rozwód

Pozew o rozwód – Nie chce rozwodu. Co zrobić?

Nie chce rozwodu – Pani Mecenas co mam zrobić kiedy nie chce rozwodu ?

Można zawiesić postępowanie.
Poproś Sąd aby zawiesił postępowanie i wysłał do mediacji.

Wnoszę zawieszenie postępowania w oparciu o treść art. 440 KPC – albowiem istnieją widoki na utrzymanie pożycia małżeńskiego – z równoczesnym skierowaniem sprawy do mediacji (art. 436 KPC).

W myśl postanowień art. 440 § 1 in principio KPC jeżeli sąd nabierze przekonania, że istnieją widoki na utrzymanie pożycia małżeńskiego, zawiesza postępowanie.

 

Nie chce rozwodu

Dodatkowo wpisz, iż z ostrożności procesowej na wypadek uznania braku zasadności rozwiązań zestawionych wyżej, jak również na wypadek braku możliwości ugodowego rozwiązania sporu, tudzież na wypadek uznania braku widoków na utrzymanie pożycie.  Wnoszę o oddalenie powództwa o rozwiązanie małżeństwa stron postępowania albowiem pozwany kocha żonę i widzi szansę na utrzymanie pożycia.

Pamiętaj również o kosztach. Pamietaj o wniosku w tym zakresie. Wnoszę o zasądzenie od powódki na rzecz pozwanego zwrotu kosztów postępowania sądowego, w tym zwrotu kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych;

Nie chce rozwodu – Jak uzasadnić – Gdy rozpad nie nastąpił 

Pozwany zaprzecza wszystkim okolicznościom wskazanym w treści żądania pozwu oraz jego uzasadnieniu – z wyjątkiem wyraźnie przyznanych.

W pierwszej kolejności pozwany pragnie podnieść, iż w realiach przedmiotowej sprawy, wbrew twierdzeniom powódki, nie nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego (nie ustała więź psychiczna, fizyczna i gospodarcza), zaś orzeczenie rozwodu jest sprzeczne z dobrem małoletniej córki stron postępowania.

Nie chce rozwodu

Mimo realnego ograniczenia więzi fizycznych pomiędzy małżonkami – z całą pewnością łączy ich nadal określona więź emocjonalna, jak również cały szereg uwarunkowań natury ekonomicznej, wynikających wprost i będących konsekwencją zawartych relacji związkowych.

Z uwagi na wiele lat pożycia małżeńskiego, miłości, wzajemnego szacunku i dobrego kontaktu ze sobą powód widzi szansę na podjęcie rozmów w imię dobra rodziny. Pozwany zaskoczony jest postawą powódki i jej stosunku do niego. W ocenie powoda konieczna jest rozmowa i pomoc w rozwiązaniu konfliktu.

Nieprawdą jest, iż powódka ……….Pozwany jest zaskoczony pozwem o rozwód.
Nieprawdą jest twierdzenie powódki, iż od pół roku strony nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego. Strony wciąż prowadzą wspólne gospodarstwo domowe – razem spożywają posiłki, sprzątają i wspólnie przyjmują gości.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Wnuk prowadzi sprawy – rozwód, alimenty, kontakty z dziećmi, podział majątku w Warszawie. W trudnych sprawach również w całej Polsce.

 

 

Nie chce rozwodu – mediacja 

W związku z tym pozwany wnosi o przeprowadzenie mediacji.  Ważne jest to, aby każda ze stron miała możliwość swobodnej wypowiedzi, a takżę wysuchania racji drugiej strony. Powód nie zgadza się na rozwód a nadto, ma na uwadze również dobro małoletniego dziecka.

Nie chce rozwodu – jak nastąpił rozpad 

Zgodnie z treścią art. 56 §§ 1-3 KRO jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia.

Każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków.

Inna opcja – jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia.

Wyjątek  –  drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

 

Należy zauważyć, iż pozwany nie zgadza się na rozwód gdyż kocha żonę i nie widzi po swojej stronie winy. Odmowa zgody na rozwód przez małżonka niewinnego jest jego prawem i skorzystanie z tego prawa nie może być w zasadzie zakwalifikowane jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

 

 

Więcej przeczytasz:

Rozwód z winy obu stron – Kiedy jest to możliwe ? Czy to moja wina ?

Rozwód-  Czy małżonek może odmówić ?

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń