• Spadki

    Przywłaszczenie Adwokat

    Przywłaszczenie. Co grozi za przywłaszczenie cudzej rzeczy? Okazuje się, że możemy nawet trafić do więzienia.   Przywłaszczenie Przede wszystkim należy zauważyć, iż zgodnie z Art. 284 Kodeksu karnego: 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 2. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 3. W wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 4. Jeżeli przywłaszczenie nastąpiło na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.   Ponadto w orzecznictwie przyjmuje się, że „o bycie przestępstwa przywłaszczenia rzeczy decyduje nie…