Przesłuchanie świadka na piśmie – Przykładowe pytania

by ADWOKAT MARTA WNUK
Przesłuchanie świadka na piśmie

Przesłuchanie świadka na piśmie

W dobie postępującej digitalizacji i zmian w funkcjonowaniu sądownictwa, coraz częściej spotykamy się z nowymi formami Przesłuchanie świadka na piśmie to proces, w którym sąd wysyła zobowiązanie do udzielenia odpowiedzi na pytania w formie pisemnej. Wskazuje się konkretne pytania dotyczące okoliczności, o których świadek ma zeznawać, na podstawie tzw. tezy dowodowej. Jest to swojego rodzaju list do sądu, w którym świadek opisuje sytuacje i zdarzenia związane z daną sprawą.

Zawartość zeznań

Świadek zobowiązany jest odpowiedzieć na pytania zawarte w tezie dowodowej. Pytania te mogą dotyczyć różnych aspektów sprawy, na przykład nieprawidłowości w związku małżeńskim, zachowań stron, czy też okoliczności rozpadu pożycia.

Kiedy warto skorzystać z zeznań na piśmie?

Składanie zeznań na piśmie może być korzystne w sytuacjach, gdy świadek nie może osobiście stawić się w sądzie, na przykład z powodu odległości czy też ograniczeń zdrowotnych. Jednak warto pamiętać, że składając zeznania na piśmie, świadek traci możliwość kontroli autentyczności swoich zeznań oraz braku możliwości zadawania dodatkowych pytań w celu wyjaśnienia określonych kwestii. Ja jako Adwokat nie polecam w większości spraw.

Przykładowe pytania, które mogą być zadane świadkowi w sprawie rozwodowej

 • Czy miałeś/-aś okazję obserwować ich wzajemne relacje?
 • Czy widziałeś/-aś jakieś zachowania, które mogłyby wpłynąć na decyzję o rozwodzie?
 • Czy zauważyłeś/-aś zmiany w zachowaniu jednej lub obu stron w okresie poprzedzającym rozwód?
 • Czy miałeś/-aś okazję obserwować interakcje między stronami w rodzinnej atmosferze?
 • Czy masz jakiekolwiek informacje na temat przyczyn rozpadu małżeństwa?
 • Czy wiesz, czy obie strony były zgodne co do decyzji o rozwodzie?
 • Czy strony podejmowały próby naprawy swojego związku przed podjęciem decyzji o rozwodzie?
 • Czy wiesz, czy strony prowadziły jakiekolwiek negocjacje w sprawie rozwodu lub podziału majątku?
 • Czy strony były otwarte na komunikację i rozmowy dotyczące problemów małżeńskich?
 • Czy jedna ze stron wykazywała oznaki niewierności lub nieuczciwości wobec drugiej strony?
 • Czy masz jakiekolwiek informacje na temat problemów finansowych, które mogły wpłynąć na decyzję o rozwodzie?
 • Czy wiesz, czy jedna ze stron miała trudności z utrzymaniem pracy lub zarabianiem pieniędzy?
 • Czy miałeś/-aś okazję zobaczyć, jakie kroki podjęły strony w celu uregulowania kwestii związanych z dziećmi?
 • Czy obie strony wykazywały zainteresowanie opieką nad dziećmi przed podjęciem decyzji o rozwodzie?

Odpowiedzialność karna za składnie fałszywych zeznań

Fałszywe zeznania (art. 271 § 1 Kodeksu Karnego) – Kto składa fałszywe zeznania przed organem wymiaru sprawiedliwości, za co grozi karą pozbawienia wolności do lat 3, podlega karze. Kara za składanie fałszywych zeznań – Osoba składająca fałszywe zeznania w sprawie rozwodowej może być pociągnięta do odpowiedzialności kryminalnej i skazana na karę pozbawienia wolności.

Odpowiedzialność za fałszywe zeznania – Niezależnie od rodzaju sprawy, fałszywe zeznania przed organem wymiaru sprawiedliwości są traktowane bardzo poważnie, gdyż wpływają na przebieg procesu sądowego oraz mogą prowadzić do wydania niesprawiedliwego wyroku. Konsekwencje prawne – Składanie fałszywych zeznań w sprawie rozwodowej może mieć negatywne konsekwencje zarówno dla sprawy rozwodowej, jak i dla osoby składającej takie zeznania. Osoba składająca fałszywe zeznania może ponieść odpowiedzialność karną oraz być zobowiązana do pokrycia kosztów postępowania sądowego. Pouczenie o odpowiedzialności – Z reguły sąd poucza świadków przed przystąpieniem do składania zeznań, informując ich o konsekwencjach składania fałszywych zeznań oraz o możliwości poniesienia odpowiedzialności karnej za takie działanie.

Procedura składania zeznań na piśmie

Zeznania na piśmie należy złożyć osobiście w biurze podawczym sądu lub wysłać listem poleconym. Wskazane jest, aby zeznania były własnoręcznie podpisane przez świadka. Sąd może także zażądać złożenia przyrzeczenia, w którym świadek świadomie potwierdza prawdziwość swoich zeznań.

You may also like

Leave a Comment

Umów się na Konsultacje [Płatną]