Jak uzasadnić pozew ? – Przykłady

by ADWOKAT MARTA WNUK
Adwokat Pozew o rozwód

Kluczowym elementem pozwu o rozwód  jest uzasadnienie pozwu, które ma znaczący wpływ na przebieg i czas trwania postępowania rozwodowego. W tym artykule przyjrzymy się, jak skutecznie uzasadnić pozew o rozwód, zależnie od tego, czy rozwód ma być z orzeczeniem o winie, czy bez.

Czy Rozwód ma być z Orzekaniem o Winie?

Decyzja o orzekaniu o winie ma znaczący wpływ na uzasadnienie pozwu. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, skupiamy się głównie na opisie rozkładu więzi małżeńskich, unikając oskarżeń i obwiniania drugiej strony. Natomiast w sytuacji, gdy rozwód ma być z orzeczeniem o winie, konieczne jest przedstawienie konkretnych dowodów i argumentów, które wskazują na winę drugiej strony.

 Jak Skonstruować Uzasadnienie Pozwu?

1. Historia Małżeństwa: Opis, kiedy małżonkowie wzięli ślub, czy mają dzieci, czy zawierali umowy majątkowe, a także historia ich związku.

2. Rozkład Więzi Małżeńskich: Wskazanie momentu, w którym ustały więzi małżeńskie. To obejmuje rozkład więzi osobistej, fizycznej oraz uczuciowej.

3. Rozkład Więzi Gospodarczej: Opis wspólnego życia gospodarczego, w tym zarobków, domowych obowiązków, i jak te aspekty wpłynęły na relacje.

4. Przykładowe Uzasadnienie z Wyłącznej Winy: Należy szczegółowo opisać przyczyny rozpadu związku, takie jak zdrada, brak zaangażowania w małżeństwo, dystans emocjonalny, czy brak szacunku.

5. Przykładowe Uzasadnienie Rozwodu bez Orzekania o Winie: Skupienie na różnicach charakterów, braku porozumienia, czy emocjonalnym i fizycznym wycofaniu się z relacji, unikając obwiniania.

Warto Pamiętać

  • Indywidualne Podejście: Każda sprawa rozwodowa jest unikatowa i wymaga indywidualnego podejścia.
    Konsultacja z Adwokatem: Zawsze zaleca się konsultację z adwokatem, który pomoże prawidłowo sformułować uzasadnienie i doradzi w sprawie.

Uzasadnienie pozwu o rozwód jest kluczowym elementem wpływającym na przebieg i czas trwania procesu rozwodowego. Ważne jest, aby było ono dobrze przemyślane i skonstruowane w sposób, który odzwierciedla indywidualne okoliczności małżeństwa oraz intencje wnioskodawcy. Niezależnie od tego, czy rozwód ma być z orzeczeniem o winie, czy bez, odpowiednie uzasadnienie jest fundamentem skutecznego procesu rozwodowego.

Uzasadnienie pozwu o rozwód bez orzekania o winie 

Przykład uzasadnienia pozwu  :

Wnoszę o rozwiązanie małżeństwa pomiędzy mną, Anną K. , a moim mężem Janem K.  przez rozwód z powodu trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Przyczyny rozpadu związku małżeńskiego

Małżeństwo, które zawarliśmy dnia 20 czerwca 2000 roku, początkowo układało się poprawnie. Byliśmy partnerami w budowaniu wspólnej przyszłości: mąż założył działalność gospodarczą, ja pracowałam na etacie oraz zajmowałam się naszymi dwójką małych dzieci. Niestety, z czasem nasze drogi zaczęły się rozchodzić. Pozwany stopniowo wycofywał się z życia rodzinnego, koncentrując się na pracy i osobistych rozrywkach, co doprowadziło do pierwszych konfliktów.

Z biegiem lat, zachowanie pozwanego stało się dla mnie nieakceptowalne. Jego nieobecność, brak wsparcia emocjonalnego, karanie milczeniem, oraz brak zainteresowania rodziną stały się codziennością. Jako powódka, oczekiwałam od męża zaangażowania i partnerstwa, których mi nie dostarczał. Rozmowy i próby terapii nie przynosiły żadnych rezultatów.

Rozkład więzi małżeńskich

Pomimo moich starań o naprawę małżeństwa, rozbieżności w naszych charakterach i oczekiwaniach doprowadziły do pełnego i trwałego rozkładu więzi małżeńskich. Żadna z prób porozumienia się nie zakończyła powodzeniem, a różnice stały się nieprzekraczalne. Mieszkanie pod jednym dachem przerodziło się w życie jak lokatorzy, bez żadnych więzi gospodarczych, uczuciowych czy fizycznych.

Wnioski

Z tych powodów, w pełni świadoma konsekwencji, zdecydowałam się wystąpić z pozwem o rozwód, rezygnując z orzekania o winie w zainteresowaniu jak najszybszego i najmniej konfliktowego rozwiązania małżeństwa, które nie wpłynie negatywnie na dobro naszych dzieci. Zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz orzecznictwem Sądu Apelacyjnego w Katowicach, niniejszy rozkład pożycia nosi cechy trwałości i zupełności, co uprawnia mnie do żądania rozwodu. Dalsze wspólne życie z pozwanym jest niemożliwe i nie do pogodzenia z moimi wartościami i dążeniami do harmonijnego życia.Mając na uwadze dobro dzieci oraz nasze wspólne doświadczenia, proszę Sąd o uwzględnienie mojego pozwu o rozwód bez orzekania o winie.

Uzasadnienie pozwu o rozwód bez orzekania o winie  – Inny przykład uzasadnienia pozwu o rozwód :

Z głębokim żalem podnoszę, że fundament naszego małżeńskiego związku, będący niegdyś symbolem wspólnych wartości i zobowiązań, został nadszarpnięty przez niepokojące różnice charakterów oraz bolesne zachowania pozwanego, które znacząco zaważyły na naszej dalszej koegzystencji.

Początki naszego wspólnego życia, naznaczone zaangażowaniem obu stron w budowanie domowego ogniska, z czasem uległy erozji. Kontrast w naszych perspektywach dotyczących zarówno funkcjonowania naszej rodziny, jak i podziału ról, wyłonił się w sposób, który zniweczył fundamenty naszej wzajemnej relacji, doprowadzając do emocjonalnego oraz fizycznego dystansu.

Pozwany, niegdyś partner w naszej wspólnej przedsięwzięciu, skierował swoje zainteresowania w stronę działalności gospodarczej i osobistych zainteresowań, oddalając się od esencji rodzinnego życia. Jego decyzje, jak budowa kolejnej nieruchomości na wynajem, były podejmowane bez względu na ich wpływ na stabilność naszego małżeństwa.

Z biegiem lat, zachowania pozwanego ewoluowały w kierunku zaniedbania i niedoceniania roli powódki jako współmałżonki i matki naszych dzieci. Postawy dominacji, brak empatii, a nawet oziębłość w bezpośredniej komunikacji wywołały uczucie izolacji i zaniechania, które mimo licznych prób dialogu i sugestii terapii małżeńskiej, pozostały bez echa. Pozwany, utwierdzony w swoich przekonaniach, nie dostrzegał potrzeby zmiany swojego postępowania, co przyczyniło się do nieodwracalnego rozdźwięku między nami.

Złożoność naszych problemów małżeńskich, potwierdzona brakiem wspólnych punktów stycznych, zarówno w sferze emocjonalnej, fizycznej, jak i gospodarczej, doprowadziła do decyzji, którą podejmuję z nieukrywanym bólem, lecz z przekonaniem o jej nieuchronności. Jestem przekonana, że trwały i zupełny rozkład pożycia, zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, jest podstawą do rozwiązania małżeństwa przez rozwód.

W imię zachowania godności i poszanowania wspólnych lat, wyrażam wolę rozwiązania naszego małżeństwa w sposób cywilizowany, bez wchodzenia w szczegóły konfliktu, co mieści się w ramach pragnienia szybkiego i możliwie najmniej obciążającego rozwodu. Taki sposób rozwiązania małżeństwa będzie służył również dobru naszego małoletniego syna, dla którego stabilność emocjonalna jest niezmiernie ważna.

Uzasadnienie pozwu o rozwód z wyłącznej winy

Zwracam się z prośbą o rozwiązanie małżeństwa z pozwanym [Imię i Nazwisko] przez rozwód z uwagi na trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, który nastąpił wyłącznie z winy pozwanego.

Przyczyny rozpadu związku małżeńskiego:

Niestety, muszę stwierdzić, że małżeństwo, które miało być oparte na wzajemnym zaufaniu i lojalności, zostało bezpowrotnie zniszczone przez serię zdrad pozwanego, który dopuścił się niewierności małżeńskiej co najmniej czterokrotnie. Takie działania są nie tylko świadomym naruszeniem naszych małżeńskich przysiąg, ale również dowodem na brak poszanowania i szacunku wobec mnie jako małżonki.

Ponadto, zgodnie z zaobserwowanym i ugruntowanym zachowaniem, pozwany wykazuje cechy charakterystyczne dla osobowości narcystycznej, w tym brak empatii, manipulowanie faktami oraz stałe dążenie do dominacji, co jeszcze bardziej pogłębiło kryzys w naszym małżeństwie i wykluczyło możliwość jego naprawy.

Skutki działania pozwanego:

Powyższe zachowania pozwanego spowodowały głębokie rany emocjonalne i psychiczne, które przekształciły nasz związek w relację toksyczną, pozbawioną miłości, zaufania i wzajemnego wsparcia. Pozwany, poprzez swoje działania, wykazał się całkowitym brakiem zainteresowania dobrem rodziny oraz świadomie podjął decyzje, które doprowadziły do trwałego rozkładu naszego pożycia.

Wobec powyższych okoliczności, zwracam się z prośbą o orzeczenie rozwodu z pozwanym [Imię i Nazwisko] z jego wyłącznej winy. Jestem przekonana, że dalsze wspólne życie z pozwanym nie jest możliwe i jest przeciwne moim najgłębszym przekonaniom moralnym. Rozwód jest jedynym rozwiązaniem pozwalającym na odzyskanie przeze mnie spokoju ducha i możliwości dalszego, samodzielnego życia.

 

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]