Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa niealimentacji

by ADWOKAT MARTA WNUK
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa niealimentacji

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa niealimentacji. „Pani mecenas, ojciec nie chce płacić alimentów na dziecko… Nie wiem, co mam zrobić. Alimenty zostały zasądzone przez sąd, a on wciąż nie płaci…”.

Oczywiście są metody na to, aby odzyskać pieniądze. Jeżeli alimenty zostały zasądzone, wówczas należy zrobić wszystko, aby swoją wierzytelność ciągnąć. W pierwszej kolejności musimy pamiętać o tym, że możemy skierować sprawę do komornika.

Jeżeli mimo postępowania komorniczego pozwany w dalszym ciągu nie uiszcza wymaganych alimentów, wówczas należy wszcząć postępowanie dotyczące odpowiedzialności karnej.

Jako matka możesz złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Dlaczego? Przede wszystkim uważam, że osoba, która nie płaci alimentów, musi w pewnym momencie poczuć odpowiedzialność za swoje czyny i uświadomić sobie fakt, że ponosi odpowiedzialność cywilną i karną. Nie miej wyrzutów, że ojciec dziecka pójdzie do więzienia – jeżeli dług zostanie spłacony w odpowiednim terminie, wówczas nie będzie takiej sytuacji. Nadto musimy również pamiętać o tym, że pieniądze to nie prezent. Dziecku należą się godne pieniądze celem zaspokojenia jego potrzeb.

Do zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa warto załączyć dokumenty, np. wyrok, w którym zostały zasądzone alimenty, dokumenty od komornika o bezskutecznej egzekucji oraz inne posiadane dokumenty w sprawie. W zawiadomieniu należy wskazać, od kiedy nie są płacone.

Tak, niealimentacja to przestępstwo!

Kodeks karny art. 209 – po nowelizacji

Brzmienie art. 209 § 1 k.k. po nowelizacji jest następujące: Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Pamiętajmy – niealimentacja to przestępstwo.

Kiedy można zostać skazanym za przestępstwo niealimentacji?

Aby mogło dojść do skazania, muszą wystąpić łącznie 3 przesłanki:

  1. sąd wydał decyzję przyznającą alimenty np. wyrok sądowy, ugoda itd.;
  2. podejrzany zalega z płatnością alimentów za co najmniej 3 raty (np. 3 miesiące);
  3. o braku płatności i konieczności skazania zostały zawiadomione Policja lub Prokuratura.

Gdzie złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa niealimentacji?

Aby zgłosić przestępstwo niealimentacji, należy udać się na komisariat policji lub do prokuratury.

 

 

Jak napisać zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa niealimentacji?

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa niealimentacji powinno zawierać: oznaczenie organu („Do Prokuratury Rejonowej…”), stronę pokrzywdzoną („małoletni… reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego…”), tytuł („Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa nie alimentacji”), pisemne zgłoszenie o przestępstwie popełnionym przez [wskazać] względem pokrzywdzonego, uzasadnienie oraz własnoręczny podpis i ewentualne załączniki.

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]