Spadki

Pożyczka od koleżanki

Pożyczone pieniądze – okazuje się, że pożyczając pieniądze można stracić znajomych bądź przyjaciół.

Pożyczka. „Pożyczyłam pieniądze, ale nie mam dowodu. Mam przelewy, ale nie zawarłam umowy pożyczki.”

 

Kiedy zaczyna się problem w zakresie finansów, często kończy się przyjaźń. Ufamy ludziom, więc wydaje nam się, że nie potrzebujemy dokumentu. Po co podpisywać umowę pożyczki, skoro ufamy? Później są z tego powodu problemy: okazuje się, że osoba, której pożyczyliśmy pieniądze, nie odbiera telefonu, ukrywa się, blokuje nas w mediach społecznościowych… Twierdzi, że nic nie zrobimy, ponieważ nie mamy umowy pożyczki. Czy faktycznie we wszystkich sprawach niezbędna jest umowa?

 

Co do zasady tak. Jednakże są sytuacje, w których to sąd może uznać, że faktycznie między stronami doszło do zawarcia umowy pożyczki ustnie. Drugą kwestią jest fakt, iż sądy nie ingerują w kwestie związane z podatkami. Zatem jeżeli chcemy faktycznie odzyskać swoje pieniądze, proponuję wnieść sprawę do sądu o zwrot pieniędzy. Jeszcze wcześniej, zanim rozpoczniemy sprawę sądową proponuję wezwać dłużnika do uiszczenia odpowiedniej kwoty wraz z odsetkami za zaległości.

Pożyczka 

Zacznijmy od początku 

 

Zgodnie z art. 720 § 1 k.c. przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i takiej samej jakości. 

Wedle natomiast § 2 tego przepisu umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem. 

Pożyczka jest umową konsensualną, której forma może być dowolna. Jedynie, gdy wartość tej umowy przenosi 500 złotych winna być stwierdzona pismem, przy czym jest to wymóg nie mający znaczenia dla ważności umowy pożyczki, a jedynie dla celów dowodowych.

 

Obowiązkiem pożyczkobiorcy jest zwrot przedmiotu pożyczki w umówionym terminie. 

W tej sytuacji należy domniemać, iż strony łączyła umowa pożyczki zawarta w formie ustnej. Należy również wskazać, iż strony się przyjaźniły, codziennie miały kontakt koleżeński. Koleżanka stwierdziła, iż ma problemy, stąd jej prośba o pomoc finansową. 

Co w takiej sytuacji?

Należy przeprowadzić postępowanie tak, aby Sąd dokonał ustaleń na podstawie wyciągów bankowych i przelewów. 

Sąd Apelacyjny w Szczecinie (wyrok z 30 grudnia 2015 r., I ACa 731/15) stwierdził, że sama umowa pożyczki może być zawarta w formie dowolnej, nawet ustnie. Jednakże fakt jej zawarcia powinien być wówczas potwierdzony pismem (obecnie forma dokumentowa). Nie ma przy tym przeszkód, aby pisemne potwierdzenie umowy nastąpiło dopiero po jej zawarciu. Umowa pożyczki dochodzi do skutku przez samo porozumienie stron i niezachowanie wymaganej formy pisemnej (obecnie dokumentowej) zawarcia umowy, ma jedynie ten skutek, że sama czynność prawna jest ważna, a ustawodawca nakazuje stosować tylko ograniczenia dowodowe określone w art. 74 § 1 K.C.

 

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Ważne, aby wysłać wezwania do zapłaty listem poleconym. Dzięki temu będziemy mieć dowód odbioru. Nawet jeżeli dłużnik nie odbierze naszego wezwania, możemy argumentować przed sądem, iż robił to celowo, albowiem spodziewał się tego, iż będziemy chcieli odzyskać swoje pieniądze. Dlatego nawet jeżeli wezwanie do zapłaty zostanie nam zwrócone, może ono stanowić dowód w sprawie.

 

Pożyczka 

Im więcej dowodów, tym lepiej. Dowodami wygrywa się sprawy sądowe. Istotne jest to, jakie dowody mamy: być może zrobiliśmy tej osobie przelew i mamy potwierdzenie nadania. Uważam, że to jest mocny i bardzo dobry dowód, aby wnieść przeciwko komuś sprawę o zwrot pieniędzy.

 

Czasem wydaje nam się, że sytuacja jest beznadziejna: nie mamy adresu, nie wiemy, gdzie pozwany bądź pozwana mieszka i zastanawiamy się od, czego zacząć. Proponuję w pierwszej kolejności ustalić adres na własną rękę. Jeżeli się nie uda, są możliwości procesowe, aby ustalić to przez sąd. Przecież ta osoba gdzieś mieszka, rozlicza się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em, zatem sąd ma możliwości ustalić adres.

Nadto istotne jest również przesłuchanie stron.

Ważne jest postępowanie dowodowe. Należy przekonać Sąd, iż nie ma wątpliwości co do tego, że strony łączyła umowa pożyczki.

Jak się będzie broniła druga strona?

Warto również znaleźć inne dowody.

Istotny jest również dowód z wiadomości między stronami, podczas których strony prowadziły konwersację dotyczącą pożyczenia środków finansowych.

Pożyczka 

Występując do Sądu należy ustalić termin zwrotu pożyczki.

Dla przykładu:

W przedmiotowej sprawie strony ustaliły termin zwrotu pożyczki udzielonej pozwanej na dzień 18 czerwca 2020 r.

Jednakże zgodnie z art. 723 k.c., jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę.

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

☎ tel.: +48691512933

📧 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.