rozwód

Rozwód – od czego zacząć? 

Rozwód – od czego zacząć? 

W  życiu zdarzają się takie momenty, że stoimy przed decyzją o rozwodzie W związku z tym mamy dużo wątpliwości. Od czego zacząć rozwód? W polskim systemie prawnym można oczywiście zakończyć małżeństwo. Jednak istnieją w związku z tym pewne  ograniczenia. Nie możemy zakończyć małżeństwa u notariusza lub prawnika. Rozwód może orzec tylko Sąd. We wpisie omówię przyczyny rozpadu pożycia oraz kwestie dotyczące wspólnego majątku

Z jakich przyczyn Sąd orzeka rozwód?

Zanim zdecydujesz się na rozwód warto pamiętać o jednym – żeby rozwiązać małżeństwo, musi dojść do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. Na więzi małżeńskie składają się: więzi duchowe, fizyczne i gospodarcze. Zatem Sąd nie może mieć wątpliwości w tej kwestii. Jeśli występuje kryzys w małżeństwie, ale są szanse na jego zażegnanie, rozwód jest niepotrzebny.  Dlatego Sąd w postępowaniu dowodowym wnikliwie bada, czy rzeczywiście ustały wszystkie więzi między małżonkami. Strony procesu muszą zatem wykazać iż faktycznie do tego  doszło. 

Jakie dowody przeprowadza Sąd orzekający rozwód

Pierwszym dowodem jest przesłuchanie stron i na podstawie tego analizuje się sytuację stron. Inne dowody w sprawie rozwodowej to zeznania świadków oraz wszelkie go rodzaju dokumenty –  treści SMS-ów, wiadomości e-mail. Czy sąd może nie zgodzić się na rozwód? Tak, gdy rozwód zagraża dobru małoletnich dzieci. W Warszawie obligatoryjne jest wskazanie świadka, który potwierdzi iż  dzieci nie ucierpią. Istotne jest również, czy nie ma również innych przesłanek negatywnych, by orzec rozwód. Jakich? Są to zasady współżycia społecznego.  Z mojego doświadczenia wynika jednak, że takie sytuacje występują bardzo rzadko. Jeżeli Sąd uzna, iż rozwód jest niezgodny z zasadami współżycia społecznego, nie powinien go udzielać.

Rozwód – od czego zacząć? Czy mogę nie zgodzić się na rozwód? 

Oczywiście że możesz nie zgodzić się na rozwód. Jaki jest wtedy Twój dalszy plan na życie? Rozwód nie jest dopuszczalny w sytuacji, kiedy żąda go małżonek wyłącznie winny, a drugi nie wyraża na to zgody. Jednakże nie jest to zawsze oczywiste. Dlaczego? Sąd bada okoliczności w sprawie,  sprawdzając, czy koresponduje to z zasadami współżycia społecznego. Jeżeli nie ma żadnych innych przeszkód, Sąd może orzec rozwód. Oprze się on wtedy na materiale dowodowym i brak zgody na rozwód ze strony współmałżonka nie będzie istotny.

Czy mogę podzielić majątek podczas rozprawy o rozwód ? 

Podział majątku podczas rozwodu możliwy jest tylko wtedy, kiedy strony są zgodne. Jak mówi kodeks rodzinny i Opiekuńczy: Sąd, na wniosek jednego z małżonków, wyroku rozwodowym może dokonać podziału. Zatem strony muszą wspólnie ustalić kilka kwestii.  Jakich? Po pierwsze, muszą być zgodne co do sposobu podziału majątku. Gdy nie ma między małżonkami zgody w tym obszarze, sprawa kierowana jest do Sądu rejonowego. Wszczynane jest osobne postępowanie. Po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego każdy z byłych małżonków ma prawo złożyć odpowiedni wniosek do właściwego Sądu Rejonowego.

Czy można dokonać podziału majątku przed rozwodem? 

Oczywiście że tak. Można tego dokonać formie umowy przed notariuszem. Konieczne wówczas będzie ustanowienie rozdzielności majątkowej. Jeżeli zależy Ci, aby podziału majątku dokonać jeszcze  przed rozwodem, musi być między wami rozdzielność majątkowa.  Wspólność majątkowa musi ustać. W jakiej formie? Albo w formie umowy przed notariuszem, czyli  w formie ugodowej. Jeżeli zaś w tym zakresie nie ma zgody, możesz wystąpić do Sądu rejonowego o rozdzielność. 

Często sprawa się komplikuje, kiedy rozwód łączy się z kredytem hipotecznym. Standardowa sytuacja w Polsce to zaciąganie kredytów. A kiedy się rozstajemy – jest problem. 

Co zrobić, gdy współmałżonek nie zgadza się na podział majątku? 

Kilka najważniejszych faktów. Jeżeli nie ma zgody co do podziału, musi się tym zająć Sąd rejonowy. Sporządza się wtedy wniosek o podział majątku wspólnego. Wartość dzielonego majątku sąd ustala na dzień orzekania. Tak się dzieje w przypadku nieruchomości, która zdecydowanie podwyższyła swoją wartość. Jak sąd ustala wartość mieszkania względem  innej nieruchomości? Sąd w tym celu  powołuje biegłego, który dokona wyceny nieruchomości. Co więcej, jeśli  mieszkanie zostało nabyte dzięki zaciągnięciu kredytu hipotecznego w banku, to  rzeczywista wartość rynkowa nieruchomości powinna zostać obliczona przy uwzględnieniu długu hipotecznego (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2011 r., I CSK 661/10). W tym zakresie są również inne poglądy !!

Co zrobić, żeby szybko uzyskać rozwód ? 

Aby uzyskać szybko rozwód, musimy być zgodni i mieć ustalone inne kwestie związane z rozwiązaniem małżeństwa. Jeżeli natomiast któryś z elementów np. wysokość alimentów czy opieka nad dzieckiem jest kwestią sporną, wówczas zaczną się w tym obszarze problemy, które mogą znacznie przedłużyć nam  całe postępowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.