Spadki

Zasiedzenie a rozwód

Zasiedzenie

“Czy zasiadłam nieruchomość, jestem również w trakcie rozwodu ?” Co mam zrobić

Zasiedzenie jest jednym ze sposobów nabycia własności. Polegająca na nabyciu prawa przez nieuprawnionego posiadacza wskutek faktycznego wykonywania tego prawa w ciągu oznaczonego w ustawie czasu.

Zasiedzenie – Włada jak właściciel

Posiadaczem samoistnym jest osoba władająca rzeczą jak właściciel  (art. 336 k.c.), przy czym stan posiadania współtworzą fizyczny element władania rzeczą ( corpus) oraz intelektualny element zamiaru władania rzeczą dla siebie ( animus).

Zasiedzenie – czas

Druga z przesłanek – upływ czasu – jest uzależniona od dobrej bądź złej wiary posiadacza samoistnego, i tak w przypadku dobrej wiary jak wynika z treści
art. 172 k.c. dla zasiedzenia wystarczający jest upływ 20 lat, zaś przy złej wierze 30 lat.

Posiadaczem w dobrej wierze jest ten, kto błędnie przypuszcza,  że ma tytuł prawny do rzeczy (jest właścicielem rzeczy), a w złej ten, kto wie albo powinien wiedzieć, że nie ma tytułu prawnego do rzeczy (nie przysługuje mu prawo własności rzeczy, lecz innej osobie).

Zasiedzenie – sąd przeprowadza postępowanie dowodowe

Czy posiadanie jest samoistne, a więc prowadzące do zasiedzenia, rozstrzyga stan woli posiadacza i jej uzewnętrznienie, który taką swoją wolę manifestuje adekwatnymi zachowaniami(postanowienie SN z dnia 15 września 2011 r., II CSK 25/11, niepubl.), m.in. w postaci takich czynności faktycznych, które wskazują na samodzielny, rzeczywisty i niezależny od woli innej osoby stan władztwa. 

Pamiętajmy, iż dobra wiara oznacza, że posiadacz rzeczy tkwi w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że prawo które wykonuje, faktycznie mu przysługuje.

Zasiedzenie

Jeżeli składasz wniosek o zasiedzenie musisz bardzo dokładnie sprawdzić czy wnioskodawca jest w dobrej czy w złej wierze. Pojęcie dobrej (złej) wiary jako element konstrukcji prawnych ma charakter tzw. klauzuli generalnej. Dobra wiara posiadacza polega na usprawiedliwionym w danych okolicznościach przekonaniu, że przysługuje mu takie prawo do władania rzeczą, jakie faktycznie wykonuje.

Zasiedzenie – Rozwód

Rozwód ma znaczenie.  Czas  zasiedzenia wskazuję że wciąż byliście małżeństwem. To jest istotne w sprawie i Sąd będzie opierał się na materiale dowodowym.

Jeżeli oboje małżonkowie byli samoistnymi posiadaczami nieruchomości, to – Oboje nabywają wtedy nieruchomość w drodze zasiedzenia i niewątpliwie stanowi ona ich majątek wspólny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń