Co z firmą po rozwodzie?

by ADWOKAT MARTA WNUK

„Co z firmą po rozwodzie?” – to pytanie, które nabiera szczególnego znaczenia w kontekście podziału majątku małżeńskiego. Rozwód często wiąże się z koniecznością dokładnego rozpatrzenia i rozstrzygnięcia kwestii związanych z firmą, zarówno pod kątem przepisów prawa majątkowego obowiązujących w danym kraju, jak i indywidualnych umów między współwłaścicielami.

Czy działalność jednoosobową muszę przy rozwodzie podzielić z żoną ?

Tak, dokonuje się wyceny, czy to działalność jednoosobowa czy też spółka. Metody wyceny poniżej w wpisie. Założona działalność przed ślubem również można żądać pieniędzy – jak ? Mogło się tak zdarzyć, iż twoja firma w trakcie związku małżeńskiego rozwinęła się – wzbogaciła się ? Wówczas pieniądze zdobyte w trakcie związku małżeńskiego – i zainwestowane co do zasady należy podzielić chyba że nierówny podział majątku.

Podział majątku firmy

Co do zasady – Majątek nabyty w trakcie małżeństwa uznaje się za wspólny. O ile nie ma rozdzielności majątkowej.Obejmuje to również firmy założone lub rozwinięte w tym okresie. Dlatego kluczowe jest zrozumienie, jak lokalne prawo reguluje podział majątku, szczególnie w kontekście działalności gospodarczej.

Umowy przedmałżeńskie i małżeńskie

Umowy te mogą znacząco wpływać na to, jak firma będzie traktowana podczas rozwodu. Jeżeli istnieją, mogą określać sposób zarządzania majątkiem i jego podział, co ma bezpośredni wpływ na dalsze losy firmy.  Czy została podpisana umowa małżeńska ? Rozdzielność ?

Wycena firmy

Aby właściwie podzielić wartość firmy, często konieczne jest przeprowadzenie jej profesjonalnej wyceny. Jest to kluczowy element w ustalaniu, jaka część wartości firmy przypada każdemu z małżonków.

Wycena firmy przy rozwodzie jest kluczowym elementem podziału majątku, zwłaszcza gdy firma stanowi znaczącą część wspólnego majątku małżonków.

Metody wyceny firmy przy rozwodzie 

Istnieje kilka głównych metod wyceny firmy, z których każda może być stosowana w zależności od specyfiki firmy, branży, jej finansów oraz celu wyceny. Oto niektóre z najczęściej używanych metod:

  1. Metoda dochodowa (cash flow): Skupia się na przyszłych dochodach firmy. Wycena opiera się na prognozowanych przepływach pieniężnych, które są następnie dyskontowane do ich obecnej wartości. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla firm stabilnych i generujących zyski.
  2. Metoda porównawcza rynkowa: Polega na porównaniu firmy z innymi podobnymi firmami, które zostały niedawno sprzedane lub są publicznie notowane na giełdzie. Wycena odbywa się poprzez zastosowanie wskaźników finansowych (np. cena do zysku, cena do przychodów) uzyskanych z tych porównań.
  3. Metoda aktywów netto: Znana także jako metoda wartości księgowej. Polega na odjęciu wartości wszystkich zobowiązań firmy od wartości jej aktywów. Jest to stosunkowo prosta metoda, ale może nie odzwierciedlać rzeczywistej wartości rynkowej firmy, zwłaszcza jeśli firma posiada znaczące niematerialne aktywa, takie jak dobra wola.
  4. Metoda zysku: Kładzie nacisk na zysk operacyjny firmy, często skorygowany o wyjątkowe lub jednorazowe pozycje. Wycena następuje przez pomnożenie zysku operacyjnego przez odpowiedni wskaźnik (np. wskaźnik EBITDA).
  5. Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF): Jest to bardziej zaawansowana wersja metody dochodowej, biorąca pod uwagę zarówno przyszłe przepływy pieniężne, jak i ryzyko związane z ich realizacją. Wymaga ona dokładnej analizy finansowej i prognozowania przyszłej działalności firmy.
  6. Metoda podziału dobra woli: Używana, gdy firma ma znaczącą wartość niematerialną, taką jak marka, reputacja, relacje z klientami. Dobra wola jest różnicą między wartością rynkową firmy a sumą wartości jej tangiblów.

Wybór odpowiedniej metody wyceny zależy od wielu czynników, w tym od specyfiki branży, stabilności przepływów finansowych, dostępności danych rynkowych, a także od celu wyceny. W procesie rozwodowym zaleca się skorzystanie z usług doświadczonego eksperta w dziedzinie wycen, który potrafi zastosować odpowiednią metodologię i dostarczyć wiarygodne i obiektywne oszacowanie wartości firmy.

Zobowiązania finansowe Kredyty

Podczas rozwodu nie można zapomnieć o zobowiązaniach firmy, takich jak długi czy kredyty. Mają one bezpośredni wpływ na wartość firmy i sposób jej podziału.

Mediacja przy podziale

W niektórych przypadkach możliwe jest osiągnięcie porozumienia między małżonkami co do przyszłości firmy bez konieczności angażowania sądu. Takie rozwiązanie może być korzystne dla obu stron.

„Co z firmą po rozwodzie? Czy majątek firmy po rozwodzie podlega podziałowi?

A zatem krok po kroku …To pytania, które często pojawiają się w kontekście rozstania małżeńskiego. Wiele zależy od tego, jaka to była firma oraz kto ją założył i kiedy. Jeśli Twoja firma została założona w trakcie małżeństwa i nie zawarłeś wcześniej umowy o rozdzielności majątkowej, to majątek firmy stanowi współwłasność małżeńską.

Moja firma – to mój majątek – To mit i nieprawda 

Oznacza to, że Twój współmałżonek ma prawo do tego majątku, niezależnie od tego, czy pomagał w prowadzeniu firmy, czy też nie.

Case study – Podział milionów w firmie 

Pisałam wcześniej o przypadkach moich klientów, w których dochodziło do podziału majątku firmowego. Czasami wartość firm wyceniana jest na kilka milionów. W zależności od sytuacji, możliwe jest, że Twój współmałżonek może nie otrzymać nic z wartości firmy. Wszystko zależy od danych okoliczności i strategii działania.

Im większy majątek, tym częściej dochodzi do walki w sądzie. Przykładem może być sprawa sprzed kilku lat, w której małżeństwo w wieku około 60 lat dokonywało podziału sieci sklepów jubilerskich oraz nieruchomości w Warszawie i okolicach. Początkowa zgoda między małżonkami szybko zmieniła się w walkę o pieniądze. Warto pamiętać, że jeżeli z zysków firmy zostanie zakupione dodatkowe wyposażenie, staje się ono współwłasnością małżeńską i w przypadku rozwodu również podlega podziałowi.

Rozliczenia majątków osobistych

W sytuacji, gdy z majątku osobistego zostały nałożone oszczędności na rzecz majątku wspólnego, istnieje możliwość żądania wyrównania. Jest to istotne, ponieważ małżonek, na którego jest zarejestrowana działalność, może swobodnie dysponować majątkiem przedsiębiorstwa.

Pamiętaj, że podział nieruchomości można przeprowadzić na drodze sądowej, ale istnieją też inne sposoby. Jednym z nich jest akt notarialny – forma, którą często polecam moim klientom. Jest to szybka i ekonomiczna metoda podziału majątku, która nie wymaga długich lat oczekiwania na wyznaczenie terminu w sądzie.

Konsultacja z prawnikiem

Z uwagi na skomplikowanie i różnorodność przepisów prawa, zaleca się konsultację z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym oraz prawie gospodarczym. Profesjonalna porada prawna może pomóc w zrozumieniu własnych praw i obowiązków, a także w wypracowaniu najlepszej strategii działania.

Rozważając pytanie „co z firmą po rozwodzie”, należy mieć na uwadze wiele czynników. Każdy przypadek jest unikalny i wymaga indywidualnego podejścia, uwzględniającego specyfikę działalności firmy, lokalne prawo oraz osobiste okoliczności obu stron. Podejmując decyzje dotyczące firmy w trakcie rozwodu, ważne jest, aby podejść do tego procesu z pełną świadomością konsekwencji i odpowiedzialności, co ułatwi osiągnięcie satysfakcjonującego i sprawiedliwego rozwiązania dla obu stron.

Zapraszam na konsultację. Zadzwoń pod numer +48691512933 lub umów się w kalendarzu.

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]