Zabezpieczenie Alimentów – Szybkie alimenty co zrobić ?

by ADWOKAT MARTA WNUK
Zabezpieczenie Alimentów

W sprawach alimentacyjnych szybkość działania jest często kluczowa. Długie postępowania sądowe mogą powodować trudności finansowe dla osób uprawnionych, a alimenty są z reguły potrzebne natychmiast. Polskie prawo oferuje możliwość uzyskania szybkich alimentów poprzez zabezpieczenie alimentów, co stanowi tymczasowe rozwiązanie przed ustaleniem ostatecznej wysokości należnych alimentów przez sąd.

Co to Jest Zabezpieczenie Alimentów?

Zabezpieczenie alimentów to mechanizm prawny, dzięki któremu, jeszcze przed finalnym rozstrzygnięciem sądu, druga strona sporu może być zobowiązana do wstępnej zapłaty alimentów. Sąd może zadecydować o okresowych wypłatach lub jednorazowej kwocie, którą obowiązana strona musi uiścić na rzecz uprawnionego.

 Jak Działa Zabezpieczenie Alimentów?

Podstawą do zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia alimentacyjnego, zgodnie z art. 753 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Oznacza to, że jeśli przedstawisz sądowi wystarczające dowody na to, że alimenty są Ci potrzebne, możesz otrzymać postanowienie o zabezpieczeniu.

Co Oznacza Postanowienie o Zabezpieczeniu?

Jeżeli sąd wyda postanowienie o zabezpieczeniu alimentów, druga strona będzie zobowiązana do ich płacenia przez cały czas trwania procesu o zasądzenie alimentów, aż do jego prawomocnego zakończenia. Jest to rodzaj finansowej „zapory bezpieczeństwa” dla osoby uprawnionej.

Warto zaznaczyć, że zabezpieczenie alimentów nie jest równoznaczne z ostateczną decyzją sądu w sprawie wysokości alimentów. Sąd dopiero po wnikliwym postępowaniu dowodowym wyda ostateczny wyrok, który może różnić się od kwoty zabezpieczenia. W praktyce, kwota ostatecznie zasądzonych alimentów może być wyższa lub niższa od tej początkowo zabezpieczonej.

Dlaczego Zabezpieczenie Alimentów jest Ważne? 7 dni !

Tak alimenty w 7 dni – są możliwe. Zabezpieczenie alimentów daje szansę na uzyskanie środków finansowych już na wczesnym etapie procesu, co może być nieocenioną pomocą w trudnym okresie rozstania czy rozwodu. Dla wielu osób, szczególnie tych w trudnej sytuacji finansowej, jest to istotna „deska ratunku”, pozwalająca pokryć bieżące potrzeby życiowe.

Jak Uzyskać Zabezpieczenie Alimentów?

1. Dowody na Istnienie Roszczenia:Pierwszym krokiem jest uprawdopodobnienie istnienia roszczenia, co można zrobić poprzez przedstawienie dowodów, takich jak wyciągi z konta czy paragony.

2. Wniosek do Sądu: Następnie należy złożyć wniosek do sądu, który rozpatruje sprawę alimentacyjną. Wniosek powinien być szczegółowo uzasadniony, zawierając wyliczenie usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej oraz możliwości zarobkowych osoby zobowiązanej.

3. Postanowienie Sądu: Sąd, po rozpatrzeniu wniosku, może wydać postanowienie o zabezpieczeniu alimentów. Jest ono natychmiast wykonalne, co oznacza, że można je egzekwować poprzez komornika.

Zażalenie na Postanowienie o Zabezpieczeniu Alimentów

Jeśli sąd oddali wniosek o zabezpieczenie lub zasądzi je w niższej kwocie, przysługuje zażalenie. Należy wnieść wniosek o uzasadnienie postanowienia, a następnie sporządzić zażalenie, wskazując błędy sądu i argumenty za zabezpieczeniem alimentów na czas trwania procesu.

Wykonalność Postanowienia o Zabezpieczeniu Alimentów

Postanowienie o zabezpieczeniu jest natychmiast wykonalne, nawet jeśli wniesiono zażalenie. Strona uprawniona może więc bez zwłoki rozpocząć egzekucję alimentów.

Wysokość alimentów 

Wysokość alimentów na dziecko jest zależna od dwóch głównych czynników: potrzeb dziecka oraz możliwości finansowych i majątkowych osoby zobowiązanej do ich płacenia, w tym przypadku ojca. Oto szczegółowe wyjaśnienie obu tych aspektów:

1. Potrzeby Dziecka: Alimenty są ustalane w oparciu o usprawiedliwione potrzeby dziecka, które obejmują między innymi koszty mieszkania, wyżywienia, edukacji, opieki zdrowotnej, wypoczynku, oraz innych podstawowych potrzeb życiowych. Ważne jest, by dziecko miało zapewniony podobny standard życia, jak ten, który cieszyliby się jego rodzice.

Przykładowe koszty utrzymania dziecka mogą obejmować:
– Czynsz, opłaty za media,
– Wyżywienie, w tym specjalistyczna dieta (jeśli jest wymagana),
– Edukacja (np. czesne za prywatną szkołę, kursy dodatkowe),
– Koszty związane z rozwojem, hobby, sportem,
– Opieka zdrowotna, w tym koszty leczenia i profilaktyki.

Możliwości Ojca 

2. Możliwości Ojca: W przypadku ustalania wysokości alimentów, sąd bierze pod uwagę nie tylko aktualne zarobki ojca, ale również jego potencjalne możliwości zarobkowe. Oznacza to, że jeśli ojciec ma kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz zdrowie pozwalające na osiąganie wyższych dochodów, sąd może uwzględnić te aspekty przy ustalaniu wysokości alimentów. Sąd ocenia, czy osoba zobowiązana do płacenia alimentów nie umniejsza celowo swoich dochodów, oraz czy działa z należytą starannością, wykorzystując swoje umiejętności i możliwości zarobkowe.

W przypadku sytuacji opisanej przez Ciebie, gdzie sąd ustalił alimenty na poziomie 1500 zł, najprawdopodobniej uwzględnił fakt, że ojciec mógłby zarabiać więcej, niż wynika to z jego oficjalnych dochodów. Dodatkowo, wyższe koszty życia w Warszawie, w tym edukacja w centrum miasta, mogły również wpłynąć na wysokość ustalonych alimentów.

Warto pamiętać, że każdy przypadek jest indywidualny i decyzja sądu zależy od wielu czynników, w tym od konkretnych okoliczności rodziny, potrzeb dziecka oraz rzeczywistych możliwości zarobkowych osoby zobowiązanej do płacenia alimentów. W razie wątpliwości lub chęci zmiany wysokości alimentów, zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym.

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]