Pozew z winy żony a Dzieci przy ojcu. Jak to zrobić ?

by ADWOKAT MARTA WNUK
Pozew z winy

Pozew z winy. Jak napisać pozew z winy żony i zachować dzieci przy ojcu? W pierwszej kolejności prosimy sąd o orzeczenie rozwodu, a następnie regulujemy alimenty i kontakty. Poniżej przedstawiam wzór i pozostałe przydatne informacje.

Pozew

Wnoszę o rozwiązanie małżeństwa stron przez orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy pozwanej/powódki.

W zakresie dzieci wnoszę o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi obojga rodzicom. Nadto proszę o ustalenie miejsca zamieszkania małoletnich dzieci przy ojcu. W zakresie alimentów wnoszę o zasądzenie od pozwanej/ powódki na rzecz małoletnich synów alimentów w kwocie po 1000, 00 złotych miesięcznie, tj. łącznie 2.000,00 złotych, płatnych do rąk ojca do dnia 10 dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat.

Pozew z winy – należą Ci się alimenty

Z uwagi na winę drugiego małżonka wnoszę o zasądzenie od pozwanej/ powódki na rzecz małżonka alimentów w kwocie po 1200,00 złotych miesięcznie, płatnych do dnia 10 dnia każdego miesiąca.

Uwaga! Bardzo ważne – zabezpieczenie! Dopilnuj, aby zabezpieczenie znalazło się w Twoim pozwie bądź odpowiedzi na pozew. Dlatego mając na uwadze czas postępowania wnoszę o  udzielenie zabezpieczenia roszczenia na podstawie art. 730 § 1 i 2 k.p.c. na czas trwania procesu, poprzez zasądzenie od pozwanej/ powódki udzielenie zabezpieczenia roszczenia na podstawie art. 730 § 1 i 2 k.p.c. na czas trwania procesu, poprzez zasądzenie od powódki tytułem zaspokojenia potrzeb rodziny kwoty 3200,00 złotych miesięcznie, płatnych do 10 dnia każdego miesiąca do rąk powoda, wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia wniesienia pozwu;

Alimenty 

Pamiętajmy, iż małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. (…)

Dodatkowo, możemy zwrócić się do sądu o  różne wnioski, które ułatwią nam wygrać sprawę rozwodową.Poznaj saldo na kontach bankowych w Polsce i za granicą.

Dla przykładu:

Wnoszę o  zobowiązanie przez Sąd małżonka  do przedłożenia ze wszystkich kont bankowych wyciągów za ostatnie 2 lat wstecz. Nadto proszę o zobowiązanie małżonka  do przedłożenia bilingów rozmów i sms-ów ze wszystkich telefonów komórkowych.

W pozwie o rozwód z orzekaniem o winie, z wnioskiem o zasądzenie alimentów na rzecz małżonka oraz z wnioskiem o zabezpieczenie, powinny znaleźć się następujące elementy:

 1. Dane identyfikacyjne sądu – określenie właściwego sądu, do którego pozew jest kierowany.
 2. Dane stron – pełne dane powoda/powódki oraz pozwanego/pozwanej, w tym adresy zamieszkania.
 3. Szczegółowy opis żądania – dokładne wskazanie, czego dotyczy pozew, w tym żądanie rozwodu z orzekaniem o winie jednej ze stron, wniosek o zasądzenie alimentów oraz wniosek o zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego.
 4. Okoliczności faktyczne – przedstawienie faktów, na których strona powodowa opiera swoje żądania, w tym opis przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego, wina drugiego małżonka, ewentualnie opis trudności życiowych i materialnych powoda/powódki.
 5. Dowody – wskazanie dowodów potwierdzających przedstawione okoliczności faktyczne, np. dokumenty (akty małżeństwa, listy, zaświadczenia), zeznania świadków, opinie biegłych.
 6. Wnioski dowodowe – precyzyjne określenie, jakie dowody strona powodowa zamierza przedstawić w sprawie, w tym wskazanie świadków oraz treści ich zeznań.
 7. Uzasadnienie – szczegółowe przedstawienie powodów, dla których powód/powódka uważa, że sąd powinien orzec rozwód z winy pozwanego/pozwanej, zasądzić alimenty oraz uwzględnić wniosek o zabezpieczenie.
 8. Wnioski o zabezpieczenie roszczenia – w przypadku wnioskowania o alimenty, konieczne jest także złożenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego na czas trwania postępowania.
 9. Informacja o mediacji – oświadczenie o tym, czy między stronami odbyły się jakiekolwiek próby mediacji lub innego alternatywnego sposobu rozwiązania sporu.
 10. Opłata sądowa – informacja o uiszczeniu wymaganej opłaty sądowej od pozwu oraz informacja o zwolnieniu z opłat w przypadku wniosków o alimenty, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. Załączniki – dołączenie do pozwu wszystkich niezbędnych dokumentów i zaświadczeń stanowiących dowody w sprawie, w tym kopii aktu małżeństwa, korespondencji między stronami, dokumentów potwierdzających sytuację życiową i materialną powoda/powódki.

Każdy element powyższej listy odgrywa kluczową rolę w procesie dowodowym i argumentacyjnym, mając na celu przekonanie sądu do stanowiska strony powodowej.

Pozew z winy – Badania psychiatryczne drugiego małżonka

Wnoszę o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego sądowego z zakresu psychiatrii na okoliczność ustalenia stanu zdrowia psychicznego małżonka oraz tego, w jaki sposób stan zdrowia psychicznego wpływa na możliwość sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi stron.

Pozew z winy –  Badania dzieci

Wnoszę o  dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych sądowych z zakresu psychologii i psychiatrii działających w ramach Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów – na okoliczność ustalenia sylwetek psychologicznych i psychicznych stron oraz ich predyspozycji wychowawczych (w tym odpowiedzialności w zakresie pieczy nad dziećmi).

Pozew z winy  – Ważni są świadkowie 

Wnoszę o  dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadków na okoliczności  ___________

A co, jeżeli nie chcesz rozwodu?

Co mamy napisać w piśmie? „Wnoszę o oddalenie pozwu w całości”.

Należy wykazać, iż  nie doszło do zupełnego i trwałego rozpadu więzi małżeńskiej. Najlepiej, gdybyś wykazał, iż między wami wciąż jest miłość, dochodzi pomiędzy wami do pożycia fizycznego, oraz pozostajecie we wspólnocie gospodarczej.

Jeżeli małżonek stwierdzi, że to koniec i nie ma szans na powrót, sąd wyda orzeczenie o rozwodzie.

Inna możliwość – względy wiary i niewinność małżonka

Drugi małżonek musi być wyłącznie winny, a ty musisz być idealny… 😉 Wykazanie wyłącznej winy współmałżonka jest najtrudniejszym elementem tej układanki. Dlatego pamiętaj o zbieraniu dowodów, bo to nimi wygrywa się sprawy. Tak! To niezwykle ważne…

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]