Spadki

Kredyt we frankach i co dalej ?

Kredyt we frankach

Kredyt we frankach

 

Jesteś konsumentem ??

Świetnie… Dzięki temu twoje prawa są chronione.

Zacznijmy od podstaw.

Niedozwolone postanowienia umowne są nieważne !

Ważny art. 385 1 § 1 k.c., postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

Kredyt we frankach

Według kodeksu cywilnego – oceny zgodności postanowienia umowy z dobrymi obyczajami dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy, biorąc pod uwagę jej treść, okoliczności zawarcia oraz uwzględniając umowy pozostające w związku z umową obejmującą postanowienie będące przedmiotem oceny.

Sąd w pierwszej kolejności bada czy jesteś konsumentem. 

Kolejna sprawa…..

Czy klauzule były negocjowane z stroną ?

 

Jakie należy negocjować zapisy ? W zakresie umów kredytu indywidualnemu uzgodnieniu ewentualnie podlegają: kwota kredytu, wysokości oprocentowania, marża banku czy prowizja za udzielenie kredytu, ewentualnie sposób zabezpieczenia kredytu.

Kredyt we frankach

Jakie to są klauzule abuzywne?

Generalnie sąd sprawdza czy Banki mogły w sposób modyfikować wskazniki-wysokość Twojej raty ??

Bank sam ustalał w Tabelach kursowych kursu kupna oraz sprzedaży CHF– wysokość tzw. spreadu.

Czy ty na to miałeś wpływ?

Zdecydowanie to bez wątpienia narusza Twoje interesy i jest sprzeczne z dobrymi obyczajami.

 

Co to jest… Ten spread…. Mianem „spreadu” określa się wynagrodzenie za wykonanie usługi wymiany waluty.

Sąd bada…czy bank ukrył dodatkowe koszty w kredycie ?

Kredyt we frankach

Orzecznictwo jasno wskazuje, iż strony powinny być równe – tzw. równowaga pomiędzy stronami. A wiec skoro bank jednostronnie kształtował sytuację to …. mamy nierównowagę

Sąd powołuje biegłego – i analizuje umowe.

Czy umowa  określała szczegółowego sposobu ustalania kursu CHF ?

Czy miałeś wiedzę o wysokości raty ?

 

Czym jest abuzywność ? Nazywam ją – brak jasności, brak jednoznaczności, brak lojalności;)

Jeżeli umowa kredytu nie przedstawiała w sposób przejrzysty konkretnych działań wymiany waluty obcej……….. To mamy doczynienie z abuzywnością.

 

Kontrakt? Równowaga stron, jasność, przejrzystość !!! To o to chodzi….

Umowa nie przewiduje – żadnego określonego miernika ? Dla przykładu – średni kurs NBP.

“Bank ma wewnętrzny dokument “- A ty nie masz wpływu……???

Umowa o kredyt hipoteczny nie precyzuje sposobu ustalania kursu wymiany walut wskazanego w Tabeli Kursów np. kursu średniego publikowanego przez Narodowy Bank Polski.

MÓWIMY STOP!!!!

Kursy wykorzystywane przez bank nie są kursami średnimi, lecz kursami kupna i sprzedaży, a więc z zasady zawierają wynagrodzenie – marżę banku za dokonanie transakcji kupna lub sprzedaży, której wysokość była zależna tylko i wyłącznie od woli pozwanego.

DOCHODZI WTEDY DO  RAŻĄCEGO NARUSZENIA KONSUMENTÓW.

Kredyt we frankach

W orzecznictwie i doktrynie uważa się, iż w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami rażąco naruszają interesy konsumenta postanowienia umowne godzące w równowagę kontraktową stron, a także te, które zmierzają do wprowadzenia konsumenta w błąd, wykorzystując jego zaufanie i brak specjalistycznej wiedzy (W. Popiołek, Objaśnienia do art. 3851 [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny. Komentarz. T. 1, Warszawa 2005; K. Zagrobelny, Objaśnienia do art. 385 1 [w:] E. Gniewek, Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2008).

 

Postanowienia umowy rażąco naruszają interes konsumenta, jeżeli poważnie i znacząco odbiegają od sprawiedliwego wyważenia praw i obowiązków stron. Między innymi o takiej sytuacji można mówić w razie nadmiernego naruszenia równowagi interesów stron poprzez wykorzystanie przez jedną z nich swojej przewagi przy układaniu wzorca umowy (zob. wyrok SA w Warszawie z 08 maja 2009 r., VI ACa 1395/08, LEX nr 1120219).

 

Rażące naruszenie interesów konsumenta oznacza nieusprawiedliwioną dysproporcję praw i obowiązków na jego niekorzyść w określonym stosunku obligacyjnym. Natomiast działanie wbrew dobrym obyczajom w zakresie kształtowania treści stosunku obligacyjnego wyraża się w tworzeniu przez partnera konsumenta takich klauzul umownych, które godzą w równowagę kontraktową tego stosunku (wyrok SN z 13 lipca 2005r., I CK 832/04, LEX nr 159111). Sprzeczne z dobrymi obyczajami są te postanowienia wzorca umownego, które kształtują prawa i obowiązki konsumenta, nie pozwalając na realizację takich wartości jak szacunek wobec partnera, uczciwość, szczerość, zaufanie, lojalność, rzetelność (zob. wyrok SA w Warszawie z 17 kwietnia 2013 r., VI ACa 1096/12, LEX nr 1335762).

LISTA BANKÓW, KTÓRYCH UMOWY KREDYTOWE MOŻNA UNIEWAŻNIĆ

 • BRE Bank (mBank, Multibank)
 • Bank Millenium
 • PKO BP
 • Bank Gospodarki Żywnościowej   – BGŻ  (BNP Paribas Bank Polska)
 • BPH (GE Money Bank)
 • Polbank (Raiffeisen)
 • Deutsche Bank
 • Santander Consumer Bank
 • Eurobank
 • Noble Bank (Metrobank, Getin Noble Bank)
 • ING Bank Śląski
 • Nordea (PKO BP)
 • Getin Bank (Getin Noble Bank)
 • Kredyt Bank (BZ WBK)
 • Lucas Bank (BNP Paribas Bank Polska)

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń