Badania OZSS przy rozwodzie – Metody badań

OZSS

by ADWOKAT MARTA WNUK
kiedy będzie rozwód

W ramach badania w Ośrodku Zdrowia Seksualnego i Społecznego (OZSS), stosowane są różnorodne metody badawcze, które mają na celu ocenę psychologiczną, seksualną, a także kompetencji wychowawczych osób badanych.

Oto kilka przykładów metod badawczych wykorzystywanych w OZSS:

 1. Obserwacja – metoda polegająca na bezstronnym i celowym obserwowaniu zachowań osoby badanej, jej interakcji z innymi oraz reakcji w określonych sytuacjach. Obserwacja może być prowadzona bezpośrednio lub za pomocą narzędzi audiowizualnych.
 2. Wywiad – to jedna z podstawowych metod badawczych polegająca na rozmowie z osobą badaną. Może być przeprowadzony w formie wywiadu strukturalnego, półstrukturalnego lub niesstrukturalnego, w zależności od potrzeb badania. Wywiad pozwala na zgromadzenie informacji o doświadczeniach, przekonaniach, uczuciach oraz motywacjach osoby badanej.
 3. Testy psychologiczne i kwestionariusze – to narzędzia badawcze umożliwiające ocenę różnych aspektów funkcjonowania psychicznego, osobowości, zdolności intelektualnych czy kompetencji wychowawczych. Przykłady testów używanych w OZSS to:
  • ACL – Lista Przymiotnikowa,
  • RISB – Test Niedokończonych Zdań Rottera,
  • EPQ-R – Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R,
  • NEO-PI-R – Inwentarz Osobowości NEO-PI-R,
  • CUIDA – Kwestionariusz do Oceny Kandydatów na Rodziców Adopcyjnych,
  • TKR – Test Kompetencji Rodzicielskich,
  • SPR – Skala Postaw Rodzicielskich.
 4. Analiza dokumentów – metoda polegająca na analizie dostępnych dokumentów, takich jak akta sprawy, dokumentacja medyczna, szkolna czy zawodowa. Pozwala na uzyskanie pełniejszego obrazu sytuacji życiowej osoby badanej oraz jej historii.
 5. Techniki projekcyjne – metody umożliwiające badanie nieświadomych aspektów osobowości, poprzez interpretację nieustrukturyzowanego materiału, który badany ma za zadanie uzupełnić lub zinterpretować. Przykładem może być Test Apercepcji Tematycznej (TAT) czy testy rysunkowe.

Każda z tych metod może być stosowana samodzielnie lub w kombinacji z innymi, w zależności od celów badania i specyfiki przypadku. Ważne jest, aby wybór metod i narzędzi był dostosowany do indywidualnych potrzeb i kontekstu osoby badanej.

Rozwód OZSS

Przygotowując pytania dla Ośrodka Zdrowia Seksualnego i Społecznego (OZSS) z uwzględnieniem stosowanych tam metod badawczych, można uwzględnić następujące kategorie pytań, które odpowiadają różnym technikom badawczym:

Obserwacja

 1. Jak zachowujesz się w sytuacjach stresowych? – pytanie ma na celu obserwację reakcji i strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 2. Czy możesz opisać, jak wygląda typowy dzień z Twoim dzieckiem? – pytanie pozwala na obserwację codziennych interakcji i zachowań wychowawczych.

Wywiad

 1. Jakie są Twoje główne obawy związane z wychowaniem dziecka? – pytanie pozwala zgłębić przekonania, uczucia i motywacje badanego.
 2. Czy doświadczyłeś(aś) w życiu momentów, które miały znaczący wpływ na Twoje postrzeganie rodziny? – pytanie umożliwia zrozumienie wpływu doświadczeń życiowych na obecne zachowania i postawy.

Testy psychologiczne i kwestionariusze

 1. Jak reagujesz na krytykę? – pytanie może być częścią testu osobowości, pozwalające na ocenę aspektów emocjonalnych i społecznych osobowości.
 2. Czy czujesz się często zestresowany(a)? – pytanie z kwestionariusza oceniającego poziom stresu i zdolności adaptacyjne.

Analiza dokumentów

 1. Czy w Twojej dokumentacji medycznej/szkolnej zawarte są informacje, które mogłyby wpłynąć na Twoje obecne funkcjonowanie? – pytanie sugeruje przegląd i analizę istniejących dokumentów w celu uzyskania pełniejszego obrazu historii badanego.

Techniki projekcyjne

 1. Gdybyś mógł(a) być jakimkolwiek zwierzęciem, jakie by to było i dlaczego? – kreatywne pytanie z technik projekcyjnych, które pozwala na badanie nieświadomych aspektów osobowości poprzez interpretację wybranej przez osobę badaną metafory.

Powyższe pytania są przykładami, jak można wykorzystać różnorodne metody badawcze w OZSS do zgłębiania informacji o osobie badanej, jej przekonaniach, zachowaniach i doświadczeniach życiowych, które mają wpływ na jej zdrowie seksualne i społeczne.

6 Rzeczy najważniejszych przy rozwodzie

 1. Obserwacja zachowań: Obserwacja jest kluczowym elementem badania w OZSS, umożliwiającym bezstronne i celowe spostrzeganie zachowań osoby badanej, jej interakcji z innymi oraz reakcji na różne sytuacje. Metoda ta pozwala na uzyskanie bezpośrednich informacji o zachowaniu badanego w naturalnych warunkach lub specjalnie przygotowanych sytuacjach.
 2. Wywiady: Wywiady stanowią podstawę zbierania danych w OZSS. Mogą być przeprowadzane w różnych formatach (strukturalne, półstrukturalne, niesstrukturalne), w zależności od potrzeb badania. Wywiady umożliwiają zgłębienie doświadczeń, przekonań, uczuć oraz motywacji osób badanych, oferując bogate źródło informacji o ich wewnętrznym świecie.
 3. Testy psychologiczne i kwestionariusze: Użycie standaryzowanych testów psychologicznych i kwestionariuszy pozwala na ocenę różnych aspektów funkcjonowania psychicznego, osobowości, zdolności intelektualnych oraz kompetencji wychowawczych. Testy te dostarczają obiektywnych i porównywalnych danych, które mogą być wykorzystane do analizy i interpretacji psychologicznej.
 4. Analiza dokumentów: Przegląd i analiza dostępnych dokumentów (akta sprawy, dokumentacja medyczna, szkolna, zawodowa) daje możliwość uzyskania pełniejszego obrazu sytuacji życiowej i historii osoby badanej. Metoda ta jest szczególnie cenna, gdy potrzebne są informacje uzupełniające do danych uzyskanych za pomocą innych technik badawczych.
 5. Techniki projekcyjne: Techniki projekcyjne umożliwiają badanie nieświadomych aspektów osobowości poprzez interpretację nieustrukturyzowanego materiału (np. Test Apercepcji Tematycznej – TAT, testy rysunkowe). Stanowią one cenne narzędzie do odkrywania głębiej ukrytych uczuć, myśli i motywacji, które mogą nie być dostępne w bezpośredniej komunikacji.
 6. Kompleksowe podejście: Kluczowym aspektem badania w OZSS jest zastosowanie kompleksowego podejścia, polegającego na kombinowaniu różnych metod i technik badawczych. Pozwala to na uzyskanie wszechstronnego i wielowymiarowego obrazu osoby badanej, co jest niezbędne do dokładnej diagnozy i planowania interwencji.

Wszystkie te metody i techniki wymagają od specjalistów OZSS wysokiej wiedzy fachowej, doświadczenia oraz empatii, aby móc efektywnie pracować z osobami badanymi i odpowiednio interpretować uzyskane dane.

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]