rozwód

Rozwód – Jak napisać pozew o rozwód ?

Rozwód

 

Rozwód – co powinien zawierać pozew !!!  Możesz znaleść 1ooooo wzorów ale żaden nie będzie idealny. Dlaczego ? Każda sytuacja jest inna i trzeba indywidualnie do tego podchodzić.

Rozwód z winy obu stron . Kiedy jest to możliwe ? Czy to moja wina ?

Rozwód to nie żarty – nie można tego cofnąć;)

Rozwód a Wina 

W pierwszej kolejności wnoszę o rozwiązanie przez rozwód małżeństwa powódki  z pozwanym z wyłącznej winy pozwanego. Mamy również możliwość : za porozumieniem stron.

Rozwód a dziecko – 

powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej i miejsce zamieszkania 

Dla przykładu  wnoszę o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem matce, z jednoczesnym ustaleniem, iż miejscem zamieszkania dziecka będzie każdorazowe miejsce zamieszkania matki;

 

Rozwód – Prawa ojca do dziecka

Dla przykładu  wnoszę o na postawie art. 111 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego pozbawienie pozwanego władzy rodzicielskiej wobec małoletniego Mają Teresą Murawską, z uwagi na to, iż w rażący sposób zaniedbuje swe obowiązki, naruszając przez to dobro dziecka.

Rozwód z kim będą dzieci, kiedy rodzice walczą.

Rozwód

Alimenty na dziecko 

Przykład : zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniej alimentów w kwocie po 1000,00 złotych miesięcznie, płatnych do rąk matki do dnia 10 dnia każdego miesiąca, wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia wniesienia pozwu;

Alimenty na rzecz małżonka niewinnego

Dla przykładu wnoszę o zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki alimentów w kwocie po 800,00 złotych miesięcznie, płatnych do dnia 10 dnia każdego miesiąca, wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia wniesienia pozwu;

Alimenty- Wysokość alimentów – od czego zależy ?

Kontakty 

Dla przykładu wnoszę o odstąpienie od ustalania sposobu kontaktowania się pozwanego z dzieckiem.

Inna propozycja dla ciebie

w pierwszy i trzeci tydzień miesiąca będzie należał do ojca –  od godz. 19.00 w niedzielę do następnej niedzieli. 

W drugi i czwarty tydzień miesiąca będzie należał do matki –  od godz. 19.00 w niedzielę do następnej niedzieli.

BOŻE NARODZENIE 

w latach nieparzystych, począwszy od 2020 r. od dnia 24 grudnia od godz. 15.00 do dnia 26 grudnia do godz. 15.00, przy czym Ojciec odbierze Dziecko z miejsca zamieszkania Matki i odwiezie je do miejsca zamieszkania Matki po zakończonym kontakcie;

Strony uzgadniają, iż dnia 26 grudnia będą wspólnie kilka godzin spędzać wspólnie wraz z córką. Uzgodnienia w tym zakresie co do miejsca i godziny będą ustalać indywidualnie. 

WIELKANOC 

w latach parzystych,  od Soboty od godz. 15.00 do najbliższego poniedziałku do godz. 15.00, przy czym Ojciec odbierze córkę z miejsca zamieszkania Matki i odwiezie je do miejsca zamieszkania Matki po zakończonym kontakcie;

FERIE ZIMOWE  i WAKACJE

Będzie obowiązywał system opieki naprzemiennej, jednakże w przypadku wyjazdów wakacyjnych dłuższych niż 7 dni strony będą ustalały indywidualnie. 

Rozwód

Nie czekaj ! Uzyskaj pieniądze jak najszybciej. 

 

Wnoszę o udzielenie zabezpieczenia roszczenia na podstawie art. 730 § 1 i 2 k.p.c. na czas trwania procesu, poprzez zasądzenie od pozwanego tytułem zaspokojenia potrzeb rodziny kwoty po 1800,00 złotych miesięcznie, płatnych do 10 dnia każdego miesiąca do rąk powódki , wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia wniesienia pozwu;

Zabezpieczenie alimentów ! Co zrobić żeby było szybciej.

Niech Drugi małżonek pokaże dochody 

Nadto, wnoszę o zobowiązanie pozwanego do przedłożenia deklaracji podatkowej za 2018 rok, oraz zaświadczenia z zakładu pracy, w którym obecnie pozwany jest zatrudniony, o wszelkich świadczeniach finansowych uzyskiwanych z tytułu umowy o pracę m.in. wynagrodzenia, tzw. 13-stki, premii i innych, celem ustalenia wysokości miesięcznych dochodów uzyskiwanych przez pozwanego, oraz jego możliwości finansowych;

 

Uwaga ! Warto też zobaczyć wyciągi ze wszystkich kont i bilingi 😉 Są na to sposoby. 

Koszty 

Wnoszę o zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki zwrotu kosztów postępowania sądowego.

 

Inne istotne wnioski w pozwie  :

 

na zasadzie art. 1481 § 3 k.p.c. rozpoznanie niniejszej sprawy na rozprawie;

przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność  powódki;

wydanie wyroku zaocznego w przypadku zrealizowania się przesłanek z art. 339 k.p.c.;

nieprzeprowadzenie mediacji w trybie art. 436 KPC. 

Ponadto wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentów załączonych do niniejszego pozwu w postaci: 

  • skróconego odpisu aktu małżeństwa;
  • skróconego odpisu aktu urodzenia;

-na okoliczności w nich wskazane;

Czyniąc zadość wymaganiom pozwu, wskazanym w art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c., wskazuję, iż w przedmiotowej sprawie mediacja i inne formy polubownego rozwiązania sporu, są bezcelowe albowiem uczucia małżonków na chwilę obecną całkowicie wygasły i nie chcą oni podejmować prób ratowania związku małżeńskiego.  Powódka wielokrotnie próbowała ratować małżeństwo, jednakże wszelkie próby kończyły się niepowodzeniem. Stron nie łączą już więzy fizyczne i emocjonalne, jak również więzy gospodarcze. Wobec powyższego, jako że dalsze utrzymanie małżeństwa jest całkowicie bezprzedmiotowe, powódka wnosi o rozpoznanie sprawy przez tut. Sąd.

 

Przeczytaj więcej:

Alkoholizm jako wina w Rozwodzie. Jak napisać uzasadnienie ?

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń