osobą. Chciałabym codziennie albo co drugi dzień rozmawiać z nią i po prostu uczestniczyć w jej życiu. Zależy mi również, aby pomagać rodzicom w wychowaniu dziecka. Nie można karach dziadków za to, że rodzice się rozstali, co już samo w sobie jest stresem dla dziecka.

Kiedy dziecko będzie widziało skonfliktowaną rodzinę, wówczas dozna konfliktu lojalnościowego. Wskazuję, że się nie poddam, gdyż zachowania matki dziecka zmierzają ku temu, abym zrezygnowała z kontaktów. Chcę uczestniczyć w życiu dziecka, odrabiać z nim lekcje, bawić się i kupować mu zabawki. Wysoki Sąd winien rozważyć ingerencję we władzę rodzicielską, albowiem zachowania matki mające na celu alienację babci z życia dziecka naruszają zasadę prawidłowego wychowania. Dlatego wnoszę o ustalenie kontaktów w ten sposób, iż…. [jak chcemy, aby przebiegał kontakt]. Dłuższy kontakt umożliwi spędzenie czasu z wnuczką w interesujący sposób. Dla podtrzymania więzi ważny jest również regularny kontakt telefoniczny. Kiedy wnuczka rzadko mnie widzi, zapomina, co robiłyśmy i nasza więź ulega osłabieniu.

Matka powinna zrozumieć, że dziecko trzeba zachęcać do kontaktu. Ponadto matka nie może wypowiadać się źle o rodzinie, gdyż może to mieć negatywne skutki w przyszłości. Alienacja od ważnych członków rodziny może spowodować nieprawidłowy rozwój dziecka”.

Musisz uczestniczyć w życiu dziecka – Kontakty z wnukiem

Pamiętaj, że to nie matka/ ojciec decyduje o dziecku, tylko samo dziecko i pewne normy prawne.

Jeżeli dziecko jest małoletnie, a rodzice nie przestrzegają norm przyjętych, wówczas jest możliwość ograniczenia władzy rodzicielskiej temu z rodziców, który nie przestrzega norm.

Dziecko nie może być manipulowane – ma prawo znać dziadków i spędzać z nimi czas!

Dlatego też jeśli znalazłeś się w takiej sytuacji, walcz! Relacja z wnukiem jest bardzo ważna. Niestety, jeśli ją teraz zaniedbamy, to później możemy zupełnie ją stracić… Życzę udanego Dnia Babci/Dziadka i trzymam za was kciuki! W razie wątpliwości oczywiście zapraszam do konsultacji.

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]