Home Podział Majątku Podział majątku w Warszawie

Podział majątku w Warszawie

by ADWOKAT MARTA WNUK
Podział majątku w Warszawie

Podział majątku w Warszawie

Często moi klienci z Warszawy zastanawiają się, gdzie złożyć wniosek o podział majątku i od czego zacząć sprawę. A zatem kilka najważniejszych kwestii związanych z podziałem majątku. Podział majątku w Warszawie, Gdańsku, czy też w innym mieście jest rozstrzygany na takich samych zasadach. Różnica jest taka, że trzeba właściwie ustalić sąd. Przedstawiam poniżej kilka najważniejszych faktów w zakresie podziału majątku. Jeżeli nie potrzebujesz adwokata do rozwodu i chcesz działać sam, tu znajdziesz: Wzór wniosku o podział majątku

Zasadą jest, że podział majątku przeprowadza się w trybie nieprocesowym zgodnie z artykułem 566, 567 Kodeksu postępowania cywilnego.

O mnie 🏛

JAK POMAGAM ❓

KONTAKT ✅

Kilka pytań przy podziale majątku 

Czy postępowanie o podział majątku można połączyć z działem spadku lub zniesieniem współwłasności? Żądanie podziału majątku wspólnego może być połączone z żądaniem działu spadku albo ze zniesieniem współwłasności zgodnie z artykułem 689 Kodeksu postępowania cywilnego.

Czy podział majątku może być dokonany w trakcie rozwodu? Oczywiście, że tak. Podział majątku może być przeprowadzony w toku toczącej się już sprawy o rozwód, separację bądź unieważnienie małżeństwa. Jednakże musimy pamiętać o dwóch sprawach.

Podziału majątku możemy oczywiście dokonać przy sprawie o rozwód, czyli w tej samej sprawie albo też oddzielnej.

Sprawa o podział majątku w Warszawie 

Ostatnio w mojej kancelarii jest coraz więcej spraw o podział majątku. Dlaczego? Dlatego, że niestety stronom nie udaje się dojść do porozumienia w tej kwestii. Czy lubię sprawy o podział majątku? Przede wszystkim staram się patrzeć na dobro klientów – uważam, że mediacja w sprawach o podział majątku jest kluczowa.

Podział majątku w Warszawie

Podział majątku przed rozwodem 

A zatem mając na uwadze przepisy, na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, o ile przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Okazuje się, że w praktyce dosyć rzadko dokonuje się podział majątku w toczącej się w Sądzie Okręgowym sprawie o rozwód, albowiem zdecydowanie większość spraw może ulec znacznemu przedłużeniu. Zatem główny cel sprawy o rozwiązanie małżeństwa to właśnie zakończenie związku małżeńskiego. Niewątpliwie taki spór w zakresie spraw majątkowych znacznie przedłużyłby postępowanie, wobec czego nie jest wskazane wszczynanie sprawy o podział majątku w toczącej się już sprawie o rozwód, separację, czy też unieważnienie.

Czy w sprawie o podział majątku można wezwać do próby ugodowego załatwienia sprawy? Zgodnie z artykułem 185 §1 kodeksu postępowania cywilnego. Oczywiście sprawy cywilne, których charakter na to pozwala, mogą być uregulowane w drodze ugody. Ten tryb dokonania przed sądem podział majątku wspólnego warto rozważyć w sytuacji, kiedy istnieją realne szanse na zawarcie ugody pomiędzy małżonkami.

Gdzie złożyć wniosek?

Sądami właściwymi w sprawach o podział majątku wspólnego są sądy rejonowe. Pamiętajmy również, że bez względu na wartość zawsze właściwym sądem jest Sąd Rejonowy, a nie Okręgowy. Jeżeli natomiast chodzi o właściwość miejscową, to należy zwrócić uwagę na artykuł 566. Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami właściwy jest sąd miejsca położenia majątku, a jeżeli wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków, sąd spadku.  Jeżeli chcesz adwokata do podziału majątku, to proszę zadzwoń, jeżeli zaś chcesz samodzielnie działać, tu znajdziesz Wzór wniosku o podział majątku.

Tryb sprawy o podział majątku wspólnego

Sprawa o podział majątku wspólnego toczy się w trybie przepisów o postępowaniu nieprocesowym, zatem mają zastosowanie przepisy artykułu 510 Kodeksu postępowania cywilnego. A zatem w myśl tego przepisu każdy, kto jest zainteresowany wynikiem postępowania, może być jego uczestnikiem.

Jak sporządzić wniosek o podział majątku wspólnego? 

Wniosek o podział majątku wspólnego powinien odpowiadać wymogom określonym w artykule 511 §1 kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z tym artykułem wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego powinien czynić zadość przepisom o pozwie zgodnie z artykułem 187, 126 KPC. Zatem jest to formalne pismo, które musi przede wszystkim spełniać wymogi formalne. Wobec tego konieczne jest właściwe oznaczenie sądu. Należy również podać wszystkie dane personalne, czyli adres do korespondencji, zamieszkania, e-mail i telefon.

Dane przy podziale majątku 

Dlaczego podawać telefon i e-mail? Z praktyki na kanwie nowych przepisów zawsze polecam stronom załączyć dodatkowo dane w zakresie adresu e-mail oraz telefonu, albowiem niekiedy znacznie ułatwia to pracę sądu. Dzięki temu sąd może szybciej skontaktować się ze stroną. Kolejna sprawa – w piśmie należy również oznaczyć rodzaj pisma, wskazać również osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności. Oczywiście nie można zapomnieć również o podpisie. Brak podpisu we wniosku o podział majątku wspólnego jest dosyć częstym błędem. A zatem Ty tego błędu nie popełniaj. Pamiętajmy również, iż każde pismo powinno zostać złożone w dwóch egzemplarzach wraz załącznikami. Jeżeli wskazujemy w treści dowody, to musimy liczyć się z koniecznością ich załączenia. Co to znaczy odpis? Odpis to mówiąc wprost kopia pisma, a zatem jeżeli przygotujemy w jednym egzemplarzu pisma wraz z załącznikami, musimy również przygotować drugi egzemplarz.

Podział majątku w Warszawie

Przede wszystkim w praktyce istotne jest oznaczenie, jaka jest wartość majątku wspólnego. Szanowni państwo, w kwestii ruchomości możemy podać szacunkowe wartości, natomiast w przypadku nieruchomości niekiedy warto uzyskać prywatną wycenę od rzeczoznawcy, aby móc poprzeć swoją argumentację w zakresie wyceny. Niezależnie od prywatnej wyceny najprawdopodobniej sąd i tak powoła biegłego rzeczoznawcę w celu wyceny niniejszej nieruchomości.

Czy mogę żądać nierównego ustalenia udziału? 

Tak, we wniosku o podział majątku wspólnego można zawrzeć żądanie ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym zgodnie z artykułem 567 §1 Kodeksu postępowania cywilnego. Pamiętajmy również, że we wniosku o podział majątku wspólnego można również zawrzeć żądanie rozliczenia wydatków i nakładów, jakie wnioskodawca poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Pamiętajmy również, iż żądanie to powinno sprowadzać się do żądania zasądzenia określonej kwoty pieniężnej z tego tytułu. Tutaj znajdziesz więcej informacji o Nierówny podział majątku. 30% żona, 70 % mąż

Warto również zawrzeć sugestie co do wysokości dopłat terminów oraz planu w zakresie sposobu, w jaki chcemy dokonać podziału. 

Zapraszam Cię na mój kanał YouTube:

Pozew o rozwód  🎥

Rozwody – Tego nie rób w Sądzie 🎥

Jaka opłata za podział majątku wspólnego? 

Zgodnie z artykułem 38. ustawy o kosztach sądowych od wniosku o podział majątku wspólnego pobiera się opłatę stałą w wysokości 1000 zł.. Pamiętajmy również, że w przypadku, gdy mamy już zgodny projekt podziału majątku, wówczas procedura wygląda zupełnie inaczej, albowiem wtedy na zgodny wniosek stron pobiera się opłatę w wysokości 300 zł.

Czy sąd będzie wzywał mnie w sprawie o podział majątku wspólnego?

Tak. Sprawy o podział majątku sąd rozstrzyga na rozprawie zgodnie z artykułem 608, 600 88, 567 Kodeksu postępowania cywilnego. Oczywiście może się zdarzyć, że np. jakiś wniosek pominie i dokona tego na posiedzeniu niejawnym.

Zasadą jest, że sądowy podział majątku powinien obejmować cały majątek wspólny, przy czym z ważnych powodów może być on ograniczony jedynie do jego części (art. 1038 § 1 k.c. w zw. z art. 46 k.r.o.). 

Podział majątku w Warszawie

Sąd w pierwszej kolejności powinien ustalić, w jakim ustroju majątkowym małżonkowie żyli. Czy zawierali umowy małżeńskie czy też nie? Z jaką datą nastąpiło ustanie wspólności małżeńskiej? Należy również pamiętać, że w sprawach o podział majątku wspólnego obowiązuje zasada – mimo iż podział obejmuje składniki wchodzące w skład majątku w chwili podziału, to jednak rozliczeniu podlega całość stosunków majątkowych. A zatem dla przykładu, jeżeli ktoś zbył dwa samochody o wartości 200 000 zł, wówczas można również żądać spłaty. 

Pamiętajmy także, iż przedmiotem podziału majątku są w zasadzie tylko aktywa, a zatem sąd nie powinien zajmować się kredytami. Oczywiście jest możliwość, że sąd się tym zajmie. Należy również rozliczyć spłacone długi bądź uwzględnić obciążenia rzeczowe przy ustaleniu wartości rzeczy. W przypadku podziału majątku jest to bardzo istotne, albowiem często mamy mylne spojrzenie na sprawę. Jest to kluczowe, gdyż sąd dokonując podziału majątku wskazuje wartość poszczególnych składników majątku i ustala wartość według cen z chwili dokonania podziału. Tutaj mówimy o chwili zamknięcia rozprawy.

Czy możliwa jest mediacja w sprawie o podział majątku wspólnego?

Mediacja jest oczywiście możliwa, jednak wszystko zależy od nastawienia stron. Przede wszystkim już na samym początku sąd będzie namawiał strony do przeprowadzenia mediacji. Wyobraźmy sobie sytuację, że stronom uda się dojść do porozumienia – wówczas zdecydowanie zaoszczędzą czas, pieniądze i nerwy. Niestety w praktyce dosyć rzadko dochodzi między stronami do porozumienia. Dlatego niekiedy do przejścia tego etapu niezbędny jest dobry adwokat do podziału majątku. Musimy wiedzieć, że są istotne przepisy, które regulują te kwestie, wobec czego należy skupić się na tym i walczyć do końca.

 

Przeczytaj więcej:

Adwokat Podział majątku

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]